ZOP ZOSP RP Szamotuły

ZOP ZOSP RP Szamotuły

Posiedzenie ZOP ZOSP RP w Szamotułach

W dniu 3 grudnia 2016 roku odbyło się w świetlicy wiejskiej w Piotrowie posiedzenie ZOP ZOSP RP w Szamotułach, połączone z seminarium, na temat rachunkowości w jednostkach OSP, z udziałem skarbników z jednostek OSP, z terenu powiatu szamotulskiego. Szkolenie przeprowadzono w celu przedstawienia zasad jak powinna wyglądać prawidłowo prowadzona rachunkowość w jednostkach OSP. Omówiono uproszczoną rachunkowość w OSP. W związku z nadchodzącym nowym rokiem OSP, która chce skorzystać w 2017 r. z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, powinna ustalić termin walnego zebrania najpóźniej do końca stycznia 2017r. Wiąże się to z treścią art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), który stanowi, że o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
Uchwalenie ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.1333) było konsekwencją wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Wprowadzone zmiany dają możliwość korzystania przez Ochotnicze Straże Pożarne z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw dodaje w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047, z późn. zm.) art. 2 ust. 5 o następującej treści: Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 i 395.), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie.
Na podstawie art. 10a ust. 6 sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2178).

Dołącz do nas
Google+