ZOP ZOSP RP Szamotuły

INFORMACJA o nowych zasadach sporządzania sprawozdań finansowych przez ochotnicze straże pożarne

W związku z wejściem w dniu 5 września 2014 r. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1100) utraciło moc prawną rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 poz. 1539 z póź. zm.), w oparciu o treść którego rachunkowość prowadziły m.in. stowarzyszenia.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym sprawozdania finansowe w formie uproszczonej mogą prowadzić tzw. jednostki mikro. Definicję jednostki mikro zawiera art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z póź. zm.).

Ochotnicza straż pożarna może być zawsze traktowana jako jednostka mikro, jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej.

OSP prowadząca działalność gospodarczą może być traktowana jako jednostka mikro, jeżeli w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostki rozpoczynającej działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęła działalność, nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a) 1 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 3 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Jednostki mikro przy sporządzaniu sprawozdania finansowego korzystać mogą z poniżej podanych uproszczeń:
1) możliwość rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów,
2) brak możliwości wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia,
3) sporządzenie sprawozdania finansowego według wzorów zamieszczonych w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości,
4) możliwość rezygnacji ze sporządzania informacji dodatkowej (zawierającej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia) pod warunkiem przedstawienia informacji uzupełniających do bilansu określonych w ww. załączniku nr 4,
5) możliwość rezygnacji ze sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
6) możliwość niesporządzania sprawozdania z działalności.

Warunkiem koniecznym, aby OSP spełniająca powyższe warunki stała się jednostką mikro, jest podjęcie przez walne zebranie członków uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro.

Załącznikiem do niniejszej informacji jest projekt uchwały walnego zebrania członków OSP w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń.

Załącznik: Uchwała w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego według zasad obowiązujących dla jednostki mikro.

informacja ze strony: www.zosprp.pl

Dołącz do nas
Google+