OSP Machnacz

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 19 marca 2022 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu. Podczas tego zebrania druhowie podsumowali miniony 2021 rok,a także przedstawili plany działalności jednostki na 2022 rok.

Na zebranie przybyli :

-Burmistrz Brześcia Kujawskiego:Tomasz Chymkowski

-Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego Dorota Ziółkowska

-Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku: mł. bryg. Mariusz Bladoszewski

-Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Brześciu Kujawski: Piotr Skorupa

-Przedstawicel szczebla Powiatowego ZOSP RP : Grzegorz Świątkowski

-Sołtysi z Sołectwa Machnacz, Kąty, Wieniec

-Radny Damian Adamski

Porządek zebrania OSP Machnacz

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie porządku zebrania.
4.Sprawozdanie z działalności za 2021 r.
5.Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
6.Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2021 r.
7.Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący 2022.
8.Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10.Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11.Wolne wnioski.
12.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13.Zakończenie zebrania.

Dołącz do nas
Google+