Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie

 

Upadek powstania styczniowego zapoczątkował zdecydowany antypolski kierunek w polityce carskiej Rosji. Akcje wymierzone przeciw Polakom miały na celu jak najszybszą likwidację odrębności Królestwa Polskiego i rusyfikacje ludności polskiej. Kurs rusyfikacyjny zasięgiem objął różne dziedziny życia społeczeństwa polskiego. Nie zezwalano na tworzenie nowych towarzystw, prasa poddana została ostrej cenzurze, usuwano język polski ze szkół oraz urzędów.
Nie wszyscy urzędnicy carscy ściśle wypełniali instrukcje płynące z Petersburga. Nie wszyscy byli wrogo nastawieni do narodu polskiego. Sergiusz hrabia Tołstoj pełniący obowiązki gubernatora płockiego w latach 1879-1884 był powszechnie szanowanym, kulturalny oraz wychowanym człowiekiem. Dobrą pozostawił po sobie pamięć zarówno wśród mieszkańców Płocka jak i całej guberni. W okresie jego urzędowania bez formalnego zezwolenia władzy centralnej w Petersburgu zezwolił na utworzenie w Rypinie ochotniczej straży pożarnej.
Ochotnicza Straż Pożarna w Rypinie została założona w dniu 29 czerwca 1881 roku. Wielkie starania oraz wysiłki w założenie OSP w Rypinie wniósł ś.p. dr Władysław Cholewiński, a także wielkie grono inteligencji pracującej. Na owe czasy powstanie straży pożarnej było wielkim wydarzeniem w życiu miasteczka liczącego nieco ponad 3000 mieszkańców. Powstanie tej organizacji wymagało nie tylko odwagi od organizatorów, ale i wielkiego poczucia odpowiedzialności za losy zrzeszających się ludzi. Powstała organizacja, która nie tylko stała na straży mienia obywateli, ale także broniła polskiego ducha narodowego, pielęgnowała i popularyzował polską kulturę, była szkołą patriotycznego i obywatelskiego wychowania. Nic też dziwnego, że to jedyne stowarzyszenie, działające w owym czasie w mieście, cieszyło się tak wielką popularnością wśród miejscowego społeczeństwa. Do straży należała inteligencja, starzy i młodzież, robotnicy i rzemieślnicy.
Chrzest ogniowy jednostka OSP Rypin otrzymała tego samego dnia, gdy wybuch pożar na posesji Zielińskiego zamieszkały w Rypinie przy ulicy Targowej. Straż pożarna od początku istnienia przyciągała wszystkich dobrych obywateli, którzy byli gotowi do ratowania życia i mienia społecznego. Pierwszym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie został jej założyciel dr Władysław Cholewiński. Na stanowisku prezesa pozostał do roku 1909. Doktor Cholewiński nie opuszczał funkcji prezesa dobrowolnie. Wygrał wybory w 1908 roku, ale nie uzyskał zatwierdzenia przez gubernatora. Powodem odmowy było uznanie przez gubernatora dotychczasowego prezesa jako nieprawomyślnego, mimo swej ofiarnej pracy. Na stanowisko pierwszego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie powołano ś.p. Antoniego Gralewskiego. Było on bardzo oddany nowo powstałej jednostce. Prawne usankcjonowanie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie przez władze carskie nastąpiło dopiero rok po jej faktycznym założeniu.

27 sierpnia 1882 roku odbyła się oficjalna uroczystość inaugurująca działalność OSP Rypin. Program uroczystości zatwierdziły władze carskie. Z tej okazji dr Władysław Cholewiński zamieścił na łamach „Korespondenta Płockiego” następujący opis uroczystości : „...Wszyscy ochotnicy...zebrali się o godzinie 9 rano na zamówioną przez straż mszę świętą, podczas której grała muzyka amatorska...,a ks. wikary Józef Konarski przemówił krótko, a serdecznie do ochotników. Około godziny 4-tej po południu straż zebrana na rynku, przy muzyce udała się do pobliskiego lasku, gdzie przygotowane były stoły z jadłem i napojami. Co do tych ostatnich, to aby nikt przy dobrej ochocie nie przebrał miarki, naczelnicy oddziałów porozdawali ochotnikom kwitki, a mianowicie każdemu po dwa kieliszki wódki i trzy kufle piwa , a dla nie pijących wódki dwie szklanki herbaty...Podczas majówki muzyka grała, a ochotnicy żywo szli w pląsy ze wszystkimi obecnymi kobietami, nie wyłączając Żydówek...Wreszcie zakończenie stanowiło około godz. 10 wieczorem powrót do miasta z muzyką i pochodniami”. Zarząd OSP przejął od ówczesnego Magistratu: dwie sikawki skrzyniowe i cztery połamane beczki drewniane dwukołowe . Objął w posiedzenie szopę do narzędzi, którą przebudowano to jest nadbudowano i zmieniono dach, urządzono scenę, kurtynę, galerię dla widzów i umeblowano salę. Wśród strażaków zapał do pracy społecznej był wielki. Bardzo często urządzano przedstawienia amatorskie, majówki. Za zdobyte fundusze porządkowano tabor oraz umundurowano drużynę pożarniczą. Do roku 1898 jednostka działa na podstawie swojego regulaminu, który musiał być zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Petersburgu. W 1898 roku MSW wydało tzw. „ustawę moralną”, obowiązującą wszystkie straże ogniowe na terenie ziem polskich zaboru rosyjskiego.

Straż ogniowa była pierwszą polską legalnie działającą organizacją społeczną w mieście. Znaczenie tej organizacji dla społeczności rypińskiej było ogromne. W latach niewoli narodowej i nasilonego po upadku powstania styczniowego kursu rusyfikacyjnego, straż stała się popularyzatorem polskiej kultury narodowej. Zorganizowano kółko miłośników sztuki teatralnej, które na scenie strażackiej remizy wystawiało drobne utwory sceniczne w reżyserii Prezesa OSP Rypin dr Władysława Cholewińskiego. W dawnym parku miejskim urządzano zabawy i majówki. Również w tym parku mieściła się pierwsza wieża do ćwiczeń sprawnościowych dla strażaków. Władze carskie z wielkim niedowierzaniem patrzyły na rozwój OSP i skoncentrowane przy nich życie społeczne. Wtedy rozpoczęły się prześladowania Straży Pożarnej, a w roku 1904 zakazano zbierania się na zbiórki ćwiczebne za pomocą trąbki. Pozwolono oznajmić o zbiórce jedynie przez wywieszenie chorągiewki w przeddzień na Bramie Sierpeckiej, lecz w krótki czasie zabroniono i tego. Wydano zakaz zbierania się na zbiórki, uznając to za niepotrzebne. Drużynie strażackiej wolno było się zbierać tylko i wyłącznie na wypadek pożaru. W pierwszych trzech miesiącach 1905 roku przywrócono swobodę zbierania się. Po tym okresie ponownie zabroniono zbierania się i pojawiły się nowe represje. W latach 1897-1902 naczelnikiem straży jest druh Michał Kostrzębski. Jego następcą zostaje druh Bonewicz. Prezes OSP Rypin Cholewiński zabiegał u władz wyższych o pozwolenie na zbiórki. Miał ku temu sprzyjające warunki, gdyż na terenie Rypina dochodziło co jakiś czas do pożarów, które z łatwością niszczyły mienie współobywateli. W grudniu 1907 roku Cholewiński dopiął swego i otrzymał dla OSP Rypin pozwolenie na zbiórki. Był to czas prężnego rozwoju jednostki i wstępowania w jej szeregi duże ilości młodzieży rypińskiej. Działalność straży, a szczególnie jej prezesa była pod szczególną uwagą władz rosyjskich. Po odmowie zatwierdzenia Cholewińskiego na prezesa jego następcą został Ksiądz Kanonik Stanisław Gogolewski. Piastował on swój mandat do roku 1917. Stosunki z władzami rosyjskimi były cały czas niekorzystne. Pomimo represji ze strony zaborcy straż rozwijała się i zdobywała sympatię mieszkańców miasta i okolicy. W roku 1914 w czasie wybuchu I wojny światowej Straż Rypińska stoi wiernie na posterunku w obronie bezpieczeństwa współobywateli miasta. Po opuszczeniu miasta przez rosyjskich zaborców Straż zastępuje ciężką służbę bezpieczeństwa. Przez parę tygodni w bardzo ciężkich warunkach pełni straż obywatelską dzień i noc, gwarantując społeczeństwu spokój. Przemarsz wojsk niemieckich zniszczył doszczętnie tabor strażacki. W 1915 roku roku zarząd całą swoją uwagę oraz energię skierował na na zdobycie drogą ofiarności społecznej zasobów pieniężnych potrzebnych na doprowadzenie do stanu użyteczności taboru strażackiego. W tym celu urządzano liczne uliczne kwesty i wystawiano amatorskie przedstawienia.

W roku 1917 z prezesury ustępuje ksiądz kanonik Gogolewski. Na nowego prezesa zostaje wybrany notariusz Władysława Żochowski, który swoim autorytetem dzielnie piastuje mandat prezesa aż do roku 1930.

Rok 1918 to okres Wiosny Ludów i wskrzeszenia Polski. Strażacy ochotnicy ochoczą wstępują w szeregi wojska i walczą o niepodległość. Zdziesiątkowane szeregi Straży wyrównują się starszymi członkami, aby stać wiernie na straży bezpieczeństwa obywatelskiego. W 1930 roku mandat prezesa ku ogólnemu żalowi i zaskoczeniu Władysława Żuchowski. Czwartym prezes rypińskiej straży zostaje miejscowy komornik sądowy Adam Gospodarowicz. Jest to okres sukcesów sportowych jednostki. Zdobywa ona w tym czasie kilkakrotnie pierwsze miejsca na Zjazdach Okręgowych. W 1927 roku stanęła do zawodów Ogólnopaństwowym Zjeździe w Poznaniu, jako reprezentacyjna drużyna województwa mazowieckiego i zdobyła tam pierwsze miejsce w kategorii drużyn straży miejskich. Na zjeździe tym brała też udział strażacka orkiestra dęta pod batutą Antoniego Kanta. W tym czasie Ochotnicza Straż Pożarna w Rypinie liczyła 86 członków. Naczelnikiem od roku 1920 był Józef Budzanowski. W 1928 roku straż w Rypinie zdobyła ulepszoną sygnalizację przez nabycie syreny alarmowej , a na jubileusz 50-lecia w 1931 roku dzięki staraniom Magistratu i Rady Miejskiej straż otrzymała autopogotowie na podwoziu Forda i motopompę firmy „Magirus”. Społeczeństwo miasta z okazji 50-lecia jednostki ufundowało sztandar.

Spis członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypin z 1931 roku:
Zarząd:
Prezes: Gospodarowicz Adam
Wiceprezes: Sikorski Zygmunt
Skarbnik: Zembrzuski Bolesław
Sekretarz: Sadkowski Teofil
Członkowie: Białkowski Franciszek; Wiśniewski Mateusz
Komisja rewizyjna:
Chojnowski Zenobiusz , Zieliński Franciszek, Prusiewicz Józef
Naczelnik Straży: Budzanowski Józef
Zastępca Naczelnika: Janicki Leon
Gospodarz Straży: Kolasiński Roman
Pomocnik Gospodarza Straży: Zieliński Franciszek
Adjutant: Górczyński Jan
Oddział Toporników: Dowódca: Jobczyński Juljan
Z-ca Dowódcy: Samulewicz Leopold
Plutonowi: Czajkowski Jan, Milewski Kazimierz
Sekcyjni: Czajkowski Teodor, Aleksiejew Wasyl, Westfal Ottp,
Szeregowcy: Makiel Juljan, Pankowski Stanisław, Markuszewski Władysław, Paliński Jacenty, Zawadzki Stefan, Surgał Jakub, Klimowski Władysław.
Oddział Sikawkowy: Z-ca dowódcy: Kurządkowski Edward
Sekcyjny : Cichocki Jan
Szeregowcy: Kuczmarski Ignacy, Kuczmarski Wincenty, Musiałowski Jan, Jasiński Stanisław, Ratkowski Józef, Piotrowski Roman, Kalewski Władysław, Czajkowski Stanisław, Kotowski Henryk, Michalski Józef, Grochocki Józef.
Oddział wodny: Dowódca: Nowakowski Jan;
Plutonowy: Straszyński Włodzimierz
Szeregowcy: Bolesta Jacenty, Cichorek Czesław, Benke Adolf, Okraszewski Józef, Polanowski Antoni, Królikowski Zenon, Wojkić Jan, Tuchewicz Jan, Krawulski Jan, Redlewski Jan, Dołęgowski Antoni
Oddział Porządkowy: Dowódca: Ostrowidzki Wiktor
Szeregowcy: Małżewski Józef, Kalewski Konstanty, Rzeszotarski Aleksander, Lubański Konstanty, Szkopański Stanisław, Kokoszyński Marjan, Piotorowski Bronisław, Niewodzki Wicenty, Dołęgowski Ignacy.

Pomyślny rozwój straży pożarnej przerwał wybuch II wojny światowej. 7 września 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły na teren miasta Rypina. Były wieloletni prezes OSP Władysław Żuchowski, który nie mógł przeżyć tragedii narodowej popełnił samobójstwo. Od października 1939 roku rozpoczęły się aresztowania i masowe egzekucje polskiej inteligencji. W pierwszych dniach aresztowań pojmany i rozstrzelany został przez członków Selbstchutzu zastępca naczlenika OSP Rypin- Leon Janicki. 28 października w tak zwanym „Domu Kaźni” przy ulicy Warszawskiej 20 (obecnie jest to siedziba Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej) zmarł 72-letni były prezes OSP Rypin ks. kanonik Stanisław Gogolewski. W styczniu 1940 roku dowództwo w straży przejęła Schultzpolizei. Wprowadzono komendę niemiecką. Po zdziesiątkowaniu strażaków hitlerowcy urządzają łapankę na młodzież polską i przymusowo wcielają w szeregi straży. W marcu 1940 roku w hitlerowskim więzieniu w Koronowie zmarł długoletni członek OSP Jan Redlewski. Również w 1940 roku w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen zamordowany został członek OSP Józef Laudencki. W maju 1943 roku rozstrzelany przez okupanta niemieckiego został były członek OSP Rypin, żołnierz Armii Krajowej Bogdan Kurządkowski.
W pierwszych tygodniach okupacji, władze hitlerowskie zorganizowały Ochotniczą Straż Pożarną w Rypinie, której szeregi dostępne były wyłącznie dla Niemców. Dla Polaków stworzono obowiązkową Straż Pożarną, podporządkowaną policji niemieckiej. W szeregi tej organizacji wcielano przymusowo byłych członków OSP i kilkudziesięciu młodych chłopaków w wieku 17-20 lat. Ich komendantem został funkcjonariusz policji, który był podporządkowany komendantowi policji porządkowej w mieście. Zbiórki i ćwiczenia były ustalone regulaminem . Odbywały się raz w tygodniu po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy. Podział bojowy był podobny do polskiej nomenklatury. Braki osobowe w straży Niemcy uzupełniali przez przymusowy nabór. Znana mieszkańcom Rypina była łapanka na stadionie sportowym latem 1942 roku podczas rozgrywanego meczu między młodzieżą polską, a reprezentacją niemieckiej jednostki wojskowej stacjonującej w Rypinie. Gestapo aresztowało całą polską drużynę i wcieliło do straży.
W czasie wojny straż posiadała dwa samochody. Przedwojenne autopogotowie na podwoziu Forda i Mercedesa Benz. Na wyposażeniu jednostki były trzy motopompy: jedna motopompa marki Magirus M-3 i dwie marki DKW-8. Na wyposażeniu jednostki była także drabina wysuwana półmechaniczna na podwoziu dwukołowym. Służyć ona miała tylko do pożarów w mieście powstałych w budynkach wysokich. W związku ze stanem wojennym władze okupacyjne wprowadziły zakaz używania syreny dźwiękowej w przypadku wybuchu pożaru. Do pożarów wzywano strażaków za pomocą gońców. Strażacy zostali umundurowani według niemieckiego regulaminu. Posiadali legitymacje, które stanowiły przepustkę do poruszania się po godzinie policyjnej.
O nadlatujących samolotach alianckich alarmowano przy pomocy syreny dźwiękowej. W czasie nalotów strażackie autopogotowia opuszczały miasto i udawały się w jego najbliższe okolice. Po odwołaniu alarmu lotniczego wracały do remizy. Niemcy zamienili remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie w wozownie. W remizie nie prowadzono żadnej innej działalności Kierowcami straży w tym okresie byli : Jan Czajkowski, Jerzy Goślicki, Józef Okraszewski, Bogdan Kurządkowski oraz Czesław Tyburski. W przeddzień wyzwolenia miasta spod okupacji niemieckiej to jest 20 stycznia 1945 roku nastąpiła przymusowa ewakuacja Obowiązkowej Straży Pożarnej. Załadowane sprzętem dwa autopogotowia udały się w kierunku Bydgoszczy. Kolejnym przystankiem podróży były Niemcy. W czasie postoju w Bydgoszczy Niemcom udało się zbiec Jerzemu Goślickiemu oraz Wiesławowi Piotrowskiemu. Obaj szczęśliwie wrócili do rodzinnego miasta. Pozostali zostali wywiezieni do Niemiec na przymusowe roboty. Po upadku III Rzeszy powrócili do Polski. Wielu z nich ponownie wstąpiło w szeregi rypińskiej jednostki.
Po nagłej ewakuacji miasto Rypin w przeddzień przybycia wojsk koalicji pozostało bez zorganizowanej straży pożarnej i sprzętu gaśniczego. Na miejscu pozostała tylko jedna stara, zużyta motopompa i kilkadziesiąt metrów podziurawionego węża strażackiego. W kilka dni po wyzwoleniu miasta Rypina to jest 21 stycznia 1945 roku z niejasnych przyczyn wybuch bardzo groźny pożar przy ulicy Gdańskiej. Pożar zajął dwa domy mieszkalne. Był to pożar bardzo groźny dla pozbawionego straży pożarnej Rypina. Przewodnictwa akcji ratunkowej podjął się były członek OSP Rypin Henryk Szulc, który zwerbował do pomocy ludzi dobrej woli. Wystarał się o benzynę do starej motopompy i dziurawymi wężami poddawał wodę do gaszenia pożaru. Pełnił wartę dzień i noc przy psującej się wciąż pompie, aby ją naprawiać i kierować dalej akcją ratowniczą. Dzięki jego postawie pożar udało się ugasić a miasto zostało ocalone.
W Lublinie w owym czasie utworzono Główny Inspektorat Pożarnictwa w Ministerstwie Administracji Publicznej, który zajmował się organizacją straży pożarnych na terenach wyzwolonych. Pierwszymi inspektorami województwa okręgu pomorskiego, a następnie bydgoskiego byli: major pożarnictwa Stanisław Wydra i kapitan pożarnictwa Paweł Ozimkiewicz. Inspektorem Oddziału Powiatowego w Rypinie został podporucznik pożarnictwa Zbigniew Turkot. W 1945 roku rypińska ochotnicza straż pożarna została reaktywowana. Skompletowano sprzęt pożarniczy, zwerbowano nowych członków w struktury OSP Rypin i przeprowadzali pierwsze zbiórki ćwiczebne. Na pierwszym zebraniu wybrano na prezesa Józefa Jesienkowskiego-ówczesnego vice burmistrza , na naczelnika Henryka Szulca. Szulc jednocześnie pełnił funkcje inspektora powiatowego Związku Straży Pożarnych. Na stanowisko gospodarza wybrany został Zygmunt Żołnowski. Nowo wybrane władzę stanęły przed bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. Było nim między innymi odbudowanie stanu posiadanie sprzętu pożarniczego, który został wywieziony przez wojska niemieckie. Z pomocą w podzięce za poświęcenie strażaków dla miasta przyszło społeczeństwo, które nie szczędziło ofiar na rzecz odbudowy ochotniczej straży pożarnej w Rypinie.
Za pierwsze uzyskane pieniądze zakupiony został samochód marki „Bedford” i urządzono pierwsze pogotowie. Z subwencji władz powiatowych i Zarządu Okręgowego Związku Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego zakupiono drugi samochód marki „Dodge” WC 62. Drugie wybory władz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie po wojnie odbyły jesienią 1947 roku. Na prezesa wybrano kupca z Rypina Franciszka Padzika , na naczelnika wybrano długoletniego działacza miejscowej straży Jana Czajkowskiego, zastępcą Kazimierza Nowakowskiego, gospodarzem Stanisława Wiśniewskiego, sekretarzem Jana Redlewskiego, skarbnikiem Michała Marynowskiego. Nowy zarząd za cel obrał sobie przywrócenie lat świetności dla OSP Rypin. Cały czas powiększano liczbę członków oraz poprawiano ich sprawność bojową. Do renowacji oddano także sztandar strażacki. Przez cały okres okupacji niemieckiej sztandar ukrywali dwaj strażacy Jan Czajkowski oraz Jan Cichorek. Sztandar przez cały ten okres ukryty był w stropie budynku magistrackiego.
Od czasu reaktywowania straży pożarnej wznowiła swoją działalność orkiestra dęta, którą umundurowano, a instrumenty poddano konserwacji. Orkiestra posiadała własną świetlice poza strażnicą w budynku przy ulicy Warszawskiej 41. Odbywały się tam ustalone grafikiem zbiórki szkoleniowo-zgrywające. Lokal był wyposażony w meble, pulpity i szafy na przechowanie instrumentów oraz nut. Zbiórka odbywała się rutynowo raz na dwa tygodnie, a w razie potrzeby częściej.
W 1949 roku szeregi straży zostały powiększone o dalszą ilość młodych członków. W marcu 1949 roku Związek Harcerstwa Polskiego został rozwiązany i włączony do Związku Młodzieży Polskiej. Na terenie miasta istniała 4-ta drużyna ZHP im. Księcia Józefa Poniatowskiego, która była drużyną pozaszkolną. Uchwałą rady drużyny nastąpiło jej samorozwiązanie, a skład osobowy w całości przeszedł do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie wraz z majątkiem ruchomym, sztandarami i symbolami. Drużynowym był Edward Goślicki. Drużyna już dużo wcześniej współpracowała ze strażakami ochotnikami, a jej członkowie odbywali szkolenie podstawowe i zdobywali sprawności strażacki.
Na podstawie Zarządzenia Rady Ministrów z 24 października 1949 roku dokonano rozwiązania Związku Straży Pożarnych, co wiązało się ściśle z zachodzącymi zmianami polityczno-ustrojowymi w kraju. Całokształt spraw związanych z działalnością straży pożarnych został podporządkowany utworzonym komendom Straży Pożarnych. W Rypinie powołano 8-osobowe pogotowie zawodowe przy OSP. Dowódcą zawodowców został Anton Żbikowski. Jego kadencja jest krótka gdyż po dwóch miesiącach przechodzi do pracy w Ministerstwie. Jego następcą zostaje wieloletni członek straży Józef Żbikowski. Pogotowie działało bardzo krótko, gdyż tylko pół roku i z powodu braku środków w budżecie miasta zostało rozwiązane. W miejsce pogotowia nowo zorganizowana Komenda Państwowej Straży Pożarnej przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej otrzymała trzy etaty dla trzech kierowców zawodowych. Ówczesny Komendant Powiatowy rozdzielił te etaty następująco: jeden w OSP Rypin, jeden w OSP Skrwilno oraz jeden dla powiatu przy OSP Rypin.
W roku 1951 z chwilą powołania Powiatowej Komendy Straży Pożarnej straż w Rypinie otrzymała etat kierowcy zawodowego opłacanego z budżetu państwa. Przyczyniło się to do sprawnego utrzymania taboru i sprzętu motorowego. W roku 1952 Ochotnicza Straż Pożarna w Rypinie otrzymuje jednolity zbiór praw-Regulamin Ochotniczej Straży Pożarnej, wprowadzony rozkazem wprowadzającym Komendanta Głównego z dnia 29.11.1956 roku. W styczniu 1953 roku na skutek różnego rodzaju nieporozumień, wieloletni członek a następnie komendant OSP w Rypinie Jan Czajkowski został zmuszony do rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Wpłynęło to znacząco na osłabienie gotowości bojowej rypińskiej jednostki. W roku 1954 Ochotnicza Straż Pożarna w Rypinie otrzymuje bezpłatnie od państwa nowy wóz pożarniczy z autopomopą, marki „Star 20” wraz z wyposażeniem, wyprodukowany całkowicie w kraju. Przy OSP w Rypinie zorganizowany zostaje punkt informacyjno-alarmowy. W 1955 roku dzięki pomocy władz ludowych rypińska jednostka otrzymuje drugi samochód pożarniczy Star pożarniczy GM-8.
W dniu 12 sierpnia 1955 roku rypińska Ochotnicza Straż Pożarna została wezwana do pożaru w Radominie. W odległości 6 km od Rypina wydarzył się tragiczny wypadek, w którym zginęli strażacy Ochotnicy Stanisław Radomiński i Bogusław Sajnóg. Ich śmierć głęboko przeżyli mieszkańcy miasta i brać strażacka. Po tym bardzo tragicznym wypadku wszyscy strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie domagali się powrotu na stanowisko komendanta Jana Czajkowskiego. Była to osoba, która nigdy dla szeregów strażackich nie szczędziła swych sił i umiejętności. Czajkowski zgadza się na powrót do straży i obejmuje stanowisko w krytycznym położeniu. Cała Komenda OSP zostaje rozwiązana, gdyż pracowała na szkodę straży. W skład nowej Komendy wchodzą ludzie z ukochaniem szeregów strażackich. W niedługim czasie szeregi OSP Rypin powiększają się z 18 członków do 50 czynnych członków. Została powołana również drużyna młodzieżowa żeńska i męska. Drużyny te w niedługim czasie zostały odpowiednio i regulaminowo umundurowane. Dowództwo drużyny męskiej powierzono Stefanowi Pankowskiemu, a żeńskiej Honoracie Jesionkowskiej.
Rozrastające się szeregi strażackie, wzrost taboru i sprzętu gaśniczego zmusił ochotników do podjęcia decyzji o rozbudowie remizy. Ówczesny Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Rypinie starszy aspirant Edward Nagórnewicz czynił starania u władzy państwowej w celu pozyskania środków finansowych na rozbudowę pomieszczeń strażackich. W 1956 roku przystąpiono do kapitalnego remontu strażnicy. Dzięki remontowi wybudowano wozownie, świetlicę dla strażaków, warsztat podręczny, magazyn sprzętu, dyżurkę, wartownie i pomieszczenie dla komendy powiatowej. We wrześniu 1955 roku powołany został Komitet Organizacyjny Obchodów 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie, który składał się z dziewięcioosobowego honorowego prezydium i osiemnastoosobowego komitetu wykonawczego. Przewodnictwo i patronat na całym przedsięwzięciem przejął ówczesny przewodniczący Prezydium Powiatowego Rady Narodowej, Edward Kornatowski. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 28 października 1955 roku.

W okresie 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie przeprowadzony został kapitalny remont remizy. Dzięki niemu strażacy uzyskali nowocześnie urządzoną wozownie, świetlice dla straży, warsztat podręczny, magazyn sprzętu, dyżurkę, wartownię i pomieszczenie dla Komendy Powiatowej.
Przy organizacji 75-lecia OSP Rypin bardzo pomógł Komendant Powiatowy Straży Pożarnej st.asp. Edward Nagórnewicz. Jego starania u władz państwowych przyniosły ogromną pomoc materialną do OSP Rypin.

Spis członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie z 1956 roku:

Komendant:
Jan Czajkowski
I z-ca Komendanta:
Kazimierz Nowakowski
II z-ca Komendanta ds. technicznych:
Stefan Pankowski
Skarbnik:
Jan Grajkowski
Sekretarz:
Honorata Jesionkowska
Gospodarz:
Tadeusz Borowski
Członek komendy:
Jan Głowiński,
Tadeusz Krajnik

Dowódcy oddziałów bojowych:
Stefan Pankowski,
Jan Łabędzki,
Edward Renke,
Julian Makiel
Członkowie drużyn:
Stanisław Olender, Jerzy Olender, Zygmunt Trędewicz, Ryszard Zawadzki, Stefan Szulc, Stanisław Paliński, Czesław Niedbalski, Jan Rupiński, Mieczysław Ladziński, Edward Kuczmarski, Witkowski, Zdzisław Ratkowski, Henryk Wernerowski, Jerzy Kowalski, Zdzisław Wiśniewski, Alojzy Drwęcki, Benedykt Włodarczyk, Czesław Gabryszewski, Tadeusz Borowski, Jan Dzwonkowski, Ryszard Borowski, Edward Borowski, Eugeniusz Majewski, Ignacy Kuczmarski, Stanisław Pankowski, Stanisław Kowalski, Teofil Sobiechowski, Bronisław Grochocki, Stanisław Czajkowski, Zygmunt Suchocki, Piotr Dziubakiewicz, Edward Lange.

W 1956 roku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie zawiązał się zespół artystyczny, w skład którego wchodzili członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zespół ten przygotował program estradowy i dał kilka występów w okolicznych miejscowościach powiatu rypińskiego. W marcu 1960 roku przy OSP powstała 4-ta Harcerska Drużyna Pożarnicza im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Liczyła ona wówczas 34 członków i składała się głównie z młodzieży pozaszkolnej. Ze względu na bezpieczeństwo i warunki zdrowotne drużyna mogła brać udział tylko w pracach pomocniczych. Ponadto członkowie drużyny pożarniczej spełniali funkcje gońców, pomagali w rozwijaniu węży i przy obsłudze motopomp pod kierunkiem doświadczonego motorniczego. Drużyna istniała do 1968 roku. Wielu jej członków po osiągnięciu pełnoletności zasiliło szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie.

Po październiku 1956 roku powołany do życia został Związek Ochotniczych Straży Pożarnych i ukazał się nowy statut Stowarzyszenia OSP zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W listopadzie 1957 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie odbyło się nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W czasie zebrania w myśl nowego statutu Zarząd OSP, w składzie: Jan Głowiński-prezes, Jan Czajkowski-naczelnik, Kazimierz Nowakowski-zastępca naczelnika, Stefan Pankowski-zastępca naczelnika, Honorata Pankowska-sekretarz, Jan Gajkowski-skarbnik, Edward Borowski-gospodarz, Jan Łabędziewski- członek zarządu, Tadeusz Borowski-członek zarządu. W 1962 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawcze na którym z funkcji prezesa odwołano Jana Głowińskiego. Ze względu na stan zdrowia zrezygnował również Jan Czajkowski. Nowym prezesem został wybrany Jan Falkowski-ówczesny przewodniczący Prezydium Miejskiego Rady Narodowej. Na stanowisko naczelnika został wybrany Józef Żbikowski. Pozostały stan osobowy zarządu pozostał bez zmian. Walne zgromadzenie postanowiło uhonorować Jana Czajkowskiego członkiem i naczelnikiem honorowym. W 1970 roku z naczelnika OSP zrezygnował Józef Żbikowski, a na stanowisko wybrany został Kazimierz Trawiński.
Szybki wzrost budownictwa przemysłowego w mieście i wprowadzenie coraz nowszego sprzętu pożarniczego na stan OSP przyspieszały konieczność rozbudowy bazy pomieszczeni owej. Istniejąca remiza stała się zbyt ciasna w stosunku do potrzeb. Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Rypinie postanowiła we własnym zakresie rozwiązać ten problem. Podjęto dalszą rozbudowę strażnicy w dwóch etapach. W pierwszym etapie dobudowano dwa stanowiska dla wozów bojowych (1968-1970), w drugim zaś dobudowano warsztat z kanałem rewizyjnym, nadbudowano nad garażem pomieszczenie biurowe i socjalne. Zmieniono system ogrzewania budynku z piecowego na centralne. W pracach tych duży wkład pracy społecznej wnieśli członkowie OSP, głównie przy zwózce materiałów budowlanych.
W 1973 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie został inżynier Mieczysław Ciepliński. Na stanowisko naczelnika wybrano Michała Kurzawskiego. Naczelnik Kurzawski pełnił swój urząd aż do roku 1990. Zapisał się bardzo dobrze w historii OSP Rypin. Był bardzo dobrym organizatorem pracy, sumiennie wypełniał powierzone mu obowiązki. Zasłużył sobie na uznanie podwładnych i szacunek przełożonych. Za jego kadencji cały stan osobowy został umundurowany według nowego regulaminu mundurowego. Zorganizował również kilka wycieczek krajoznawczo-wypoczynkowych dla członków OSP, które były nagrodą za ich bezinteresowną pracę społeczną w służbie pożarnictwa.

W 1975 roku na podstawie ustawy z dnia 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych utworzono województwo włocławskie. Miasto i część powiatu rypińskiego zostały włączone w skład tego województwa. Gminę Osiek, Świedziebnia i Wąpielsk włączono do województwa toruńskiego. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Pożarnych Edward Nagórnewicz, otrzymał pełnomocnictwo do powołania nowych struktur organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa włocławskiego.
W 1981 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Rypinie obchodziła setną rocznice swego powstania. W dniu 6 lutego 1980 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym ukonstytuował się komitet pod przewodnictwem przewodniczącego Waldemara Lewińskiego i zastępcy Stanisława Maklakewicza. Uroczystości rocznicowe odbyły się 24 maja 1981 roku w święto Dnia Strażaka. Podczas uroczystości OSP Rypin otrzymała sztandar ufundowany przez społeczność miasta, w którego drzewiec wbite zostały pamiątkowe gwoździe. Ponadto zasłużeni strażacy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i związkowymi. W setną rocznice swojego powstania rypińska OSP posiadała oddział bojowy składający się z czterech sekcji, w skład których wchodziło 36 osób. Istniała ponadto Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, licząca 21 członków. Mandat prezesa sprawował wówczas inżynier Mieczysław Ciepliński. Oprócz tego działały w mieście Zakładowe Ochotnicze Straże Pożarne. Fabryka Akcesoriów Meblowych posiadała drużynę strażacką typu S, na wyposażeniu u której znajdowało się autopogotowie.

Spis członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie w 1981 roku:
Prezes:
Mieczysław Ciepliński
Naczelnik:
Michał Kurzawski
z-ca naczelnika:
Mieczysław Kiędzierski
Sekretarz:
Edward Borowski
Gospodarz:
Mieczysław Pusa
Skarbnik:
Jan Grajkowski
Członkowie zarządu:
Czesław Waśkiewicz, Zdzisław Nowatkowski, Zdzisław Dedoński
Komisja Rewizyjna:
Roman Łukowski-przewodniczący, Stanisław Kijewski-członek, Stefan Kruszliński- członek
Dowódcy oddziałów bojowych:
Zdzisław Nowatkowski, Andrzej Słomiński, Stanisław Kijewski, Edmund Reinke.
Zarządzeniem Wojewody Włocławskiego nr 83 z 28 września 1977 roku powołana została w Rypinie Zawodowa Straż Pożarna w sile jednego plutonu, licząca 23 funkcjonariuszy. Ochotnicza i Zawodowa Straż Pożarna posiadały wówczas cztery samochody pożarnicze z pełnym wyposażeniem, przyczepę dwukołową ze sprzętem oddymiającym, motopompę marki GZUT Po-5, aparat plecakowy do cięcia metali ciężkich, pięć sztuk aparatów oddechowych na sprężone powietrze, dwie pilarki spalinowe do cięcia drewna, dwadzieścia kompletów uzbrojenia osobistego.
Zawodowa Straż Pożarna z czasem przejmuje całkowicie obowiązki ochotniczej straży pożarnej.W lipcu 1992 roku zostaje ona przekształcona w Państwową Straż Pożarną. Pomieszczenia OSP Rypin były dla strażaków PSP zbyt ciasne. Zawodowcy otrzymali teren wraz z budynkami po Przedsiębiorstwie Sprzętowo Transportu Budownictwa Rolniczego przy ulicy Mławskiej tam się przenieśli, gdzie po remontach adaptacyjnych stworzyli w pełni profesjonalną jednostkę pożarniczą doposażoną w nowoczesny sprzęt do gaszenia pożarów i ratownictwa drogowego.
Ochotnicza Straż Pożarna od momentu powstania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie skupiła się na działalności społecznej, kulturalnej i profilaktycznej. Większość sprzętu w tym 4 autopogotowia przeszły na własność Państwowej Straży Pożarnej. W 1999 roku dla potrzeb jednostki zakupiono samochód dostawczy marki Żuk. W 2000 roku dla potrzeb szkoleniowych przekazano OSP Rypin motopompę przez PSP w Rypinie.

W 2001 roku obchodzono 120 lecie powstania rypińskiej jednostki. Zarząd OSP Rypin w 2001 roku tworzyli: Mirosław Okrutny-prezes, Andrzej Słomiński-komendant, Jerzy Malinowski-sekretarz, Krzysztof Pesta-skarbnik, Roman Sulicki-gospodarz. Uroczystości rocznicowe odbyły się 23 czerwca 2001 roku. Udział w uroczystościach wzięły ówczesne władze miasta Rypina : burmistrz miasta Stefan Borowski, przewodnicząca Rady Miasta Daniela Kędziorska, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej młodszy brygadier Mariusz Sztuczka.W tym okkresie OSP Rypin wzbogaciła się o 14 metrową rozkładaną drabinę aluminiową. Innym interesującym nabytkiem był zegar elektroniczny sterowany satelitarnie z Frankfurtu nad Menem. Zegar zamontowano na wieży strażnicy. W dniu obchodów rypińska jednostka liczyła 32 członków czynnych, 3 wspierających, 2 honorowych. Przy jednostce działała męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Spis członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie w 2001 roku:
Członkowie czynni: 33, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: 6
Zarząd :
Prezes: Mirosław Okrutny
Naczelnik: Andrzej Słomiński
Skarbnik: Krzysztof Pesta
Sekretarz: Jerzy Malinowski
Gospodarz: Roman Sulicki
Strażacy: Patryk Burakiewicz, Mirosław Chrzanowski, Janusz Słomiński, Paweł Jadczak, Krzysztof Jadczak, Andrzej Kierkowski, Tadeusz Koźbiał, Sławomir Lisiński, Grzegorz Łydkowski, Karol Matuszewski, Mariusz Meler, Michał Nawrocki, Bartosz Niedbalski, Stefan Niedblaski, Mirosław Ochoński, Jerzy Olednder, Krzysztof Radkowski, Zdzisław Radkowski, Paweł Rajko, Piotr Rajko, Bartosz Rokoszewski, Piotr Słomiński, Patryk Stawicki, Tomasz Sokołowski, Jacek Trędewicz, Zbigniew Więcławski, Mariusz Wiśniewski.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: Jakub Hejza, Pesta Damian, Pesta Paweł, Przybysz Marcin, Okrutny Michał, Zgryziewicz Marcin.

18 marca 2006 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Przyjęto wówczas program obchodów 125 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie. Odbyły się również wybory nowych władz jednostki. Prezesem został dotychczasowy skarbnik Krzysztof Pesta. Komendantem pozostał Andrzej Słomiński, a sekretarzem Jerzy Malinowski. Na stanowisko skarbnika wybrano Pawła Rajko, a gospodarza Stefana Niedbalskiego. Obchody 125 lecia OSP zaplanowano na 4 maja 2006 roku czyli Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele Świętej Trójcy, podczas której poświęcono nowy wóz strażacki Volkswagen Bus. Po mszy uroczystości przeniosły się do strażnicy. Na jednej ze ścian budynku odsłonięto tablicę upamiętniającą 125 rocznice powstania OSP Rypin. Wśród zaproszonych gości były władze miasta, władze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, a także poczty sztandarowe strażaków ochotników z terenu gminy Rypin. Była to okazja do wręczenia zasłużonym strażakom medali za zasługi dla pożarnictwa. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został Krzystof Pesta. Srebrne medale otrzymali Stefan Niedbalski, Jerzy Malionowski oraz Krzysztof Jadczak. Brązowymi medalami zostali odznaczeni: Paweł Rajko, Paweł Jadczak i Zbigniew Więcławski. Odznaki „ Wzorowy strażak” wręczone zostały: Damianowi Pesta, Bartoszowi Rokoszewskiemu, Patrykowi Stawickiemu oraz Piotrowi Słomińskiemu. Ponadto rozdano dyplomy z okazji 125-lecia dla osób zasłużonych dla jednostki. Dyplomy otrzymali: Mirosław Okrutny, Stefan Niedbalski, Roman Sulicki, Mirosław Chrzanowski, Jerzy Malinowski, Krzysztof Pesta, Andrzej Słomiński, Zbigniew Więcławski oraz Krzysztof Jadczak.
Uroczysty przemarsz strażaków oraz zaproszonych gościna uroczystą mszę świętą z okazji 125-lecia OSP Rypin

Spis członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie z 2006 roku:
Członkowie czynni: 33,
Zarząd :
Prezes: Krzysztof Pesta
Naczelnik: Andrzej Słomiński
Skarbnik: Paweł Rajko
Sekretarz: Jerzy Malinowski
Gospodarz: Stefan Niedbalski
Strażacy: Patryk Burakiewicz, Mirosław Chrzanowski, Janusz Słomiński, Paweł Jadczak, Krzysztof Jadczak, Andrzej Kierkowski, Tadeusz Koźbiał, Sławomir Lisiński, Grzegorz Łydkowski, Karol Matuszewski, Mariusz Meler, Michał Nawrocki, Bartosz Niedbalski, Stefan Niedblaski, Mirosław Ochoński, Jerzy Olednder, Mirosław Okrutny, Krzysztof Radkowski, Zdzisław Radkowski, Paweł Rajko, Piotr Rajko, Bartosz Rokoszewski, Piotr Słomiński, Patryk Stawicki, Tomasz Sokołowski, Roman Sulicki, Jacek Trędewicz, Zbigniew Więcławski, Mariusz Wiśniewski.
W 2006 w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Przeciwpożarowej Paweł Pesta zajął III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych , a Damian Pesta zajął II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjanych.
W 2007 roku strażacy z OSP Rypin po szesnastu latach przerwy wzięli udział w zawodach sportowo-pożarniczych. W zawodach gminnych w Stępowie drużyna w składzie: Berent Paweł, Pesta Krzysztof, Pesta Damian, Przyborowski Marcin, Skibicki Tomasz, Talar Karol oraz Rafał Wojciechowski zajęła III miejsce. Natomiast w zawodach powiatowych drużyna w tym samym składzie zajęła II miejsce ustępując jedynie OSP Sadłowo.

Rok 2007: OSP Rypin dzięki pomocy ze strony Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta Rypina Marka Błaszkiewicza pozyskała motopompę „NIAGARA”. W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Przeciwpożarowej na szczeblu powiatu Damian Pesta zajął II miejsce w kategorii szkół ponad gimnazjalnych

W 2008 roku w I Turnieju Piłki Halowej o Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP drużyna OSP uplasowała się na II miejscu .Również w 2008 roku w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Przeciwpożarowej w eliminacjach powiatowych Damian Pesta zajął I miejsce. Natomiast na szczeblu województwa zajął XIII miejsce. Dzięki pomocy Burmistrza Miasta Rypina Marka Błaszkiewicza oraz radnych Rady Miasta Rypina OSP Rypin dokonało zakupu agregatu prądotwórczego „GEKO”.

Również w 2008 roku na wież remizy OSP Rypin został zamontowany obraz Świętego Floriana. Współudział w tym przedsięwzięciu miała Rada Miasta Rypina.

W 2009 roku jednostka OSP Rypin wystartowała w zawodach sportowo-pożarniczych na zawodach gminnych drużyna OSP Rypin zajęła III miejsce. Natomiast w zawodach powiatowych OSP Rypin uplasowało się na V miejscu. Również w 2009 roku dzięki pomocy ze strony Radnych Rady Miasta Rypina oraz Burmistrza Miasta Marka Błaszkiewicza pozyskali nowy sprzęt motopompę szlamową marki „ HONDA” oraz uzupełnili niezbędne umundurowanie. Natomiast w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Przeciwpożarowej w kategorii III druh Damian Pesta zajął II miejsce.

W 2009 roku Prezes OSP Rypin Krzysztof Pesta otrzymał nagrodę Burmistrza Miasta Rypina - Rycerza „RYPA” w kategorii społecznik. Było to uhonorowanie działalności w strukturach OSP Rypin Krzysztofa Pesty, który przez wiele lat pełnił funkcje Skarbnika Zarządu, a w 2005 roku został wybrany Prezesa.

Rok 2010.Ochotnicy z Rypina dzięki pomocy i współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu pozyskała bezpłatnie samochód marki „Ford Transit” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Następnie dzięki własnym środkom oraz pomocy ze strony Radnych Miasta Rypina dokonali remontu oraz przystosowania samochodu do własnych potrzeb. W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Przeciwpożarowej na szczeblu powiatu w kategorii III druh Damian Pesta zajął I miejsce. W październiku 2010 roku zmarł wieloletni sekretarz OSP Rypin Jerzy Malinowski.

W 2011 roku w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Przeciwpożarowej na szczeblu powiatowym druh Damian Pesta zajął I miejsce. Natomiast w eliminacjach wojewódzkich rozgrywanych w Skrwilnie zajął X miejsce. W 2011 roku OSP Rypin wzbogaciło się o nowy sprzęt : pilarkę do drewna z wysięgnikiem teleskopowym. Pozyskanie sprzętu możliwe było dzięki dotacji ze strony Radnych Miasta Rypina oraz Burmistrza Miasta Pawła Grzybowskiego.
W 12 lutego 2011 roku miało miejsce walne zebranie sparwozadawczo-wyborcze. Ponownie na prezesa OSP Rypin został wybrany Krzysztof Pesta. Naczelnikiem pozostał także Andrzej Słomiński, a gospodarzem Stefan Niedbalski. Na stanowisko sekretarza w miejsce zmarłego w październiku 2010 roku Jerzego Malinowskiego wybrany został Damian Pesta. Natomiast skarbnikiem został wybrany Sławomir Michalski. Była to także okazja do wręczenia medali za zasługi dla pożarnictwa dla członków OSP Rypin. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Damian Pesta, Paweł Pesta, Barbra Pesta, Sławomir Michalski, Piotr Słomiński, Robert Lewandowski, Tomasz Zwierzykowski, Teresa Laskowska. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Adam Kowalski, Zbigniew Więcławski. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Stefan Niedbalski.

Spis członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie w 2011 roku:

Członkowie czynni: 36; Członkowie honorowi: 2; Członkowie wspierający: 4;
Młodzieżowa Drużyna Przeciwpożarowa:7

Zarząd:
Prezes: Krzysztof Pesta
Naczelnik: Słomiński Andrzej
Skarbnik: Sławomir Michalski
Sekretarz: Damian Pesta
Gospodarz: Stefan Niedbalski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Mirosław Chrzanowski
Sekretarz: Janusz Słomiński
Członek: Zbigniew Więcławski

Strażacy: Drozdowski Paweł, Jadczak Krzysztof, Kierkowski Andrzej, Kowalski Adam, Laskowska Teresa, Lewandowski Robert, Łydkowski Grzegorz, Naworski Damian, Ochoński Mirosław, Pesta Barbara, Pesta Paweł, Przyborowski Marcin, Rajko Paweł, Rudewicz Magda, Sieklicki Bartosz, Siemiątkowski Patryk, Skonieczny Damian, Skibicki Tomasz, Słomiński Piotr, Słomiński Przemysław, Sokołowski Tomasz, Sosiński Kamil Marcin, Sulicki Roman, Szymański Paweł, Wiśniewska Marta, Wojciechowski Rafał, Zwierzykowski Tomasz.

Członkowie honorowi: Olender Jerzy, Okrutny Mirosław

Członkowie wspierający: Jankowski Jerzy, Koźbiał Tadeusz, Słupski Czesław, Sternik Jerzy.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: Bielecki Kamil, Ciemińska Natalia, Grabowski Kamil, Pietrkiewicz Dariusz, Pietrkiewicz Krystian, Serwatko Bartosz, Śliwiński Jarosław.

Na rok 2011 przypadała także 130 rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie. Dzięki staraniom władz rypińskiej jednostki i wcześniej złożonym wnioskom Zarząd Główny Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przyznał dla sztandaru jednostki Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza. To wysokie wyróżnienie otrzymują tylko jednostki OSP, które istnieją powyżej 75 lat. Ponadto Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu przyznał rypińskim druhom dziewięć medali za zasługi dla pożarnictwa..

Rok 2012. Strażacy z OSP Rypin pozyskali dzięki dotacji ze strony Burmistrza Miasta Rypina Pawła Grzybowskiego oraz Radnych Rady Miasta nowy sprzęt: elektryczną pompę szlamową. W eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej druh Damian Pesta zajął I miejsce. W eliminacjach wojewódzkich rozgrywanych w Radziejowie zajął VII miejsce. Strażacy OSP Rypin od wielu lat uczestniczący w zabezpieczeniu meczów piłki nożnej rypińskiego klubu „LECH” jesienią 2012 roku brali udział w zabezpieczeniu rozgrywek o mistrzostwo II ligi zachodniej.
Prezes OSP Rypin Krzysztof Pesta w 2012 roku podczas III zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymała Złoty Znak Związku OSP RP. Złoty Znak Związku OSP RP – polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.

W 2013 roku strażacy z OSP Rypin dokonali uzupełnienia umundurowania oraz zakupili nowy sprzęt : piłę do stali i betonu „STIHL”. Zakup by możliwy dzięki pomocy ze strony Radnych Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta Pawła Grzybowskiego.

W 2013 roku druh Damian Pesta uczestniczył w szkoleniu z kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie oraz Centrum Szkolenia „ CAMPUS”. Szkolenie ukończył z tytułem ratownika medycznego.
Także w 2013 roku w czynnie społecznym strażacy ochotnicy dokonali odnowienia elewacji budynku remizy oraz płotu.

W dniu 26.11.2013 r. Prezes OSP Rypin Krzysztof Pesta oraz członkowie Zarządu OSP Rypin wzięli udział w XLII sesji Rady Miasta Rypina. Wśród punktów porządku obrad znalazło się okolicznościowe przemówienie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas przemówienia padły słowa podziękowania dla Burmistrza Rady Miasta Rypina Pawła Grzybowskiego oraz Radnych Rady Miasta Rypina. Prezes wręczył Burmistrzowi Miasta okolicznościową statuetkę strażaka. Na ręce Pani Przewodniczącej Rady Miasta Joanny Krukowskiej złożono list z podziękowaniami dla Radnych Rady Miasta. W ramach podziękowania Prezes otrzymał kwiaty od Pani Przewodniczącej Rady Miasta kwiaty a z rąk Pana Burmistrza okolicznościową statuetkę oraz list z podziękowaniami. Innym miłym akcentem było przekazanie umowy na dofinansowanie przez Urząd Miejski w Rypinie zakupu torby medycznej PSP R-1

W 2013 roku zakończył się II etap projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o nazwie "Ludziom na ratunek". Celem projektu było doposażenie jednostek OSP w nowy sprzęt: motopompy oraz sprzęt hydrauliczny. W 2013 roku była także możliwość pozyskania torby medycznej PSP R-1. Wśród jednostek, które wzbogacą się o nowy sprzęt w 2013 roku znalazło się OSP Rypin.27 listopada 2013 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki złożył podpis pod umową o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu. Wartość całego projektu wynosi 1,3 mln złotych z czego ponad milion pochodzi z RPO.

Prezesi OSP Rypin 1881-2016

1881-1908 dr Władysław Cholewiński
1909-1917 ks. Stanisław Goglewski
1917-1930 Władysław Żochowski
1931-1939 Adam Gospodarowicz
1939-1945 okres II wojny światowej
1945-1947 Józef Jesionkowski
1947-1951 Franciszek Padzik

W latach1951-1957 w Rypinie powstaje Komenda Straży Pożarnej Zlikwidowana zostaje funkcja Prezesa.

1951-1953 komendant Jan Czajkowski
1953-1954 komendant Józef Żbikowski
1955-1957 komendant Jan Czajkowski

W 1957 przywrócono funkcje Prezesa

1957-1962 Jan Głowiński
1962-1973 Jan Fałkowski
1973-1996 Mieczysław Ciepliński
1996-2001 Mieczysław Pusa
2001-2005 Mirosław Okrutny
2005-obecnie Krzysztof Pesta

Obecny Prezes OSP Rypin
Krzysztof Pesta

Naczelnicy OSP Rypin 1881-2016

1881- 1890 Antoni Gralewski
1890- 1893 Albin Rosowiecki
1893- 1896 Antoni Sokołowski
1896- 1897 Antoni Gralewski
1897- 1902 Michał Kostrzębski
1902- 1904 Bonowicz
1904- 1908 Jan Bruzdowicz
1908- 1909 Kazimierz Gorczyński
1909- 1910 Witold Piasecki
1910- 1914 Ryszard Wykrzykowski
1914- 1915 Wacław Kuźewicz
1915- 1919 M. Nowakowski
1919- 1920 Ignacy Pudykowski
1920- 1939 Jan Budzanowski
1939- 1945 okres II wojny światowej
1945- 1947 Henryk Szulc
1947- 1953 Jan Czajkowski
1953- 1954 Józef Żbikowski
1955- 1964 Jan Czajkowski
1965- 1970 Józef Żbikowski
1970- 1973 Kazimierz Trawiński
1973- 1991 Michał Kurzawski
1991- 2001 Jan Olender
2001- obecnie Andrzej Słomiński

Rys biograficzny założyciela OSP Rypin

Dr Władysław Cholewiński (1852-1920) założyciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie. Mieszkał w Rypinie na przełomie XIX i XX wieku. Był mieszkańcem Rypina przez blisko 41 lat. Był nie tylko wziętym lekarzem, ale również znakomitym społecznikiem oraz wielkim patriotą. Cieszył się dużym uznanie oraz szacunkiem ówczesnego społeczeństwa. Doktor Władysław Bogumił Cholewiński, syn Józefa i Aleksandry Cholewińskich urodził się w czerwcu 1852 roku w Suwałkach, gdzie ojciec był rejentem. Po ukończeniu gimnazjum w Suwałkach wstąpił w 1870 roku na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego ( Cesarski Warszawski Uniwersytet) i 8 grudnia 1875 roku otrzymał dyplom lekarza. Następnie pracował jako asystent w Klinice Diagnostycznej w Warszawie. Od 1876 roku został przyjęty w poczet członków Płockiego Towarzystwa Lekarskiego. W 1877 roku rozpoczął praktykę lekarską w Sierpcu. Po wybuchu wojny turecko-rosyjskiej został zmobilizowany do wojska rosyjskiego. Powróciwszy z kampanii tureckiej w grudniu 1878 roku osiedlił się na stałe w Rypinie. Dr Cholewiński dał się poznać jako dobry społecznik, wykazujący duży talent organizatorski. Po wielu pożarach na terenie miasta podniosły się głosy, że należy powołać do życia w Rypinie ochotniczą straż ogniową. Była to czwarta pomiędzy innymi. Kaliszu czy Częstochowie straż ogniowa w Polsce. Dr Cholewiński stanął na czele inicjatywy, której celem było powołanie straży ogniowej. Wniesiono petycje do władz miasta o utworzenie jednostki. Zbierano składki, urządzano przedstawienia amatorskie na cele straży: zakup sprzętu, ubrań ochronnych itp. Jako dzień powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie przyjęto 29 czerwca 1881 roku. Uroczyste otwarcie odbyło się dopiero po uzyskaniu pozwolenia od władz rosyjskich w sierpniu 1882 roku. Pierwszym Prezesem OSP Rypin został właśnie dr Władysław Cholewiński. Zrezygnował w 1907 roku. Wycofał się z działalności w straży i brał współudział w założeniu Towarzystwa Kredytowego w Rypinie. 13 września 1913 roku rozpoczęto budowę gmachu, który miał być siedzibą towarzystwa. W 1922 roku zmieniono nazwę Towarzystwo Kredytowe na Bank Spółdzielczy. Czynnie uczestniczył w posiedzeniach Płockiego Towarzystwa Lekarskiego. Brał udział w Kongresie Lekarzy w Paryżu w 1914 roku. W czasie I wojny światowej udzielał bezpłatnej pomocy lekarskiej biednym. Największe zasługi położył dr Cholewiński w krzewieniu oświaty w mieście i na wsi. Zorganizował tajne nauczanie. Własnym kosztem utrzymywał szkołę i nauczycieli. Był kreatorem życia kulturalnego. Władze carskie nie przychylnym okiem patrzyły na działalność dr Cholewińskiego. W 1909 roku został skazany na kilka miesięcy wiezienia za działalność kulturalną oraz zorganizowanie tajnego nauczania. Po odzyskaniu niepodległości Rada Miasta Rypina nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Rypina. Zmarł 25 maja 1920 roku. Był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie przez dwadzieścia osiem lat.
Krótki rys historyczny orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie

Strażacka orkiestra dęta zawiązała się w Rypinie w 1883 roku, a więc w rok po formalnym zatwierdzeniu przez władze carskie OSP. Pierwsze instrumenty zakupione zostały najprawdopodniej przez parafię rzymsko-katolicką w Rypinie. Orkiestra bowiem od początku swojego istnienia brała udział nie tylko w uroczystościach strażackich ale też kościelnych.
Jej pierwszym dyrygentami byli prawdopodobnie miejscowi organiści. Powstanie i istnienie tej orkiestry w miasteczku, liczącym w owym czasie nieco ponad 3000 tysiące mieszkańców, było wielkim wydarzeniem kulturalnym w życiu mieszkańców. Zespół ów w czasach niewoli narodowej był organizacją krzepiącą zniewolone serca narodu, podbudzającą do pracy na niwie strażactwa i chroniącego polskiego ducha narodowego przed wciąż nasilającym się w końcu XIX wieku procesem rusyfikacji. Orkiestra towarzyszyła amatorskiemu zespołowi teatralnemu. Grała na różnego rodzaju imprezach organizowanych przez OSP.
W końcu XIX wieku dyrygentem był miejscowy organista Jaroszewski. Od 1905 roku do 1947 roku ( z przerwą w czasie I i II wojny światowej) jej kapelmistrzem był Antoni Kant, który przyczynił się do jej wzrostu ilościowego oraz poziomu artystycznego. Pod jego batutą w latach późniejszych orkiestra zajmowała pierwsze miejsca na różnego rodzaju konkursach.
W czasie I wojny światowej władze rosyjskie ewakuowały w głąb Rosji dyrygenta Antoniego Kanta.
W zmiennych warunkach politycznych spowodowanych wojną przestała właściwie istnieć orkiestra strażacka, z której część orkiestry przeszła do kościelnej orkiestry dętej. Dzięki temu została zachowana ciągłość organizacyjna zespołu.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku cały naród w niezwykle trudnych warunkach przystąpił do odbudowy odrodzonego państwa.
Wśród wielu spraw natury materialnego wystąpiła także sprawa odbudowy polskiego życia kulturowego. Samorzutnie więc, bez żadnego nakazu, z własnej woli i odpowiedzialności za los państwa i narodu już w 1919 roku powstaje zespół muzyczny orkiestry smyczkowej i zespół teatru amatorskiego. W końcu 1920 roku zespoły te ze względu na ścisłą ze sobą współpracę połączyły się i utworzone zostało Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne „Lutnia” w Rypinie.

W pierwszych miesiącach po wojnie reaktywuje swą działalność dęta orkiestra strażacka. Ówczesny dziekan rypiński ks. Stanisław Gogolewski przekazuje jej wszystkie zachowane i nowo zakupione instrumenty. Z wojennej tułaczki wraca do swojego miasta dyrygent Antoni Kant i pod jego batutą orkiestra świetnie się rozwija.
Dzięki wymienionym wcześniej zespołom – dramatycznemu oraz muzycznemu od pierwszych miesięcy niepodległości bytu narodowego zaczyna rozwijać się amatorska twórczość artystyczna, której wkład w upowszechnienie kultury narodowej wśród miejscowego społeczeństwa był bardzo duży.
Przez cały okres międzywojenny strażacka orkiestra dęta w letnie niedziele, w godzinach popołudniowych, najpierw w Ogrodzie Szpitalnym ( dziś teren Liceum Ogólnokształcącego) , a później w Parku Miejskim dawała koncerty dla społeczeństwa rypińskiego, które cieszyły się dużą frekwencją i stanowiły jedną z najpoważniejszych atrakcji kulturowych ówczesnego Rypina.
Orkiestra prowadzona przez świetnego dyrygenta Kanta, posiadająca wielu utalentowanych muzyków, wyszkolonych jeszcze w rosyjskich orkiestrach wojskowych, była jedną z najlepszych strażackich orkiestr strażackich w całym kraju. W 1925 roku na Ogólnokrajowym Zjeździe Straży Pożarnych w Warszawie rypińska orkiestra dęta na 36 orkiestr strażackich koncertujących w Politechnice Warszawskiej zajmuje pierwsze miejsce. Dwa lata później (1927) orkiestra uczestniczyła w Ogólnokrajowym Zjeździe w Poznaniu, gdzie stawała do zawodów straż rypińska jako reprezentacyjna drużyna województwa warszawskiego. Strażacy z Rypina zajęli wówczas pierwsze miejsce.
Autorytet strażaka-orkiestranta wśród mieszkańców miasta był bardzo wysoki. Być członkiem orkiestry strażackiej było zaszczytem i wyróżnieniem w społeczności małomiasteczkowej. Wszyscy oni pracowali społecznie z własnej i nieprzymuszonej woli dla dobra miasta oraz jego obywateli.
Ciekawy był skład społeczno-zawodowy orkiestrantów. W 1931 roku najwięcej było szewców i malarzy pokojowych, a potem murarzy oraz inne branże rzemieślnicze. W składzie tej orkiestry występował całkowity brak inteligencji, która za to dość licznie reprezentowała orkiestrę smyczkową i zespół dramatyczny.
W 1931 roku orkiestra liczyła 31 członków. Do naszych czasów zachowała się niepełny wykaz orkiestrantów z tego okresu. Nie mniej swoją bezinteresowną, społeczną pracą w pełni zasłużyli na to, aby wejść na trwałe do historii miasta Rypina oraz OSP Rypin. Byli to: Bieniek Stanisław, Błaszkiewicz Bronisław, Bolesta Władysław, Cieszyński Jan, Cieszyński Zygmunt, Dębowski Jan, Domański Jan, Kowalski Piotr, Kowalski Stanisław, Kwiatkowski Józef, Karwaszewski Bronisław, Kozicki Stanisław, Markuszewski Antoni, Markuszewski Józef , Nowakowski Adam, Pankowski Jan, Sobiechowski Stanisław, Sobiechowski Teofil, Sobiechowski Władysław, Żerkowski Franciszek, Żerkowski Stanisław, Żerkowski Roman i inni.
Orkiestra prowadziła swoją działalność artystyczną i dobrze się rozwijała do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny działalność orkiestry została zawieszona i wznowiono ją po kapitulacji Niemiec hitlerowskich. Do 1947 roku dyrygentem orkiestry był niestrudzony Antoni kant. Po jego śmierci kapelmistrzem zostaje Leon Jasieniescki. W 1956 roku w orkiestrze OSP grały 22 osoby tj. Borowski Edward, Borowski Ryszard, Cieszyński Tadeusz, Cieszyński Zygmunt, Dąbrowski Ryszard, Gawroński Józef, Gębicki Stanisław, Jankowski Henryk, Kułakowski Józef, Kułakowski Mieczysław, Kwiatkowski Józef, Manelski Wincenty, Markuszewski Antoni, Markuszewski Kazimierz, Paradowski Teofil, Pankowski Jan, Radomiński, Sobiechowski Tadeusz, Sobiechowski Teofil i Struś Eugeniusz.
Strażacka orkiestra dęta istniała do 1962 roku. Z braku finansowych środków przekazana została od stycznia 1963 roku pod opiekę Powiatowego Domu Kultury.
W 1962 r. kapelmistrzem orkiestry zostaje Zygmunt Rychlewski. Orkiestra pracuje kilka lat w powiatowym Domu Kultury a później (1965 r.) w Rypińskich Zakładach Okrętowych. Od 1991 r. władze miasta postanawiają wziąć orkiestrę pod opiekę tworząc Miejską Orkiestrę Dętą z siedzibą w MOK.

I-sza Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie 1886 rok

Odeszli od nas

Od 1991 roku szeregi strażaków opuścili dla pełnienia wiecznej warty następujący druhowie:
Wiesław Chojnowski
Kazimierz Cielicki
Mieczysław Ciepliński
Jan Czajkowski
Tadeusz Dłużniewski
Bogdan Jabłoński
Wiesław Jasiński
Mieczysław Kędzierski
Stanisław Kijewski
Tadeusz Kopystecki
Stefan Kruszliński
Michał Kurzawski
Janusz Lędziński
Mieczysław Lędziński
Jerzy Malinowski
Zdzisław Nowadkowski
Jerzy Olender
Stanisław Olender
Edward Reanke
Jerzy Szymański
Stanisław Tadajewski
Zdzisław Wiśniewski

Cześć ich pamięci !!!
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie w czasie jubileuszu 135-lecia
Spis członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie w czasie jubileuszu 135-lecia

Najważniejsze osiągnięcia OSP Rypin na zawodach sportowo-pożarniczych

1927- I miejsce na Ogólnopolskich Zawodach drużyn pożarniczych
1929- II miejsce w sztafecie olimpijskiej
1929- III miejsce w miejskich zawodach sportowo-pożarniczych
1956- I miejsce w wojewódzkim finale eliminacji przeglądu amatorskich zespołów artystycznych służb MSW
1958- I miejsce w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych
1970- I miejsce Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w zawodach sportowo-pożarniczych
1973- II miejsce w wojewódzkim finale zawodów strzeleckich
1983- I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych
1986- I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych
1987- III miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych
1996- II miejsce w zawodach na 2300 m w Brodnicy
2007- III miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych
2007- II miejsce w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych
2008- II w zawodach o Puchar Prezesa Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w piłce halowej
2009- III w zawodach o Puchar Prezesa Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w piłce halowej
2009- III miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych

Puchary OSP Rypin

Osiągnięcia w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Przeciwpożarowej

2002- V miejsce w eliminacjach powiatowych OTWP w kategorii szkół podstawowych-Damian Pesta

2006- II miejsce w eliminacjach powiatowych OTWP w kategorii szkół ponadgimnazjalnych-Damian Pesta
2006- III miejsce w eliminacjach powiatowych OTWP w kategorii szkół gimnazjalnych- Paweł Pesta

2007- II miejsce w eliminacjach powiatowych OTWP w kategorii szkół ponadgimnazjalnych-Damian Pesta

2008- I miejsce w eliminacjach powiatowych OTWP w kategorii szkół ponadgimnazjalnych-Damian Pesta
2008- XII miejsce w eliminacjach wojewódzkich OTWP w kategorii szkół ponadgimnazjalnych- Damian Pesta

2009- II miejsce w eliminacjach powiatowych OTWP w kategorii szkół ponadgimnazjalnych-Damian Pesta

2010- I miejsce w eliminacjach powiatowych OTWP w kategorii szkół ponadgimnazjalnych-Damian Pesta

2011- I miejsce w eliminacjach powiatowych OTWP w kategorii szkół ponadgimnazjalnych-Damian Pesta
2011- IX miejsce w eliminacjach wojewódzkich OTWP w kategorii szkół ponadgimnazjalnych-Damian Pesta

2012- I miejsce w eliminacjach powiatowych OTWP w kategorii szkół ponadgimnazjalnych-Damian Pesta
2012- VII miejsce w eliminacjach wojewódzkich OTWP w kategorii szkół ponadgimnazjalnych-Damian Pesta
Ochotnicza Straż Pożarna w Rypinie na fotografii

 

Dołącz do nas
Google+