Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi

          Udokumentowana historia OSP Krobia sięga 1885 roku. Przez wiele wieków miasto Krobia gromadziło dokumentację miasta i dóbr biskupich klucza krobskiego w zapisach kościelnych. Jednym z nich jest adnotacja, w świetle której w 1767 miasto Krobia sprawiło sobie sikawkę dla ochrony przed pożarami domów krytych słomianym dachami. Najstarsze zapiski mówiące o działalności Straży Pożarnej w Krobi pochodzą z roku 1885 roku. W tym czasie jednostka liczyła 207 strażaków i ta właśnie data została przyjęta jako początek działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi. Kolejne zachowane zapiski dotyczące OSP w Krobi pochodzą z początków XX wieku. Wiosną 1910 roku społeczeństwo miasta Krobi zaczęła nurtować myśl założenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Zorganizowana grupa ludzi, której przyświecała piękana idea pomocy bliźnim zwołała na dzień 6 czerwca 1910 roku posiedzenie celem założenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Ze względów organizacyjnych postanowiono zwołać ponowne zebranie na dzień 13 czerwca 1910 roku. Na zebraniu tym, w którym uczestniczyło 36 obywateli miasta Krobi założono Ochotniczą Straż Pożarną. Datę tę mozna uznać za początek działalności tej organizacji.     

           W gronie założycieli znaleźli sie ludzie, którzy dobrowolnie poświęcali się sprawie pożarnictwa, wykazując pełne zrozumienie dla ochrony mienia społęcznego. a zebraniu tym ukonstytuował się pierwszy oficjalny zarząd jednostki, w skład którego weszli:

 • Henryk Fiebig - naczelnik
 • Franciszek Piko - zastępca naczelnika
 • Bronisław Maron - sekretarz
 • Edmund Urbański - skarbik
 • Stanisłąw Kossowski - funkcyjny 
 • Antoni Mura - funcyjny 

      W roku założenia  OSP w  Krobi zakupiono na potrzeby jednostki nowoczena, jak na ówczesne czasy sikawkę ręczną  o zaprzegu konnym, która słuzyła strażakom do czasu zastąpienia jej w 1939 roku motopompą.  W roku 1913 zakupiono specjalny wóz do przewożenia strażaków do pożaru. Wóz ten został zabrany strażakom, przez żołnierzy Wehrmachtu w 1939 roku. Z chwilą wybuchu     I wojny światowej rozwój OSP w Krobi został nieco zahamowany, co spowodowane było powołaniem części młodych druhów do odbycia służby wojskowej. W latach 1918 - 1919 człownkowie OSP Krobia brali udział w Powstaniu Wielkopolskim. Początek 1919 roku, przyniósł reorganizację jednostki, która, zaowocowała ukonsttuowaniem się się nowego zarządy. Wartym podkreślenia jest fakt, że po raz pierwszy sporządzono protokół w jezyku polskim. 

     Z okresu dwudziestolecia miedzywojennego brak jest dokładniejszych informacji dotyczących działalności operacyjnej jednostki, gdyż znaczna część dokumentów zaginęła. Jednostka prowadziła działalność kulturalno - oświatową między inymi organizując amatorskie przedstawienia oraz inne imprezy przyczyniając się tym samym do zaspokojenia "głodu" kulturalnego społeczeństwa. Szczególny wkład w działalość OSP w Krobi, w tym okresie wnieśli druhowie: F. Piko, S. Kossowski, I. Wałkiewicz, T. Wiśniewicz, A. Mura, H. Fiebig, E. Urbański oraz E. Żak.  W lutym 1933 roku funkcję naczelnika obejmuje druh Leon Sobierajski, który pełni funkcję naczelnika do listopada 1951 roku. W styczniu 1939 roku, zakupiona zostaje pierwsza motopompa oraz drabina Szczerbowskiego. 

Wybuch II wojny światowej powoduje ponowne ograniczenie działalność jednostki OSP. Pierwsze zebranie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej po wyzwoleniu odbyło się w dniu 23 marca 1946 roku w lokalu Zarządu Miejskiego. Prezesem wybrano druha Antoniego Wacha.


stare.pngNowy etap w historii jednostki przyniósł 1949 rok, w którym krobscy strażacy otrzymali nowe umundurowanie oraz pierwszy samochód marki Fordson, który został całkowicie przystosowany do ochrony przeciwpożarowej. Na Walnym Zebraniu w dniu 12 lutego 1950 prezesem Zarządu wybrano druha Rocha Joksa.  W dniu 18 czerwca 1950 roku Ochotnicza Straż Pożarna w  Krobi obchodzi swoje 40 - lecie istnienia połączone z wręczeniem sprzętu strażackiego. W tym samym roku dobudowano III piętro na wspinalni oraz zakupiono 2 - gą motopompę typu M. 880. Regres działalności krobskiej jednostki przynosi likwidacja Zarządu i Związku OSP, które zastąpiono komendami z nominacji. pierwszym nominowanym komendantem zostaje druh Marceli Urbański. Przełom następuje 1957 roku, gdyż to własnie w tym roku reaktywowano Związek OSP, oddziały powiatowe, a także zarządy poszczególnych jednostek. 19 listopada 1957 roku odbyło sie walne zebranie członków OSP podczas, którego został wybrany nowy zarząd. Trzy lata później, w 1960 roku, Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi bardzo uroczyście obchodzi swoje 50 - lecie.

W roku 1961 Komenda Wojewódzka w Poznaniu przekazuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi typowy wóz strażacki - STAR 25. Jednocześnie Zarząd dokonuje zakupu umundurowania - galowego i bojowego dla wszystkich członków jednostki.

50 lat.png Na Walnym Zebraniu w dniu 26 stycznia 1966 roku funkcję prezesa obejmuje dh Jan Gała. Kolejne lata przyoszą usilne staranie o wybudowanie DOMU STRAŻAKA w Krobi, który ostatecznie zostaje ukończony o oddany do użytku w 1968 roku. Warto również wspomnieć, że z końcem lat 70 XX wieku OSP w Krobi posiadała bardzo dobre, jak na ówczesne czasy wyposażenie, w skłąd którego wchodziły m.in.  2 samochody pożarnicze, 2 motopompy, spora ilość  węży oraz dużo dodatkowej armatury wodnej.  W 1967 roku przy OSP w Krobi załżono sekcję młodzieżową, której pierwszym opiekunem został druh Józef Duda. 

Jedną z ważniejszych dat w historii jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi jest rok 1968, w którym społeczeństwo Krobi ufundowało jednostce pierwszy sztandar. 

sztandar.png

       Na Walnym Zebraniu w dniu 29 lutego 1969 roku funkcję prezesa powierzono druhowi Janowi Szpurce. Dwa lata od wręczenia sztandaru jednostce OSP w  Krobi wizytuje Komendant Główny Straży Pożarnej dh Zygmunt Jarosz, któremu towarzyszą komendanci wojewódzccy z całej Polski.  Również w tym roku, 1970 OSP Krobia otrzymuje lekki samochóed ratowniczo - gasniczy marki ŻUK. Rok 1970 jest rokiem, w którym jednostka OSP w Krobi obchodzi swoje 60 - lecie istnienia.75.png

       W  roku 1975 fukcje prezesa obejmuje ponownie dh Jan Gała. 6 lutego 1977 roku przy jednostce została utworzona kobieca drużyna pożarnicza, do której przystapiło 17 druhen. Sekcyjną została dha Regina Mendyka a opiekunem drużyny został zastepca naczelnika jednotki dh Jan Duda. Rówież w 1977 roku 21 kwietnia utworzona zostaje Harcerska  Drużyna Pożarnicza. W tym samym roku na zebraniu sprawozdawczym w dniu 20 stycznia  prezesem zarządu zostaje wybrany dh Jan Łoniewski. Rok 1981 przynosi doposażenie jednostki w średni samochów ratownicz - gaśniczy - STAR 244. Dwa lata później jednostka otrzymała kolejny pojazd - ciężki samochód ratowniczo gaśniczy marki JELCZ.

15 czerwca 1985 roku to data kiedy jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w  Krobi  obchodzi swoje 75 - lecie istnienia. Zarząd pracuje wówczas w następującym składzie: 

 • dh Jan Łoniewski - prezes
 • dh Bronisław Szczepaniak - sekretarz
 • dha Irena Więckowiak - zastępca sekretarza
 • dh Czesław Adamski - skarbnik
 • dh Jan Duda - naczelnik
 • dh Czesław Duda - zastępca naczelnika
 • dh Jerzy Para - zastępca naczelnika
 • dh Kazimierz Szydłowski - mudurowy
 • dh Edward Urbański - gospodarz
 • dh Wojciech Andrzejweski - świetlicowy
 • dh Leszek Ptak - członek
 • dh Tadeusz Bogalski - członek 
 • dh Roman Urbański - członek
 • dh Józef Jakubczak - członek
 • dha Marianna Ratajczak - członek
 • dh Jan Gała - członek

Niezwykle ważną datą dla jednostki jest dzień 20 lutego 1995 roku, w któym Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego ( KSRG ). images.jpg

 

 

 

 

 

 

 

W roku 1996 krobscy strażacy wznoszą wieżę wężowową. wieza.jpg

Rok 1997 to czas gdy Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi obchodzi 112  rocznicę swojego istnienia, która to wówczas licz 188 strażaków czynnych i wspierających, członków honorowych oraz członków młodziezowej drużyny pożarniczej . W 1997 roku jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w  Krobi kieruje dziewięcioosobowy Zarząd w skłądzie:

 • JAN ŁONIEWSKI - PREZES
 • JAN DUDA - V-CE PREZES
 • ZBIGNIEW KUBIAK - NACZELNIK
 • ROMUALD OLEJNICZAK - SEKRETARZ
 • JAN PASTUSZAK - SKARBNIK
 • LESZEK PTAK - GOSPODARZ
 • ANDRZEJ ŁONIEWSKI - Z-CA SEKRETARZA
 • ADAM URBANSKI - CZŁONEK
 • WIESŁAW URBAŃSKI - CZŁONEK 

W DNIACH 24 - 27 MAJA 2002 ROKU NA ZAPROSZENIE PARTNERSKIEJ GMINY SCHINNEN Z HOLANDI, DELEGACJA STRAŻAKÓW Z OSP W KROBI BRAŁA UDZIAŁ W OBCHODACH 150 - LECIA STRAŻY POŻARNEJ W SCHINNEN. OWOCEM TEJ WSPÓŁPRACY JEST MOTOPOMPA, ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY IVECO MAGIRIUS ORAZ INNY SPRZĘT GASNICZY, KTÓRY JEDNOSTKA OTRZYMAŁA OD ZAPRZYJAŹNIONYCH STRAŻAKÓW Z HOLANDII. W 2002 ROKU oCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KROBI OTRZYMAŁA ŚREDNI POJAZD RATOWNICZO - GAŚNICZY STAR - MAN, KTÓEGO KOSZT ZAKUPU WYNIÓSŁ 240 TYS. ZŁ W UROCZYSTOŚCIACH POŚWIĘCENIA OPRÓCZ STRAŻAKÓW I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH UCZESTNICZYŁA RÓWNIEŻ DELEGACJA Z PARTNERSKIEJ GMINY SCHINNEN, KTÓREJ ÓWCZESNY BURMISTRZ FRANS BECKERS PRZKAZAŁ KROBSKIM STRAŻAKOM WSPOMNIANY POWYŻEJ W PEŁNI WYPOSAŻONY SAMOCHÓW IVECO MAGIRIUS.

W DNIACH 20 - 24 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU, POCZET SZTANDAROWY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROBI WZIĄŁ UDZIAŁ W PIELGRZYMCE STRAŻAKÓ DO WATYKANU.

 7 MAJA 2005 ROKU, KROBSCY STRAZACY BRALI UDZIAŁ PO RAZ PIERWSZY PO II WOJNIE SWAITOWEJ, UDZIAŁ W OGOLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMCE STRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ.

W 2005 ROKU DO JEDNOSTKI TRAFIŁ SPRZĘT RATOWNICTWA DROGOWEGO I MEDYCZNEGO, KTÓREGO FUDATOREM BYŁ WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W LESZNIE. W TYM SAMYM ROKU STARANIEM KROBSKICH STRAŻAKÓW ORAZ ÓWCZESNEGO PROBOSZCZA KROBSKIEJ PARAFII KS. JANA GRZEMSKIEGO, 4 GRUDNIA 2005 ROKU PO 60 LATACH NA KROBSKIM RYNKU PONOWNIE WZNIESIONY ZOSTAJE POMINK ŚW. FLORIANA - PATRONA STRAŻAKÓW.

KOLEJNE LATA PRZYNOSZA DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - ŁÓDŹ WIOSŁOWĄ, ( 2007 ), ALARMOWE SYRENY SZCZELINOWE ( 2009), LEKKI SAMOCHÓD OPERACYJNO - TECHNICZNY VOLKSWAGEN T5 ( 2009 ) ORAZ INNY SPRZĘT POŻARNICZY (PILARKI DO DREWNA I STALI, KOMBINEZON NA SZERSZENIE, NOWOCZENĄ ARMATURĘ WODNO - PIANOWĄ, POMPĘ SZLAMOWĄ, POMPĘ PŁYWAJĄCĄ ORAZ INNE ). 

OBECNIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KROBI LICZY 155 CZŁONKÓW CZYNNYCH, 79 WSPIERAJĄCYCH, 5 HONOROWYCH ORAZ 13 CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ. zARZĄD JEDNOSTKI TWORZĄ:

 

 • PREZES - JAN DUDA
 • Z-CA PREZESA - WŁODZIEMIERZ KULCZAK
 • NACZELNIK - PAWEŁ DUDA
 • Z-CA NACZELNIKA - WALDEMAR CHUDY
 • SKARBNIK - WALDEMAR URBANIAK
 • SEKRETARZ - ADAM URBAŃSKI
 • GOSPODARZ - ŁUKASZ PIOTROWSKI
 • KRONIKARZ - ADAM SARBINOWSKI
 • CZŁONEK ZARZĄDU PIOTR POLOWCZYK

kOMISJĘ REWIZYJNA TWORZĄ:

 • PRZEWODNICZĄCY - ZBIGNIEW KUBIAK
 • CZŁONEK - WALENTY GOĆWIŃSKI
 • CZŁONEK - ARTUR SADOWSKI

 

Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce cieszą sie bogatą historią, tradycją i dorobkiem kulturowym. Dzieki swojej działalności w pełni zasłużyły sobie na ogromną sympatię, szacunek i uznanie całego społeczeństwa. W najcięższych dla narodu chwilach, były one bowiem ostoja polskości, patriotyzmu i obywatelskiego wychowania. Jako organizacje mające na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe nie były zawieszone w czynnościach nawet w okresie zaboró i okupacji hitlerowskiej, a mając mozliwość szerokiej działalnosci, budziły zaangazowanie ludzi, których mozna nazwac wielkimi społecznikami. Równie pięknym rodowodem poszczycić się może Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi, która 26 czerwca roku obchodyia jubileusz 125 – lecia swojej działalności.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła zbiórka pododdziałów, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości, którzy przy dźwiękach Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krobi przemaszerowali do kościoła p.w. św. Mikołaja w Krobi na mszę świętą w intencji strażaków odprawili Kapelan Strażaków Archidiecezji Poznańskiej ks. Prałat Konrad Kaczmarek oraz proboszcz krobskiej parafii ks. Jan Reszelewski.
Po mszy świętej uczestnicy jubileuszu przemaszerowali na plac przed krobską remizą, gdzie odbyła się dalsza część obchodów 125 – lecia. Po odegraniu Hymnu Państwowego, głos zabrał prezes zarządu OSP w Krobi dh Jan Duda, który przywitał przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Burmistrz Krobi - Sebastian Czwojda wraz ze swoim zastępcą – Gerardem Misaczykiem, przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi – Zbigniew Polowczyk, Członek Zarządu Głownego ZOSP RP – dh Jan Sedlak , Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu bryg. Krzysztof Łoniewski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Arkadiusz Błochowaiak, przedstawicielka posła na Sejm RP Wojciecha Ziemniaka, senator RP Małgorzata Adamczyk, a także delegacja z partnerskiej gminy Schinnen w Holandii, z jej byłym burmistrzem i jednocześnie Honorowym Obywatelem Gminy Krobia Fransem Beckersem na czele oraz przedstawicielami holenderskiej straży pożarnej i członkami społecznego Komitetu Współpracy Schinnen – Krobia .
Po przywitaniu gości, poświęcony został lekki samochód operacyjno – rozpoznawczy, który krobscy strażacy otrzymali z końcówką 2009 roku , dzięki dofinansowaniu Gminy Krobia oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gostyniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalszą część uroczystości „zdominowało” wręczenie odznaczeń, które w tak podniosłym dniu otrzymała zarówno jednostka jak jej poszczególni członkowie. Za zasługi dla umacniania ochrony przeciw pożarowej Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi odznaczona została MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA oraz MEDALEM ZASŁUŻONYM DLA GMINY KROBIA, który w imieniu krobskiego samorządu Prezesowi Janowi Dudzie wręczyli Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda i Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Zbigniew Polowczyk. Za wieloletnią działalność na rzecz OSP, ochrony przeciwpożarowej oraz niesienie pomocy bliźniemu , uchwałą prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. Gen. S. Taczaka w Poznaniu odznaczenia indywidualne otrzymali również druhowie:
Medal ZŁOTY:
- Waldemar Chudy
- Waldemar Goćwiński
Medal SREBRNY :
-Marcin Plackowski
-Karol Nowacki
Medal BRĄZOWY:
-Roman Woźny
-Piotr Polowczyk
-Ryszard Polowczyk
-Włodzimierz Kulczak
-Łukasz Piotrowski
-Łukasz Bogdański

Swoje uznanie za dotychczasową działalność, życzeniami, listami gratulacyjnymi, kwiatami i pamiątkowymi statuetkami wyrazili również zaproszeni goście – członkowie jednostek OSP z terenu gminy Krobia i powiatu gostyńskiego, członkowie wspierający OSP w Krobi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim krobscy samorządowcy, w imieniu, których za wieloletnią działalność przeciwpożarową, kulturalną i oświatową, za niesienie pomocy bliźniemu, udział w uroczystościach patriotycznych oraz wszelką inną udzieloną pomoc podziękował Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, podkreślając jednocześnie, iż mając u boku tak prężnie i sprawnie działającą jednostkę straży pożarnej jest spokojny o bezpieczeństwo zarówno swoje jak i wszystkich mieszkańców gminy Krobia. Niezwykle miłym akcentem uroczystości były również życzenia i upominki od przedstawicieli partnerskiej gminy Schinnen, którzy na ręce krobskich strażaków przekazali m.in. okolicznościowe medale, statuetki i flagi, które już tego samego dnia znalazły swoje honorowe miejsce w krobskiej strażnicy.

Uroczystość z okazji 125-lecia działalności OSP w Krobi zakończył wspólny posiłek, przy którym rozmawiano nie tylko o historii, ale również o przyszłości krobskiej jednostki. Ostatnim punktem sobotnich uroczystości była biesiada podczas której wspólnie z krobskimi strażakami bawili się przedstawiciele partnerskiej gminy Schinnen oraz inni zaproszeni goście.
Warto podkreślić, że uroczystość 125 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi nie miałby tak podniosłego charakteru, gdyby nie ofiarność sponsorów indywidualnych, a także firm i instytucji, które materialnie, rzeczowo i organizacyjnie wsparły ten piękny jubileusz . Wobec powyższego Zarząd OSP w Krobi raz jeszcze serdecznie składa wyrazy podziękowania dla :
-GMINY KROBIA
- PROCAM KROBIA SP.Z.O.O.
- PHU PRZEM – KOST S.C. ALICJA I PRZEMYSŁAW ANDRZEJEWSCY
- ARDI ANDRZEJ RADZIMSKI
- ZAKŁADOWI PRODUKCYJNO – USŁUGOWEMU B. RAKOWSKA
- FARBANK JACEK ROSZAK
- ZAKŁAD CIESIELSKO – STOLARSKI Z. WALORSKI
- PANU PAWŁOWI PASZKIEROWI
- PIEKARNI – CUKIERNI GRZEGORZ JESIAK
- FIRMIE USŁUGI POGRZEBOWE – RYSZARD DANIELCZYK

 

Dołącz do nas
Google+