OSP Karsy
Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn MDP OSP Gminy Gołuchów

Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn MDP OSP Gminy Gołuchów

Zapraszamy do licznego udziału. Zgłoszenia do 4 października 2018 r.

REGULAMIN TURNIEJU

Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Gołuchów.

§ 1. CELE

Celem turnieju jest:

1. Rozwijanie aktywności sportowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

3. Integracja środowiska strażackiego.

4. Podnoszenie sprawności fizycznej członków MDP.

5. Rozszerzenie oferty programowej adresowanej do MDP w zakresie rozwijania kultury fizycznej i sportu.

§ 2. ORGANIZATORZY

Organizatorem Turnieju jest Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gołuchowie we współpracy z samorządem gminy Gołuchów. Turniej odbywa się pod patronatem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołuchowie.

§ 3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

Turniej organizowany jest w terminie ustalonym przez organizatora na Hali Sportowo - Widowiskowej w Gołuchowie przy ul. Czartoryskich 53.

§ 4. UCZESTNICY

1. Prawo udziału w turnieju mają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze reprezentujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goluchów.

2. W turnieju prawo gry mają zawodnicy niezrzeszeni w klubach sportowych (organizator dopuszcza udział zawodników grających na poziomach klasy B i A), którzy są członkami MDP Ochotniczych Straży Pożarnych i w dniu rozgrywania Turnieju nie ukończyli 16 roku życia.

3. Zgłoszenia drużyny należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu w nieprzekraczalnym terminie, ustalonym przez organizatora.

4. Zgłoszenie drużyny po ustalonym terminie skutkuje niedopuszczeniem do turnieju.

5. Każda drużyna składa się z maksymalnie 10 osób (9 zawodników + OPIEKUN). Drużyna może być mieszana (chłopcy+dziewczęta). Każda osoba musi posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Turnieju wg wzoru w załączniku nr 2.

6. Prawidłowość listy zgłoszeniowej potwierdza ze strony OSP prezes jednostki.

7. Zawodnicy muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 5. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK

1. Mecze rozgrywane są na boisku o wymiarach 40m x 20m bez band.

2. Bramki mają wymiar 5m x 2m.

3. Mecze rozgrywane są piłką przeznaczoną do gry w piłkę halową.

4. Pole karne stanowi półkole o promieniu 6 metrów.

5. Bramkarz może chwytać piłkę w ręce tylko w polu karnym.

6. Zawodnicy każdej drużyny, za wyjątkiem bramkarza, występują w jednolitych strojach, które na koszulkach posiadać muszą czytelne numery.

a) organizator dopuszcza występowanie w plastronach bez numerów

7. Bramkarze obydwu drużyn muszą różnić się wyraźnie ubiorem od pozostałych zawodników występujących na boisku.

8. Prawo wyboru koszulek przysługuje drużynie wymienionej w protokole na pozycji „goście”.

9. W trakcie meczu zawodnicy występują w obuwiu sportowym odpowiadającym wymogom nawierzchni hali sportowej (spód obuwia w jasnych kolorach).

10. Na ławce rezerwowej mogą przebywać zawodnicy oraz osoby z obsługi danej drużyny.

11. Każdy mecz rozpocząć musi minimum 5 zawodników z każdej drużyny.

12. W trakcie meczu na boisku każdą drużynę reprezentuje 5 zawodników, z których jeden pełni funkcję bramkarza.

13. W czasie meczu na boisku w drużynie musi występować minimum 2 zawodników, w przeciwnym razie drużyna przegrywa walkowerem.

14. W trakcie meczu ilość zmian zawodników w drużynie jest nieograniczona.

15. Każda drużyna dokonuje zmian tylko w strefie zmian.

16. Strefa zmian dotyczy tylko własnej połowy boiska po stronie ławki rezerwowych.

17. Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko dopiero w chwili, gdy zawodnik dotychczas grający je opuści.

18. Jeśli zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko za wcześnie może zostać ukarany żółtą kartką.

19. Do prowadzenia zawodów muszą być wyznaczeni sędziowie, którzy odpowiadają za przebieg i bezpieczeństwo w czasie gry.

20. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą, a także po zakończeniu meczu.

21. Jurysdykcji sędziów podlegają również zawodnicy rezerwowi oraz osoby obsługi drużyny.

22. Za nieprawidłowe i niesportowe zachowanie osoby z obsługi drużyny mogą zostać usunięci z ławki rezerwowych.

23. Rozstrzygnięcia sędziów dotyczące faktów związanych z grą są ostateczne.

24. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika zachowującego się niesportowo.

25. Ukaranie zawodnika żółtą kartką skutkuje czasowym (1 lub 2 minuty, w zależności od decyzji sędziego) wykluczeniem zawodnika z gry. Drużyna przez ten czas gra w osłabieniu. Po upływie kary zawodnik wraca na boisko.

26. Ukaranie zawodnika czerwoną kartką skutkuje wykluczeniem zawodnika do końca trwania meczu. Drużyna gra przez 3 minuty w osłabieniu. Po upływie kary lub po utracie gola na boisko może wejść inny zawodnik.

27. W trakcie meczów nie obowiązują tzw. „spalone”.

28. Zabrania się wchodzenia tzw. „wślizgiem” oraz ostrej walki bark w bark.

29. Auty boczne wykonywane będą z linii bocznej, a piłka wprowadzana będzie do gry nogą.

30. Aut boczny musi zostać wykonany w ciągu 6 sekund. W przeciwnym wypadku sędzia odgwizduje aut dla drużyny przeciwnej.

31. Po wyjściu piłki za linię końcową boiska bramkarz wznawia grę rękoma. Czas trzymania piłki w ręku wynosi maksymalnie 6 sekund. Po wypuszczeniu piłki na nawierzchnię, bramkarz nie może jej ponownie dotknąć rękoma. Z chwilą ustawienia piłki na nawierzchni gra zostaje wznowiona.

32. Bramkarz nie może chwytać piłki w ręce po podaniu od zawodników swojej drużyny.

33. Po uderzeniu piłki w sufit - rzut wolny pośredni wykonywany będzie z linii autowej na wysokości uderzenia w sufit.

34. W czasie wykonywania rzutów wolnych, z autu, z rogu, zawodnik drużyny przeciwnej musi zachować odległość 4 metrów od piłki.

35. Rzut karny wykonywany będzie z odległości 9 metrów od linii bramkowej.

36. Karą za szósty faul i każdy następny (faule liczone osobno dla każdej połowy spotkania) jest rzut karny z odległości 9 metrów.

§ 6.PUNKTACJA

1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.

2. O kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów.

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny o kolejności decydują kolejno:

a) wynik bezpośredniego spotkania

b) lepsza różnica bramek w całym turnieju

c) większa liczba zdobytych w całym turnieju bramek

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w ust. 3 w punktach a, b i c.

5. W przypadku remisu w meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, przeprowadza się serię trzech rzutów karnych.

6. W przypadku remisu po karnych, o których mowa w ust. 5, rzuty karne strzelane są na przemian, aż do wyłonienia zwycięzcy.

§ 7.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Wszystkie drużyny uczestniczące w Turnieju otrzymują dyplomy.

2. Stosowanie innych wyróżnień, nagród, pucharów oraz medali ustala organizator, uwzględniając własne możliwości finansowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami piłki halowej.

2. Wszelkie sprawy sporne, których nie opisuje regulamin, rozstrzygane są zgodnie z przepisami PZPN.

3. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi osoby biorące udział w turnieju winny posiadać ważne badania lekarskie potwierdzające możliwość udziału w rozgrywkach.

4. W przypadku braku odpowiednich badań lekarskich, każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach ponosi za siebie odpowiedzialność.

5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go podczas rozgrywek.

Dołącz do nas
Google+