POWSTANIE SŁUŻB RATOWNICZYCH

STATUT

STOWARZYSZENIA

SŁUŻBY RATOWNICZE

W OLEŚNICY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWINIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Służby Ratownicze, w dalszych postanowieniach zwane Stowarzyszeniem.

§2

Siedziba Stowarzyszenia mieścić się będzie 56-400 Oleśnica. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić swoją działalność poza granicami kraju.

§3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2001 r nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i symboli zgodnie z obowiązującymi przepisami. Posiada własne logo przypisane tylko dla tego Stowarzyszenia i jest ono chronione prawnie.

2. Wszelkie działania prowadzone przez inne podmioty w których będzie używane logo Stowarzyszenia musi odbywać się za zgodą zarządu tego Stowarzyszenia.

3. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia w związku z prowadzoną działalnością ratowniczą posługiwali się będą legitymacją członkowską stwierdzającą to członkostwo.

§6

Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, a także łączyć w związki.

§7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników, również własnych członków, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

Celami i zadaniami Stowarzyszenia są:

a/ Ratownictwo i ochrona ludności;

b/ Transport Sanitarny Osób

c/ Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

d/ Pomoc społeczna, w szczególności osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.

e/ Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

f/ Organizacja i przeprowadzanie szkoleń w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,

g/ Promocja zdrowia;

h/ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

i/ Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;

j/ Działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;

k/ Wspieranie, upowszechnianie sportu, turystyki, rekreacji i krajoznawstwa wśród mieszkańców;

l/ Działalność charytatywna;

m/ Promocja i organizacja wolontariatu;

n/ Zabezpieczenie pod względem medycznym i porządku publicznego imprez masowych;

§9

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

Organizowanie imprez rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych oraz wypoczynku;

Prowadzenie poradnictwa;

Organizowanie spotkań, warsztatów, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;

Prowadzenie działalności wydawniczej;

Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami prowadzącymi podobną działalność;

Występowanie z wnioskiem i opiniami do właściwych władz;

Działania z zakresu ratowania osób i mienia w sytuacjach zagrożenia;

Dzaiałania z zakresu transportu sanitarnego osób;

Organizacja szkoleń w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy

Organizacja manewrów i ćwiczeń ratowniczych

Organizacja pokazów ratowniczych

Innych działań realizujących cele statutowe;

§10

1. Stowarzyszenie swoje cele opisane w § 8 pkt a - n realizować będzie nieodpłatnie.

2. Stowarzyszenie swoje cele opisane w § 8 pkt a - n realizować będzie odpłatnie.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

Stowarzyszenie posiada członków:

zwyczajnych

wspierających

honorowych

§12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§13

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania niniejszego statutu), która złoży deklarację członkowską.

§14

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§16

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

§17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

§18

Członkowie zwyczajni mają prawo:

Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia;

Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

Zgłoszenia wniosków co do działalności Stowarzyszenia;

Posługiwania się logiem oraz legitymacją członkowską

§19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

Regularnego opłacania składek;

Wykonywania prac na rzecz Stowarzyszenia w ramach realizacji celów;

W momencie wydalenia z grona członków oraz rezygnacji z członkostwa bezpłatnego zwrotu posiadanych przez tego członka: legitymacji członkowskiej oraz innych artykułów stanowiących własność Stowarzyszenia.

§20

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

§21

Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich;

§22

Utrata członkostwa następuje na skutek:

Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:

łamania statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

nie opłacania składek za okres trzech miesięcy;

na pisemny wniosek dwóch członków Stowarzyszenia, z w/w powodów;

Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sdu;

Popełnienia przestępstwa w trakcie członkostwa w Stowarzyszeniu

Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;

§23

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna;

ROZDIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§24

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków;

Zarząd;

Komisja Rewizyjna

§25

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się zwykłą większością głosów przy udziale 50% uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§26

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§27

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:

Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście;

Może ono być zwyczajne i nadzwyczajne;

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku 50% + 1 członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie, które może być zwołane dzień przed terminem. W takim przypadku podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów;

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.;

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem zmiany statutu oraz rozwiązywania Stowarzyszenia, która wymaga kwalifikacji większości głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.

Uchwałę w sprawie zmian statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§28

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

Uchwała zmian Statutu;

Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

Udzielanie Zarządowi absolutorium na Wniosek Komisji Rewizyjnej;

Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

Uchwalenie regulaminu Zarządu;

Uchwalenie budżetu;

Uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

Podejmowanie uchwał w każdej wniesionej pod obrady sprawie;

§29

1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz w sprawach nie majątkowych;

2. Zarząd składa się z 2 - 5 osób; z czego główną osobą jest Prezes

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał;

4. Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia;

b)wszelkie inicjatywy Stowarzyszenia muszą być zatwierdzone przez co najmniej trzech członków zarządu. Zabrania się samodzielnego rozpoczynania inicjatyw przez jednego z członków zarządu bez wcześniejszej konsultacji.

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

d) sporządzanie planów pracy i budżetu;

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

f) podejmowanie uchwał o nabyciu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

g) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;

h) zwołuje Walne Zebranie Członków;

i) przyjmuje i skreśla członków;

§30

Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz na rok;

Komisja składa się z przewodniczącego i dwóch członków;

Do kompetencji Komisji należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;

c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;

d) składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

§31

W sytuacji kiedy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej jak połowę składu organu;

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§32

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

ze składek członkowskich;

darowizn, spadków i zapisów;

przychodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;

dotacji oraz ofiarności publicznej;

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane  na koncie Stowarzyszenia lub w jego kasie, nadzur nad którą sprawuje bezpośrednio Prezes;

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd;

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych i nie majątkowych upoważnieni są:

                            Prezes działający samodzielnie;

                           Dwóch innych członków zarządu działających łącznie

§ 33

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie oraganów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w lini prostej, pokrewieństwa lub opieki oraz kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"

2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4. Zakupu towaru lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§34

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§35

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i prawa cywilnego. 

Dołącz do nas
Google+