BOGU NA CHWAŁĘ... LUDZIOM NA POŻYTEK

     Początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie datuje się w dwudziestych latach ubiegłego stulecia. Historie naszej jednostki można podzielić generalnie na trzy okresy dziejowe.


Najpierw jednak to dla naszej jednostki ważne wydarzenie rok 1918 powstanie Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej

1.okres przedwojenny

2.okres międzywojenny

3.okres powojenny.

       Pierwszy okres przedwojenny niewątpliwie najważniejszy, chociażby z uwagi na fakt zawiązania się naszej jednostki, ale nie tylko. W tym okresie Ochotnicza Straż Pożarna w Chodowie była jednostką najprężniej działających Straży w gminie, a nawet w powiecie, wówczas kutnowskim. Dużą zasługa takiego stanu rzeczy było zrozumieniu i przychylnemu ustosunkowaniu się do idei jej powołania ówczesnego właścicielka ziemskiego, polityka, sądzonego później w moskiewskim, okrytym złą sławą "procesie szesnastu" Stanisława Jasiukowicza. Przez długie dziesięciolecia chodowska straż była jednostką zakładową, chroniącego mienie miejscowego majątku rolnego. Administratorem i honorowym członkiem straży w tych latach był obywatel Skarżyński. O tym, że jednostka była prężna świadczy choćby fakt powiadania samochodu strażackiego "MINERNA", motopompy "SILESIA "o mocy 600 l/min, oraz wysokiej jak na owe czasy sprzętu Pożarniczego. Naczelnikiem był wówczas Pomianowski Mieczysław, kierowcami samochodu najpierw Wróblewski, później Józef Mikołajczyk. Trzon drużyny OSP stanowili druhowie Stasiak Antoni, Okrasiński Stanisław, Użędowicz, Wilma Kazimierz, Malec Jan, Łojewski Józef, Lewandowski Stanisław, Góralski Stanisław. W tym okresie strażacy jak i dzisiaj doskonalili swoje umiejętności na próbnych ćwiczeniach czy zawodach strażackich. I kat przykładowo choćby na zawodach, które odbyły się w Kutnie, OSP Chodów zajęła II miejsce. Był to niewątpliwie olbrzymi sukces gdyż druhowie nasi rywalizowali z jednostkami zawodowymi z Kutna i Krośniewic.
OSP Chodów była w tamtym okresie czasu inicjatorem szeregu imprez kulturalno-rozrywkowych jak choćby występy artystyczne, prowadzono szkolenia z zakresu pożarnictwa dla kobiet, w okresie letnim organizowano potańcówki połączone z loterią itp. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczano na zakup coraz to nowocześniejszego sprzętu i umundurowania. Politycznym akcentem tamtego okresu był udział delegacji strażaków w pogrzebie marszałka Józefa Piłsudskiego w 1935r w Warszawie.
      Drugi okres wiąże się z wybuchem II wojny światowej kiedy to działalność straży była ograniczona do minimum i częściowo zmienił się kierunek działalności. Strażacy z Chodowa stawali w obronie torów kolejowych w Turzynowie i Rdutowie. Naczelnikiem Straży był Wędrowicz. Z tego okresu nie zachowało się niewiele zapisków, a i przekazu ustne są nieliczne.
    Trzeci okres powojenny wiąże się z radykalnymi zmianami. Wówczas naczelnikiem był Szczepan Sarniak, a prezesem Wojciechowski Czesław. W roku 1964 funkcję naczelnika obejmuje Jankowski Kazimierz, prezesem zostaje Kapral Eugeniusz - kierownik gospodarstwa . Dyrektorem gospodarstwa był Tadeusz Michalski. Starzy druhowie odchodzili a ich miejsce zajmowali młodsi. Wyeksploatował się też samochód obsługiwany do samego końca przez Józefa Mikołajczyka. W roku 1967 funkcję Naczelnika objął Janiak Leon, a prezesem został Wochlik. W 1972r zakupiono do naszej OSP w Chodowie samochód Żuk pozyskany z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Łodzi. W latach 80- tych z inicjatywy kierownika gospodarstwa Chodów - Henryka Dąbrowskiego, który pełnił również funkcję prezesa straży, duży nacisk położono na zwiększenie aktywności jednostki. Z inicjatywy dyrektora Stacji Hodowli Roślin Chodów i zarazem honorowego strażaka Czesława Janickiego druhowie Langa Antoni i Wojciechowski dostali upoważnienie do poderwania w działaniu i rzec by można kolejnej reaktywacji OSP w Chodowie. Była to rzecz można decyzja kluczowa dla chodowskiej Straży, gdyż jak się później okazaże nastąpi rozkwit OSP Chodów. Od roku 1981 naczelnikiem był Henryk Rytczak, który pełnił ta funkcję do roku 1991. W roku 1983 pobudowano garaż na samochód i sprzęt pożarniczy, a dwa lata później po częściowej adaptacji pomieszczeń utworzono przy garażu świetlicę strażacką. Dużym zaangażowaniem w pracach wykazali się strażak Witaszek Stefan, Lucjan Zawadzki, Władysław Wiśny, Marek Janiak. W roku 1989 zakupiono nowy samochód strażacki Star 244, oraz wyremontowano druga motopompę. Poprzez częste udziały w zawodach pożarniczych i ćwiczeniach podnoszono kwalifikacje bojowe naszych strażaków. Od roku 1991 funkcję Naczelnika pełnił Władysław Wiśny,  Prezesem w tym czasie został Bernard Brzoski, sekretarzem został Mirosław Romanowski a skarbnikiem Henryk Wasiak. To okres jeszcze bardziej wzmożonej aktywności, organizowano czyny społeczne na rzecz SHR Chodów oraz środowiska, zabawy taneczne itp. Z pozyskanych w ten sposób środków zakupiono choćby video dla szkoły Podstawowej w Chodowie. Wówczas jednostka OSP posiadała nowoczesny jak na tamte lata samochód pożarniczy Star 244, dwie motopompy PO5E i PO3, oraz nowoczesny sprzęt pożarniczy.
     3-maja-1992r. to ważne wydarzenie w życiu naszej jednostki a mianowicie. dzięki staraniu i przy dużym zaangażowaniu Naczaelnika Wiśniego Władysława,  nadano jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie SZTANDAR. 

W tym tez roku, z inicjatywy Naczelnika Władysława Wiśnego,  jednostka nasza brała czynny udział u renowacji kościoła w Chodowie, gdzie nasi druhowie wykonywali niebezpieczne z uwagi na fakt, że prace były wykonywane w trudnych warunkach i dużej wysokości przy malowaniu dachu i ścian. Z inicjatywy zastępcy Komendanta dh Kwiatkowskiego powołano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, zrzeszającą młodzież w wieku od 8 do 16 lat.

     Rok 1993 to dalsze prace przy budynkach sakralnych, to znowu inicjatywa Naczelnika OSP, tym razem pomoc przy budowie Domu Pogrzebowego, przepracowano 300 roboczogodzin. natomiast przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chodowie nasi druhowie przepracowali 600 roboczogodzin.
   Rok 1994 to dalszy rozwój jednostki pod względem technicznym. Z inicjatywy dh. Kwiatkowskiego w strażnicy zostaje zainstalowany system alarmowania podłączony bezpośrednio do PSP w Kole co dało możliwość bezpośredniego alarmowania na wypadek pożaru czy wypadku podległym terenie. Dla MDP zakupiono hełmy, pasy i topory. Jak co roku OSP organizuje imprezę z okazji Dnia Dziecka połączoną z konkursami oraz zabawą taneczną na świerzym powietrzu.
Rok 1995 nasza OSP bierze czynny udział w przygotowaniu pokazu upraw buraka cukrowego, zakupiono kamizelki odblaskowe oraz inny sprzęt niezbędny podczas usuwania skutków wypadków drogowych.
     Rok 1996 to wybór nowych władz i tak Prezesem OSP wybrany został druh Bernard Brzoski, Naczelnikiem OSP druh Krzysztof Kwiatkowski, zastępcą Naczelnika druh Grzegorz Jóźwiak, skarbnikiem Henryk Wasiak, a sekretarzem Roman Czarnociński. W marcu wybrano nowy zarząd Gminny OSP. Prezesem ZGOSP Chodów został Brzoski Bernard, Wiceprezesem ZGOSP Kacprzak Krzysztof, skarbnikiem ZGOSP Furmański Jana sekretarzem ZGOSP Murakowski Adam. Komendantem Zarządu Gminnego OSP Chodów został druh Krzysztof Kwiatkowski. W dniu 4maja na dzień strażaka wręczono medale i odznaczenia dla naszych druhów.
Rok 1998 przekarasowano samochód Star 244 GBM i zamontowano do niego autopompę, oraz zakupiono piły spalinowe do drzewa. Adoptowano pomieszczenie garażowe na świetlicę strażacką. Przeprowadzono również renowacją całego obiektu garażowego.
   Rok 2001 to następne ważne wydarzenie w życiu chodowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, a mianowicie włączenie naszej jednostki w Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczy. To przełomowy moment w OSP Chodów. Od tego momentu wszystkie działania ukierunkowane są na szkolenie i coraz lepszą sprawność w działaniach przy ścisłej współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Kole. 

     W 2010roku w lipcu nasza jednostka staraniemdrucha Naczelnika zzasobów Policji pozyskano samochódDaewooLublin 3, który następnie przystosowano we własnym zakresie do ratownictwa technicznego. W tym też roku zakupiono samochód GBA RenaulMIdliner S160 - 7 osobowy ze zbiornikiemna wodę i autopompą  23/16

      W roku 2012 nasza jednostka zakupiła spalinowy wentylator oddymiający tak potrzebny przy ratowaniu dobytku z pożarów wewnątrz budynków. Sprzęt został zakupiony z własnych środków i śdroków wypracowanych przez naszych druhów w tym niewątpliwie przy dużym zaangażowaniu Naczelnika dh. Kwiatkowskiego.

W roku 2013 zakupiono z darowizny, odpisu od podatku na rzecz OSP Chodów jednego procenta (1%) od mieszkańców naszej giminy, świadomej rosnącego zagrożenia, za kwotę prawie 1300 zł całkowice automatyczną ladowarkę 24V do samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA, co znacznie przyspieszyło i usprawniło wyjazdy alarmowe naszym druhom. W tym też roku dzięki staraniom naszych druhów i pomocy Wójta Gminy Chodów jednosta nasza otrzymała z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Rrogowego drskę ortopeduczną oraz torbę PSP R!. z wyposażeniem oraz szyny kramera

    W 2013 roku zamontowano w strażnicy terminal gsm któru powiadamia drogę radiową zainstalowane urządzenia komórkowe strażaków ochotników posiadających prawo do udziałau w akcjach ratowniczo-gaśniczych o załączeniu systemu alarmowego do akcji. Opłacany jest on samodzielnie przez korzystających z systemu druhów.

      Grudzień 2013 to reaktywacja w OSP Chodów Jednostki Operacyjno Technicznej i zaliczenie jednostki do JOT II kategorii, zgodnie z posiadanym sprzętem i wyszkoleniem do stawianych wymogów . Jednostka choć mała i gmina biedna rolnicza to duch strażaków ochotników olbrzymi i ciężjką pracą nadrabiają braki sprzętowe i pracują na zakup coraz nowocześniejszego wyposażenia aby sprostać stawiamym im wymaganiom. Na początku roku na Walnym Zebraniu którego gościem honorowym był Członek Zarządu Głównego ZOSP RP dh. Piotr Opas jego staraniem nasza jednostka została uhonorowana za całlokształt działalności podarunkiem w postaci trrby PSP R1. Taki upominek otrzymali również na naszym zebraniu druhowie o OSP w Babiaku.

W roku 2014 ze środków pozyskanych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zakupiono spalinową piłę do stali i betonu wyposażoną w hydronetkę wodną,oraz pilarkę spalinową do drewna większej mocy, nadto sprzęt do ratownictwa wodnego w tym sanie wodno-lodowe, kamizelki, kombinezony kaski itp.. Z właśnych środków zakupiono przyczepkę samochodową do transportowania sprzętu oraz ponton, który został pozyskany z KP PSP w Kole dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowego mł.bryg. dh Roberta Kropidłowskiego.
W tym samym roku jednostka nasza z powodzeniem brała udział w manewrach z ratownictwa pożarowego i technicznego zorganizowanych przez jednostki z gminy Babiak we współpracy ze Strażą Państwową.
 W roku 2014 większość naszych druhów przeszła pomyślnie szkolenie z ratownictwa wodno-lodowego.
           W dniu 7.09.2014 roku staraniem Komendanta Gminnego dh Kwiatkowskiego i przy dużym zaangażowaniu większości druhów naszej OSP którym zależy na osiąganiu coraz lepszych wyników i nabywaniu doświadczenia w technikach bezpiecznego ratowania życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia, zorganizowano V Powiatowe Warsztwty w Ratownictwie Medycznym przy z udziałem 9 drużyn z terenu powiatu kolskiego należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Warsztaty zorganizowano i przeprowadzono wyłącznie z własnych funduszy, przy olbrzymim nadładzie pracy własnej. Pomocą finansową w kwocie 1000 zł wsparł ten szczytny cel nasz druh, członek wspomagający Prezes Gospodarstwa Nasienno Rolnego Bovinas dh Czesław Janicki oraz nasz Prezes i Wiceprezes, dh Bernerd Brzoski i dh Marek Kowalewski.Przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów swoją pracą wyróżnili się oprócz wymienionych dh Grzegorz Jóźwiak, dh Krzysztof Kowalski, dh Łukasz Florkowski, dh Wojciech Kaczmarek, dh Andrzej Zduńczyk, dh Mateusz Zduńczyk, dh Patryk Zduńczyk, dh Piotr Osowski, dh Henryk Ojrzanowski, dh Piotr Matuszewski .
    Rok 2014 to duży nacisk na szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego naszych druhów co wiązało się z dużym obciązeniem finansowym, ponieważ koszt wyszkolenia jednego druha to kwota 600 zł a koszt re certyfikacji to kwota 300 zł. Wyszkolono 5 druhów i 3 druhów ponowiło szkolenia, które sa ważne przez 3 lata.                                                                                                                                                  W roku 2014 dużym staraniem druhów naszej jednostki oraz dzięki uprzejmości Wójta ze środków finansowych Gminy zakupiono drzwi segmentowe podnoszone do garażu remizy gdzie parkuje wóz bojowy GBA Renault. oraz z zasobów Straży zakupiono nowe drzwi wejściowe do pomieszczeń socjalnych strażnicy. Na początku roku 2014 staraniem druhów naszej jednostki głównie jednak dh Kwiatkowskiego Krzysztofa Naczelnika OSP Chodów( Komendnata Gminnego ZOSP RP w Chodowie, Członka Prezydium Zarządu Powiatowrgo ZOSP RP w Kole), dh Marka Kowalewskiego V-ce Prezesa OSP Chodów ( Członaka Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kole) oraz dh. Andrzeja Zduńczyka gospodarza OSP Chodów przy wsparciu Wójta Gminy Chodów dh.OSP Chodów Henryka Tomczaka ( V-ce Prozesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Chodowie), oraz przychylności Rady Gminy Chodów udało się pozystać środki w kwocie około 26 tys zł na zakup nowego samochodu do ratownistwa technicznego, natomiast resztę środków finansowych pochodzi z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Podkoniec października br. nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu do specjalistycznego wyposażenia technicznego dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego w OSP Chodów. Przekazania w imieniu Firmy Arpapol 4 Sp.z o.o. w Poznaniu, która przystąpiła do przetargu i jej oferta okazała się najlepsza, dokonał osobiście Prezes Zarządu Pan Sławomir Nowicki. Sprzęt ufundował dla Naszej jednostki: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.                                                                                                                                                                                              Maj 2016 nasi druhowie dużym wysiłkiem skuli starą posadzkę i wykonali wylewkę w garażu samochodu Ford (SLRT ).           Następniy etap remontu przeprowadzono dzięki uprzejmości Wójta Gminy w Chodowie dh. Henryka Tomczaka, poprawiono ściany i powiększono bramę wjazdową w garaż choć pracy było dużo, przebiegły one sprawnie  i szybko choć nie bez kłopotów. Najwięcej pracy własnej włożyli druhowie Kwiatkowski, Krzysztof, Andrzj Zduńczyk, Ojrzanowski Henryk,, pracowali również druhowie Florkowski Łukasz, Osowski Piotr, Stelmachowski Paweł i Grzegorz Jóźwiak.                                                                                                                                   Następne wyzwanie jakie podjęli nasi druhowie a mianowicie dh Kwiakowski Krzysztof, dh. Grzegorz Jóźwiak i dh Andrzej Zduńczyk, którzy przepracowali po 8 dni , polegało na wymieanie sklepienia w Kościele chodowskim. Wymienieni druhowie wraz ze stolarzami wymienili deski na sklepirnu w kościele i posprzatali grunkownie poddasze naszego Kościółka. 

 

 

 

 

 

 

 

Dołącz do nas
Google+