OSP Amica Wronki
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

W środę 13 stycznia 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, na które przybył Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Jacek Rutkowski, W-ce Prezes Zarządu ds. operacyjnych Pan Marcin Bilik, Doradca Prezesa Zarządu Pan Andrzej Kadźiński, Starosta Powiatu Szamotulskiego Pan Józef Kwaśniewicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach mł. bryg. Ireneusz Pers, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Szamotułach dh Stefan Kaszkowiak. Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała - Werner, na przewodniczącego zebrania wybrano dh Bartosza Hodrycha, a na protokolanta wybrano dh Marcina Małeckiego. Sprawozdanie z działalności za rok 2015 i plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Łukasz Kawka. Sprawozdanie Finansowe przedstawiła dh Iwona Kaprykowska, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjne przedstawiał dh Marcin Górowski. Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP Amica absolutorium za rok sprawozdawczy. Minutą ciszy uczono pamięć zmarłego w tym roku: Prezesa ZOP ZOSP RP w Szamotułach, wieloletniego Prezesa ZOG ZOSP RP w Kaźmierzu śp. Wiesława Włodarczaka. Następnie dokonano wręczenia odznaki Strażak Wzorowy i odznaczeń za wysługę lat oraz przedstawiono prezentację multimedialna z działań OSP.

Kolejnym punktem naszego zebrania były wybory nowego zarządu.

W wyniku wyborów wybrano Zarząd OSP Amica:

Prezes - dh Marta Napierała - Werner

Wiceprezes - naczelnik - dh Ryszard Roj

Wiceprezes - dh Łukasz Kawka

Z-ca naczelnika - dh Karol Woźnicki

Sekretarz - dh Iwona Kaprykowska

Skarbnik - dh Halina Roj

Gospodarz - dh Marcin Górowski

Członek zarządu - dh Władysław Garncarek

Członek zarządu - dh Romuald Ziołek

W wyniku wyborów wybrano Komisję Rewizyjną OSP Amica:

Przewodniczący - dh Monika Sikora - Gałązka

Wiceprzewodniczący - dh Robert Kubiak

Członek komisji - dh Piotr Krzyżaniak

W 2015 roku OSP Amica pozyskała następujący sprzęt i umundurowanie: ładowarki do samochodów bojowych, aparaty powietrzne MSA AirGO PRO, wąż tłoczny, rękawice strażackie, buty koszarowe, ubranie koszarowe, mundur wyjściowy, mostek przejazdowy, rzutka ratownicza, kamizelka ratunkowa, kombinezon na szerszenie, nosze podbierakowe, środek pianotwórczy, miernik wielogazowy SPERIAN, drabina nasadkowa. W roku sprawozdawczym przeszkolono następującą ilość osób: kurs KPP - 5 strażaków, kurs ratownictwa - technicznego - 6 strażaków. Jednostka liczy aktualnie 41 członków czynnych (w tym 10 kobiet) i 4 członków honorowych. OSP Amica w roku 2015 uczestniczyła 31 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 12 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 14 razy, alarm fałszywy 5 raz.

Dołącz do nas
Google+