ZOP ZOSP RP Szamotuły

ZOP ZOSP RP Szamotuły

Powiatowe zawody sportowo- pożarnicze jednostek drużyn MDP jednostek OSP powiatu szamotulskiego

W dniu 29 września 2018 roku, o godzinie 10.00 odbyły się powiatowe zawody sportowo - pożarnicze drużyn MDP powiatu szamotulskiego, na stadionie sportowym Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach. W zawodach wzięło udział sześć drużyn MDP: Baborowo gm. Szamotuły, Bobulczyn gm. Ostroróg, Obrzycko m. Obrzycko, Otorowo gm. Szamotuły, Słopanowo gm. Obrzycko, Wronki gm. Wronki. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach i Komenda Powiatowa PSP w Szamotułach oraz Starostwo Powiatowe w Szamotułach. W zawodach brały udział drużyny MDP, które w swoich gminach wygrały zawody sportowo-pożarnicze. Przybyłych na zawody powitał Pan Włodzimierz Kaczmarek Burmistrz MiG Szamotuły. Otwarcia zawodów dokonała Pani Maria Przybylska Przewodnicząca Rady Powiatu Szamotulskiego. Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jest w szczególności: mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Sędzią głównym zawodów był dh Leszek Nawrocki.
Kolejność konkurencji: Ćwiczenie bojowe, Sztafeta.
Na terenie powiatu szamotulskiego działa 66 jednostek OSP, w tym 5 typu M, czyli takie, które na swoim wyposażeniu mają tylko motopompę i 61 typu S czyli wyposażonych w samochody bojowe, 11 jednostek włączonych do Krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego, dwie jednostki są włączone do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Jednostki te skupiają w swoich szeregach 2476 strażaków, w tym 271 kobiet, 169 członków honorowych i 147 wspierających. Przy jednostkach OSP działają 44 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które skupiają 423 członków. Jednostki te są wyposażone 3 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, 34 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 43 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze i dwa specjalne podnośniki koszowe, 4 łodzie ratownicze i 166 motopomp.
Pierwszą konkurencją było ćwiczenie bojowe w wykonaniu MDP. Drużyna składa się z 9 zawodników na czele z dowódcą, Dowódca drużyny z zawodnikami nr 2, 3, 4, 5 pokonują rów o szerokości 1,8m, ścianę o wysokości 0,7m, tunel o długości 6m, kładkę o długości 2m i biegną do przygotowanych hydronetek. Zawodnicy nr 2 i 3 - lewa strona toru, zawodnicy 4 i 5 - prawa strona toru. Zadaniem zawodników jest napełnienie 5 litrów wody swojej tarczy nalewowej. Zakończenie nalewania potwierdza sygnał dźwiękowy i świetlny. Zawodnicy nr 2, 3, 4, 5 po wykonaniu nalewania przebiegają środkiem pomiędzy tarczami nalewowymi, udając się do stanowiska przyrządów i armatur, gdzie układają przy swoim numerze właściwy sprzęt zgodnie z pokazanym rysunkiem. Następnie kierują się środkiem toru do miejsca ustawienia drużyny po zakończeniu ćwiczenia. Zawodnicy nr 6, 7, 8, 9 chwytają i rozwijają węże gaśnicze poprzez przeszkody. Wszyscy zawodnicy budujący linię wężową po pokonaniu przeszkód muszą odłożyć swoje noszaki do wnętrza przygotowanej skrzynki na 58 m toru przy linii bocznej po prawej stronie toru. Zawodnicy nr 6, 7, 8 i 9, po rozwinięciu linii gaśniczej, przebiegają środkiem pomiędzy tarczami nalewowymi udając się do stanowiska węzłów. Wykonują węzły przy swoim numerze zgodnie z pokazanym rysunkiem. Węzeł na prądownicy wykonywany jest tylko przez zawodnika oznaczonego nr 7. Po wykonaniu zadania zawodnicy udają się do miejsca ustawienia drużyny po zakończeniu ćwiczenia i ustawiają się twarzą do linii startu. Po ustawieniu się całej drużyny, dowódca podnosi prawą rękę do góry, dając znak sędziemu toru „zadanie wykonane".
Drugą konkurencja była sztafeta w wykonaniu MDP. Każdy z 9 zawodników biegnie jeden odcinek sztafety. Na sygnał sędziego startowego zawodnik nr 1 rozpoczyna bieg, następnie pokonuje ścianę drabiniastą. Po pokonaniu ściany, zawodnik chwyta prądownicę (leżącą za ścianą, po lewej stronie toru) i przekazuje ją zawodnikowi nr 2. Zawodnik nr 2 pokonuje dystans (bez przeszkód) i przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 3. Zawodnik nr 3 dobiega do stojącego węża W-52, chwyta go i po przeniesieniu go, kładzie na płycie, tak, aby żadna jego część nie wystawała poza krawędź płyty. Następnie przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 4. Zawodnik nr 4 pokonuje dystans (bez przeszkód) i przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 5. Zawodnik nr 5 przebiega pod ułożoną poprzeczką tak, aby jej nie strącić i przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 6. Zawodnik nr 6 biegnie, przeskakując nad płotkiem, a następnie przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 7. Zawodnik nr 7 biegnie do ustawionej gaśnicy, którą przenosi i ustawia na płycie, podstawa gaśnicy nie może wystawać poza podest, a następnie przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 8. Zawodnik nr 8 pokonuje dystans (bez przeszkód) i przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 9. Zawodnik nr 9 dobiega do rozdzielacza i węży. Dokonuje połączenia węży, rozdzielacza oraz prądownicy i biegnie w kierunku linii mety. Połączona linia gaśnicza nie może w czasie konkurencji ulec rozłączeniu, a zawodnik musi przekroczyć linię mety, trzymając linię gaśniczą za prądownicę lub wąż, nie zakrywając łącznika.
Klasyfikacja generalna zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przedstawia się następująco:
1. miejsce MDP Obrzycko z wynikiem łącznym pkt. 1020,63,
2. miejsce MDP Wronki z wynikiem łącznym pkt. 1014,13,
3. miejsce MDP Bobulczyn z wynikiem łącznym pkt. 1004,55,
4. miejsce MDP Otorowo z wynikiem łącznym pkt. 979,96,
5. miejsce MDP Słopanowo z wynikiem łącznym pkt. 972,16,
6. miejsce MDP Baborowo z wynikiem łącznym pkt. 920,60.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale i puchary oraz dyplomy, dodatkowo Zarząd Powiatu Szamotulskiego i KW PSP w Poznaniu dla najlepszych drużyn ufundowały nagrody rzeczowe w postaci hydronetek. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali Pani Maria Przybylska Przewodnicząca Rady Powiatu Szamotulskiego i Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach kpt. Arkadiusz Rakowski oraz Prezes ZOP ZOSP RP w Szamotułach dh Stefan Kaszkowiak.

Dołącz do nas
Google+