OSP Bliżyn
Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

Podsumowanie 2015 roku, kadencji i wybór nowych władz.

W dniu 13 lutego 2016 roku w remizie OSP Bliżyn odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze naszej jednostki. Otworzył je Komendant Gminny Zdzisław Kuźdub, który został Przewodniczącym Zebrania, na protokulanta wybrano dh Jakuba Regułę. Na początek został przedstawiony i poddany pod głosowanie porządek obrad przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący przywitał zaproszonych gości w osobach : Wicewojewody świętokrzyskiego Andrzeja Będkowskiego, Starosty skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego, Członka Rady Powiatu Anny Leżańskiej, Przewodniczącego Rady Gminy Bliżyn Tadeusza Łyjaka, Radnych Gminy Bliżyn Tomasza Peli, Krzysztofa Jurka, Jacka Krzepkowskiego, Aleksandry Milanowskiej, Wójta Gminy Bliżyn Mariusza Walachni. Następnie przystępiono do referowania sprawozdań : z działalności przedstawił Prezes OSP Bliżyn dh Dariusz Mróz, finansowe przedstawił Skarbnik OSP Bliżyn dh Henryk Przygoda, Komisji Rewizyjnej przedstawił Członek KR dh Sebastian Strongowski z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.  Następnie przedstawiono plan działania i plan finansowy na rok 2016. Ponieważ nikt nie zgłosił się do dyskusji poddano pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium, które zostało udzielone jednogłośnie. Mogliśmy więc przystąpić do wyborów władz jednostki na kadencję 2016 - 2021. Zgłoszono 9 kandydatur do Zarządu i 3 kandydatury do Komisji Rewizyjnej. Ponieważ wybory były jawne poddano pod głosowanie wszystkie kandydatury, zostały przyjęte jednogłośnie. Wskutek wyborów nowy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie :

dh Dariusz Mróz - Prezes OSP Bliżyn,

dh Wojciech Gołębiewski - Wiceprezes - Naczelnik OSP Bliżyn,

dh Czesław Szmalec - Wiceprezes OSP Bliżyn,

dh Paweł Żak - Wiceprezes OSP Bliżyn,

dh Henryk Przygoda - Skarbnik OSP Bliżyn,

dh Jakub Reguła - Sekretarz Zarządu OSP Bliżyn,

dh Beata Przygoda - Gospodarz OSP Bliżyn,

dh Zbigniew Jedliński - Członek Zarządu OSP Bliżyn,

dh Anna Gołębiewska - Kronikarz OSP Bliżyn.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie :

dh Norbert Rejnowicz - Przewodniczący KR,

dh Magdalena Stachyra - Sekretarz KR,

dh Sebastian Strongowski - Członek KR.

Po wyborze nowych władz jednostki głos zabrali zaproszeni goście. Po wystąpieniach pozostało nam przegłosowanie Uchwał o działalności w roku 2016 i o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Obie zostały przyjęte jednogłośnie. Na koniec głos zabrał dh Dariusz Mróz, który podziękował w imieniu nowego Zarządu za wybór i zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek.

Dołącz do nas
Google+