OSP Wronki
OSP Wronki

OSP Wronki

Szkolenie medyczne strażaków KPP

W dniu 11 kwietnia 2014r. rozpoczęło się w siedzibie OSP Wronki szkolenie 41 ratowników z jednostek OSP z terenu powiatu szamotulskiego, w tym 10 strażaków ratowników z jednostki OSP Wronki (KSRG), 3 ratowników z OSP Amica, 2 ratowników z OSP Chojno, w zakresie ratownictwa medycznego. Celem głównym realizacji szkolenia było podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji strażaków ochotników, poprzez przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego w celu uzyskania tytułu ratownika medycznego. Szkoleniem podstawowym objętych było 33 strażaków OSP i recertyfikacyjnym 8 strażaków OSP, w ramach 66 godzin lekcyjnych, terminie 11.04.2014r. do 27.04.2014r. Podczas kursu kwalifikowanej pomocy medycznej, strażacy nabywali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia praktyczne odbywały się w grupach. Celem nadrzędnym szkolenia była wspólna nauka właściwego postępowania ratowników w konkretnych sytuacjach, z jakimi mogą się spotkać podczas działań ratowniczych. Strażacy szkolili się w zakresie rozmaitych zdarzeń - od utraty przytomności, oparzeń i złamań u poszkodowanego po ucięte kończyny, czy skomplikowane uszkodzenia ciała podczas wypadków komunikacyjnych. Celem kształcenia było przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Szczegółowe cele kształcenia: utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy, kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. Kurs KPP prowadzony był zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Szkolenie prowadziła firma MEDAID, kierownikiem kursu był pan Tomasz Liber. W dniu 27 kwietnia 2014r. szkolenie zakończyło się egzaminem, przed komisją państwową. Egzamin teoretyczny składał się z 30 pytań testowych (można było maksymalnie zrobić trzy błędy, aby być dopuszczonym do egzaminu praktycznego), zaliczenie testu było warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego, egzamin był bardzo ciężki i na wysokim poziomie, nie wszyscy go zdali, do egzaminu przystąpiło 35 ratowników, a zdało i otrzymało tytuł ratownika medycznego 28 strażaków, w tym 6 z jednostki OSP Wronki (KSRG), 1 strażak z OSP Chojno (KSRG), 2 strażaków z OSP Amica.

Dołącz do nas
Google+