HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

207124_293960370712094_1572078462_n.jpg1888 - 2008
Historia OSP
w Murowanej Goślinie
Jak wynika z istniejących dokumentów oraz wieści przekazywanych przez pokolenia, Ochotnicza Straż Pożarna w Murowanej Goślinie powstała w 1888 r. czyli 120 lat temu, jeszcze w okresie zaboru pruskiego. Inicjatorami jej założenia byli tacy obywatele jak: Stanisław Raczyński, Antoni Osiński i Bolesław Stern. Ta garstka entuzjastów potrafiła w krótkim czasie zorganizować wokół siebie ludzi chętnych do niesienia pomocy poszkodowanym.
W Latach późniejszych został wyłoniony pierwszy zarząd OSO, w skład którego weszli Stanisław Raczyński, Józef Stern, Wacław Nowacki i Stanisław Glaziński. Sprzęt strażacki jakim dysponowała ówczesna straż był bardzo prymitywny. Była to ręczna sikawka, beczkowóz, lekkie drabinki i nieznaczna ilość węży. A skromne pomieszczenie do tego sprzętu zwane remizą znajdowało się na Rynku, przy murze kościelnym. W późniejszym czasie pomieszczenie to zostało przeniesione na ulice Poznańską.
Działalność OSP w okresie międzywojennym była bardzo aktywna i wszechstronna, za co jednostka otrzymała w 1927 r. dyplom uznania, nadany przez Radę Główną OSP w Warszawie.
10 lipca 1938 r., straż uroczyście obchodzi 50 rocznicę swej działalności. Od tej daty mija zaledwie kilkanaście miesięcy i nadchodzi wrzesień 1939 r., wybuch II wojny światowej, okres okupacji hitlerowskiej. Z szeregów strażackich ubywają wartościowi ludzie, zamordowani przez hitlerowców.
W czasie okupacji hitlerowskiej, zorganizowano przymusową straż, która początkowo nie wykazywała większej działalności. Dopiero na skutek pożaru przy ul. Polnej w 1940 r. Niemcy wzięli się energicznie dożywienia jej działalności.
Straż otrzymała wóz bojowy, dwie motopompy i odpowiedni sprzęt. Rozbudowano remizę strażacką. W styczniu 1945 r. w czasie rozpoczętej ofensywy Armii Radzieckiej okupant w pośpiechu wywiózł samochód bojowy w głąb Niemiec.
Po wojnie nastąpił nowy okres, okres intensywnej pracy. 3 maja 1945 roku na pierwszym powojennym zebraniu straży, wybrano nowy Zarząd OSP, a w szeregi straży wstąpiło 22 członków. W 1946 roku zakupiono z demobilu samochód marki "Horsch", który strażacy we własnym zakresie przerobili na wóz strażacki. Wóz ten dzięki wysiłkowi strażaków służył wiernie wiele lat.
W 1955 roku straż otrzymała nowy samochód bojowy marki "Star" z motopompą i niezbędnym sprzętem, co usprawniło przeprowadzenie akcji gaśniczych.
14 czerwca 1963 roku z okazji 75-lecia istnienia, OSP otrzymała sztandar, który w dowód wdzięczności za społeczną działalność strażaków, został odznaczony "Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa". 20 stycznia 1973 r., oddano do użytku straży nową remizę wraz z zapleczem i świetlicą. Remiza do dnia dzisiejszego mieści się przy ul. Rogozińskiej. W 1975 roku OSP otrzymała drugi samochód marki "Żuk" z wózkiem wężowym. Również w 1975 roku w naszej remizie została zorganizowana odprawa wszystkich prezesów i naczelników OSP z całego woj. poznańskiego.
W latach 1974, 75 i 76, nasza OSP była organizatorem spotkań bratnich organizacji z Europy Środkowowschodniej.
Lata 80-te obfitowały w wiele różnych wydarzeń. W 1986 roku gościliśmy delegacje XVII Konferencji Organów Ochrony Przeciwpożarowej Krajów Socjalistycznych, która odbyła się w Poznaniu. Również w latach 80-tych otrzymaliśmy następny wóz bojowy marki "Jelcz". W dniach 13 - 15 maja 1988 r. uroczyście obchodzono Jubileusz 100-lecia, a nasza "Jubilatka" za odniesione zasługi została uhonorowana najwyższym odznaczeniem związkowym "Złotym Znakiem Związku".
Nadeszły lata 90-te, które też zapisały się w dziejach naszej organizacji, jako obfitujące w wiele wydarzeń. 10 lipca 1995 r, decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nasza OSP została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W październiku 1996 r. gościliśmy holenderskich strażaków z zaprzyjaźnionej gminy S´Heerenbergh. W darze od nich otrzymaliśmy samochód bojowy marki "Mercedes Benz" z pełnym wyposażeniem.
W 1998 roku uroczyście obchodziliśmy jubileusz 110-lecia, który był okazją do otrzymania nowego sztandaru. Również w latach 90-tych rozpoczęto rozbudowę remizy strażackiej.
Lata 90-te, to lata dynamicznego rozwoju naszej jednostki. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy i staraniom wielu druhów, jednostka bogaci się w nowy sprzęt specjalistyczny. Dzisiejsi nasi strażacy, zajmują się szeroko pojętym ratownictwem. Dysponują odpowiednim do tego specjalistycznym sprzętem ratunkowym umożliwiającym skuteczne wykonanie powierzonych im zadań.
Pierwsze lata XXI wieku, to również lata nowych możliwości. 2 września 2000 roku nastąpiło otwarcie nowego garażu dla samochodu bojowego, a w późniejszym czasie otwarcie rozbudowanej części remizy - Sali i zaplecza kuchennego. Nasi strażacy odbywają wiele specjalistycznych szkoleń. Tworzy się sekcja ratownictwa przedmedycznego. Dzięki sponsorom i częściowej dopłacie z budżetu gminy zostaje zakupiony zestaw ratowniczy R-1 i deska ortopedyczna. Również dzięki wspaniale układającej się współpracy z szefem Obrony Cywilnej, jednostka nasza wzbogaciła się w detektor skażeń chemicznych, myjkę wysokociśnieniową, nosze oraz wiele innego sprzętu specjalistycznego.
Nawiązując współpracę ze Stowarzyszeniem "Droga i Bezpieczeństwo" z Poznania, pozyskaliśmy wartościowy dla nas sprzęt do ratownictwa przedmedycznego. Stowarzyszenie podało nam pomocną dłoń i nieodpłatnie przekazało nam torbę PSP - R-1, deskę ortopedyczną FERNO z pełnym wyposażeniem, oraz unieruchomienie pediatryczne PEDI - PAC. Otrzymaliśmy również dotację z AQUANETU za którą zakupiliśmy 3 kombinezony piankowe przeznaczone dla ratownictwa wodnego. Dzięki dotacji ze Starostwa Powiatowego z Poznaniu i częściowej dopłacie z Samorządu Gminy zostały zakupione sanie lodowe.
Należy wspomnieć iż władze naszej Gminy dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców corocznie przeznaczają spore kwoty na doposażenie naszej Jednostki. Pozyskanie odpowiedniego sprzętu mobilizuje nas do bardziej intensywnej pracy, pozyskiwania i szkolenia nowych członków, organizowania ćwiczeń.
Warto wspomnieć o ćwiczeniach strażaków i ratowników w Murowanej Goślinie, zorganizowanych w 2003 roku. Ćwiczenia pod hasłem "Likwidacja skutków katastrofy komunikacyjnej", brało w nich udział ok. 100 osób, 9 wozów bojowych w tym: 3 wozy bojowe naszej OSP, 4 wozy bojowe w tym kontener specjalny z PSP z Poznania, 2 wozy bojowe JRG z Bolechowa, 6 karetek pogotowia ratunkowego. Celem było doskonalenie i osiągnięcie stanu gotowości, oraz praktycznego działania wyznaczonych sił w trakcie likwidacji skutków katastrofy.
W maju 2003 roku Jednostka obchodzi Jubileusz 115-lecia.
W lutym 2004 roku, kolejne wielkie wydarzenie - Nasza Jednostka otrzymuje nowy samochód pożarniczy "Star L7012.185", któremu nadano imię BUMBUŚ na cześć najstarszego strażaka druha Edmunda Felerskiego. Druh E. Felerski jest członkiem naszej Jednostki od 1945 roku.
Ten samochód otrzymaliśmy dzięki staraniom władz naszego miasta podjętych na początku 203 roku. Na ten cel Samorząd Gminy przeznaczył kwotę 100 tyś. Złotych. Całkowity koszt samochodu to suma 296 tyś. 400 zł. Pozostałą brakującą kwotę uzyskano z dotacji pochodzących z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz ze Związku OSP RP.
W 2007 roku Państwo Renata i Ryszard Nowakowie, zarazem nasi druhowie, przekazali na potrzeby naszej Jednostki samochód osobowy marki "Ford".

Obecnie nasza jednostka liczy 100 członków,
Posiadamy 3 samochody bojowe,
1 ciężki GCBA,
1 średnie GBA,
oraz samochód operacyjny.


Nad całością pracy naszej OSP czuwa Zarząd
Prezes - Eugeniusz Tomicki
Naczelnik - V-ce Prezes - Naczelnik Roman Sommerfeld
Z-ca Naczelnika - Bronisław Cianciara
Sekretarz - Grażyna Matelska
Skarbnik - Jan Lis
Gospodarz - Paweł Adamiak
Członek - Jerzy Rumiński

Dołącz do nas
Google+