OSP Turkowy
Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze 2016

Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze 2016

Dnia 9 stycznia w sali wiejskiej w Turkowach odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Turkowy.

 Dnia 9 stycznia w sali wiejskiej w Turkowach odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Turkowy. Zebranie otworzył prezes jednostki druh Marek Ostrowski, witając członków OSP, wójt gminy Perzów panią Danutę Froń oraz przedstawiciela oddziału gminnego ZOSP RP jak i oddziału powiatowego ZOSP RP druha Marcina Brząkałe.
 Na początku poproszono wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych druhów. Następnie został wybrany przewodniczący zebrania którym został dh Marek Ostrowski oraz członków komisji - uchwał i wniosków, skrutacyjnej, mandatowej oraz wyborczej.
 Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2015 które przedstawił naczelnik OSP druh Przemysław Ostrowski. Jednostka w roku sprawozdawczym dysponowana była do akcji ratowniczo- gaśniczych 22 razy, w tym 10 razy do gaszenia pożarów, 7 razy likwidowała miejscowe zagrożenia, 3 razy były to alarmy fałszywe oraz 2 razy manewry pożarnicze. W działaniach udział brali następujący druhowie:

Przemysław Ostrowski - 22
Mateusz Matuszewski - 17
Marek Ostrowski - 14
Paweł Matuszewski - 12
Łukasz Brąś - 11
Grzegorz Tkocz - 10
Tomasz Cierniak - 8
Grzegorz Kulak - 8
Adrian Troska - 6
Radosław Świtoń - 3
Tobiasz Zaczyński - 3
Zenon Teper - 3
Mateusz Olech - 1

 Przeszkoleni członkowie w roku sprawozdawczym :
Ratownictwo techniczne - Ł. Brąś
Kwalifikowana pierwsza pomoc- G. Tkocz, G. Kulak
Recertyfikacja kwalifikowanej pierwszej pomocy - P. Ostrowski
Kurs szeregowych OSP - M. Pacyga, T. Cierniak, M. Olech, D. Owoc, T. Zaczyński, M. Froń, Z. Teper

 Pozyskany sprzęt :
- Piła do stali i betonu
- Szybkie natarcie do wozu GBA
- 6 par rękawic specjalnych Fire Patron
- 3 odcinki W-75, 4 odcinki W-52
- 2 Latarki M- Fire
- narzędzie ratownicze "Hooligan"
- zastaw narzędzi hydraulicznych (przekazanie z innej jednostki)
- 2 prądownice Turbo
oraz inny, drobny sprzęt gaśniczy.

 Zawody sportowo- pożarnicze :
 Gminne zawody sportowo- pożarnicze Miechów kat A (seniorzy)-  1 miejsce
 Powiatowe zawody sportowo- pożarnicze Rychtal kat A (seniorzy)- 9 miejsce

 Wykonane remonty - remont garażu GBA (wymieniona została posadzka pod przemysłową, zamontowany został wyciąg spalin oraz zamontowana została automatyczna brama), wykonanie zewnętrznej elewacji budynku remizy.
 
 Po przeczytanym sprawozdaniu, naczelnik poprosił o wystąpienie wszystkich druhów którzy brali udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych w roku sprawozdawczym, wręczając druhom pamiątkowe podziękowania. Kolejnie została wyświetlona 10-minutowa prezentacja multimedialna pt "OSP Turkowy- podsumowanie 2015 roku" która zawierała statystki, zdjecia oraz filmiki ze zdarzeń, wszystkie przeprowadzone inwestycje.
 Kolejnie skarbnik OSP druhna Katarzyna Izydorska- Kubica przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy na rok 2016. Przewodniczący komisji rewizyjnej druh Marek Oleksyk przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej, która nie miała żadnych zastrzeżeń do pracy zarządu i wniosła o udzielenie zarządowi absolutorium które jednogłośnie zostało przyznane.
 Zastępca naczelnika druh Grzegorz Tkocz przedstawił plan działalnośći na rok 2016 który zawierał m. in. zakup centrum pianotwórczego, 2 kpl nomexów, 2 par butów specjalnych, 4 kpl mundurów wyjściowych oraz radiotelefonu nasobnego. Kontynuowana zostanie także współpraca z jednostką OSP Perzów pod wzgędem wewnętrznych szkoleń oraz ćwiczen na obiektach.
 Po przeczytanych sprawozdaniach był czas na dyskusję gdzie padły wnioski o przyznanie statusu członka honorowego druhowi Stanisławowi Adamskiemu oraz druhowi Andrzejowi Kurkowi. OSP podjęła także uchwałę dot. mikro- księgowości.
 Następnie głos zabrała wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz druh Marcin Brząkała którzy bardzo pozytywnie oceniali pracę OSP.
 Kolejnie nadszedł czas na zgłaszanie kandydatów do zarządu OSP. Zgłoszeni zostali następujący druhny i druhowie - M. Ostrowski, G. Tkocz, G. Kulak, K. Ostrowska, K. Kubica, M. Matuszewski, P. Matuszewski, M. Pacyga oraz P. Ostrowski.
 Zarząd spośród siebie ustalił funkcje :

Prezes - M. Ostrowski
W-ce prezes - G. Tkocz
Naczelnik - P. Ostrowski
Z-ca naczelnika - P. Matuszewski
Sekretarz - K. Ostrowska
Skarbnik- K. Kubica
Gospodarz- M. Pacyga
Kronikarz- M. Matuszewski
Członek zarządu - G. Kulak

 Wybrana została także komisja rewizyjna w której skład weszli:
Przewodniczący - M. Oleksyk
Sekretarz- T. Grądys
Członek - S. Adamski

 Przedstawiciele do zarządu gminnego : M. Ostrowski, P. Matuszewski
 Delegaci : M. Matuszewski, M. Pacyga

 Podczas zebrania brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa oznaczeni zostali następujący druhowie : M. Pacyga, T. Zaczyński, R. Tkocz oraz M. Oleksyk. Na zebraniu stawiło się 36 członków co stanowiło 78 % frekwencji.
 Po zakończeniu odbył się poczęstunek dla wszytkich uczestników zebrania.
 

Dołącz do nas
Google+