HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻALESIU

ZALESIE, DNIA 15 LIPCA 2012 ROKU (1912-2012)
Początki powstania OSP Zalesie owiane są mgłą tajemnicy. Nikt już z jej
założycieli nie żyje. Ze względów na brak dokumentów źródłowych, jak
i jakichkolwiek zapisów związanych z działalnością OSP Zalesie w okresie
międzywojennym rok powstania tej organizacji i pierwsze lata istnienia oparte są na
zeznaniach dwóch świadków spisanych przez radcę prawnego Kombinatu PGR
Karolew w dniu 1 kwietnia 1987 roku. Zeznania te złożyli druhowie Walenty
Przewoźniak i Wawrzyniec Jagodziński. Materiały źródłowe uzupełnili druhowie

Franciszek Snela i Franciszek Sadzki.
Z uzyskanych informacji wynika, że w Zalesiu podjęto decyzję i utworzono
Ochotniczą Straż Pożarną w kwietniu 1912 roku. Inicjatorem i współzałożycielem był
właściciel majątku Kazimierz Stablewski. On też sfinansował zakup pierwszej konnej
sikawki ręcznej. Sikawka ta miała istotne znaczenie do potwierdzenia daty założenia
straży, ponieważ na niej to znajdowała się tabliczka z nazwą firmy „Breslau” i rokiem
produkcji 1912. Pierwszym Komendantem był druh Antoni Szymański, a opiekunem
z ramienia właściciela majątku kolejni zarządcy Kobyliński i Baranowski.
W zeznaniach nie podano składu osobowego pozostałych członków Zarządu.

Z inicjatywy rządcy Stefana Baranowskiego około 1918 roku zakupiono dla
straży pierwsze mundury i hełmy bojowe. Z ważniejszych akcji bojowych
do wybuchu wojny II wojny światowej należy wymienić udział w gaszeniu dużych
pożarów w Zalesiu w 1935 roku i na Lipiu w 1937 roku.

Okres okupacji to ograniczona działalność strażaków podobnie zresztą jak
i innych polskich organizacji w okupowanym kraju. Strażakom poza wyjazdami
do pożaru wolno było tylko przeprowadzać ćwiczenia i tylko w niedzielę
w godzinach od 5.00 do 6.00. Mimo to istniały wtedy dwie sekcje: „Fliger”
zrzeszająca strażaków wyjeżdżających do pożarów oraz młodzieżowa zrzeszająca
kandydatów w wieku od 16 do 20 lat. W owym czasie komendantem OSP był druh
Franciszek Snela. Z ważniejszego sprzętu zakupionego w tym czasie należy
wymienić beczkę konną do wody ciągnioną przez jednego konia.

Pierwsze lata powojenne to wzmożona działalność strażaków na rzecz
środowiska i społeczności Zalesia. Zmieniono też władze OSP.
Z informacji wynika,że pierwszym powojennym komendantem został druh Feliks Szymański,
a obsługującym sikawkę druh Walenty Przewoźniak. Nadal brak informacji
o pozostałych członkach Zarządu.

Przełomem w dokumentowaniu działalności OSP Zalesie był 1950 rok. Wtedy
to jak wynika z zapisu protokołu sporządzonego przez Sekretarza OSP Zalesie druha 3
Marcina Smyczyńskiego dowiadujemy się składu osobowego Zarządu i wyposażenia
Jednostki. Z protokołu wynika, że na zebraniu sprawozdawczym informację
z działalności OSP za miniony okres złożył jako Prezes druh Ignacy Rogowski.
W składzie Zarządu działali druhowie Piotr Szelejewski, który był również sołtysem
Zalesia, Marcin Smyczyński – Sekretarz i Ludwik Kubiak - Skarbnik. W latach
poprzedzających zebranie sprawozdawcze działała Komisja Rewizyjna
w składzie: Antoni Dopierała, Franciszek Snela i Jan Olejniczak.

W dniu zebrania straż otrzymała z gminy 9 hełmów, 1 pas bojowy, piłę ręczną
do cięcia drewna, 1 wiadro i 2 piki. Na zebraniu z ramienia gminy uczestniczył druh
Jan Dimke. W okresie tym straż z Zalesia brała udział w zawodach pożarniczych
w Borku Wielkopolskim, Bodzewie i Piaskach osiągając dobre wyniki.

Wyboru nowych władz OSP Zalesie dokonano na zebraniu
sprawozdawczowyborczym w dniu 24 stycznia 1952 roku. Komendantem wybrano druha Jana
Koniecznego, Zastępcą: Józefa Szymańskiego, Sekretarzem: druh Marcina
Smyczyńskiego, Skarbnikiem: druha Ludwika Kubiaka, Zastępcą Komendanta ds.
Technicznych: druha Walentego Przewoźniaka. Komisję Rewizyjną tworzyli: Jan
Olejniczak, Stanisław Kuczyński i Franciszek Snela.

W okresie sprawozdawczym straż otrzymała pierwszą motopompę, dla której
we własnym zakresie przygotowano remizę i przystosowano przyczepę ciągnikową
do przewożenia motopompy, sprzętu i strażaków.

Z dalszych zapisów dowiadujemy się o zmianach składów osobowych
na kolejnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych. W 1957 roku w skład Zarządu
weszli: Jan Busz, Jan Gałczyński, Marcin Smyczyński, Antoni Marciniak, Walenty
Przewoźniak.

W 1957 roku postanowiono zorganizować sekcję samoobrony z wiadrami,
łopatami, kilofami, bosakami i tłumnicami. Postanowiono również o powołaniu sekcji
kulturalno-oświatowej.

Na zebraniu w dniu 31 października 1959 roku stanowisko Prezesa
powierzono druhowi Władysławowi Szczęsnemu. W 1966 roku z funkcji Sekretarza
OSP zrezygnował Marcin Smyczyński. W jego miejsce wybrano druha Czesława
Busza. Do Zarządu dokooptowano druhów Franciszka Sadzkiego i Stanisława
Wawrzynika -Kierownika Zakładu Rolnego w Zalesiu.
W 1968 roku OSP Zalesie była organizatorem gminnych zawodów
pożarniczych. Zorganizowano je w dniu 15 czerwaca jako zawody rejonowe, a OSP
Zalesie zajęła w nich I miejsce. W kolejnych latach OSP Zalesie wystawia na zawody
jedną lub kilka sekcji pożarniczych, które zajmują wysokie lokaty. Również drużyna
bojowa w kolejnych latach zajmuje wysokie lokaty w zawodach gminnych.

W 1985 roku Jednostce OSP Zalesie został przydzielony samochód
pożarniczy „Żuk”. Od tego momentu Jednostka zostaje zobowiązana
do uczestniczenia we wszystkich pożarach na terenie gminy i w zagrożeniach
pożarowych sąsiedniej gminy Piaski. W tym samym roku na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym na Prezesa wybrano
druha Tadeusza Adamczyka Kierownika Gospodarstwa w Zalesiu.
Gospodarzem został druh Jan Chudziński.
Na zebraniu tym podjęto decyzję o nadaniu Władysławowi Szczęsnemu i Janowi
Gałczyńskiemu tytułu Honorowych Członków Zarządu OSP Zalesie.

W dniu 31 stycznia 1988 roku OSP Zalesie obchodziła jubileusz 75 lecia
działalności Jednostki. Mijały kolejne lata. Zmieniały się składy Zarządu i Komisji
Rewizyjnej. W szeregi wstępowali nowi członkowie. W tym czasie zmieniało się
wyposażenie i umundurowanie, zmieniały się zasady i rejon działania.

17 marca 2000 roku Prezesem Zarządu OSP Zalesie wybrany został druh
Andrzej Kubiak. Naczelnikiem pozostał druh Jan Snela, a jego Zastępcą wybrano
druha Pawła Snelę. Funkcję Sekretarza pełni druh Leszek Ciemniak. Skarbnikiem
pozostał druh Zbigniew Deutsch, a Gospodarzem druh Jan Chudziński. W skład
Komisji Rewizyjnej weszli druhowie: Wacław Rożek, Bronisław Roszak i Jan Busz.

W 2002 roku obchodzono 90 rocznicę powstania OSP Zalesie oraz
uroczystość wręczenia Jednostce sztandaru. OSP Zalesie była trzecią Ochotniczą
Strażą Pożarną z terenu gminy, która dostąpiła tego zaszczytu.

W 2006 roku dotychczasowy Naczelnik druh Jan Snela, który w maju został
uhonorowany najwyższym odznaczeniem strażackim Złotym Znakiem Związku objął
funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz otrzymał godność Honorowego Naczelnika OSP
Zalesie. Naczelnikiem został natomiast druh Paweł Snela, a jego Zastępcą druh
Jacek Jędrzejczak. Rozpoczęto również starania o zakup nowego lekkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego, który został uroczyście odebrany w dniu
24 listopada 2006 roku pod Jasnogórskim Sanktuarium w Częstochowie.

W dniu 22 kwietnia 2007 roku w 95 rocznicę powstania Jednostki w obecności
Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej druha Waldemara Pawlaka miało miejsce poświęcenie
i uroczyste ostateczne przekazanie Jednostce nowego, lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego Forda Transita.

Mijały kolejne lata strażackiej działalności, w których radość przeplatała się ze
smutkiem. W dniu 26 lipca 2010 roku pożegnano Naczelnika druha Jana Snelę, który
odszedł na wieczną służbę.

17 lutego 2011 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie OSP Zalesie. Obecny skład
Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes OSP Zalesie: druh Andrzej Kubiak
Wiceprezes: druh Jan Chudziński
Naczelnik: druh Paweł Snela
Zastępca Naczelnika: druh Jacek Jędrzejczak
Sekretarz: druh Leszek Ciemniak
Skarbnik: druh Zbigniew Deutsch
Gospodarz;: druh Wojciech Deutsch
Członek Zarządu: druh Łukasz Kubiak
Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
Przewodniczący: druh Jan Busz
Zastępca Przewodniczącego: druh Piotr Roszak
Członek: druh Bronisław Roszak
Członek: druh Tadeusz Dopierała
Członek: druh Artur Sobkowiak

Kolejnym owocem troski tym razem w 100 rocznicę jej powstania jest remiza
strażacka oraz strzegąca jej figura Świętego Floriana.
Ranga, jaką cieszy się Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu jest niewątpliwie
zasługą ludzi, którzy do tej organizacji należą od lat i znani są ze swojej ofiarności
w walce z żywiołem, pracy społecznej, jak i umacnianiu samej organizacji.

Wszystkim strażakom ochotnikom z OSP Zalesie w dniu Ich Jubileuszu
życzymy samych dobrych i spokojnych dni, spełnienia planów i zamierzeń oraz
wszelkiej pomyślności osobistej. Niech podejmowanym działaniom zawsze
towarzyszy strażacka dewiza:

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Dołącz do nas
Google+