KRÓTKI RYS HISTORYCZNY OSP MODLISZEWICE

Z inicjatywy nieżyjącego już Czesława Ziółkowskiego na zebraniu wiejskim
w dniu 15 października 1959r. zorganizowano jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliszewicach. Chęć wstąpienia do jednostki zgłosiły 24 osoby, które stały się członkami założycielami jednostki:
Wybrano zarząd w składzie :
Prezes - Stanisław Chrabąszcz
Naczelnik - Czesław Ziółkowski
Sekretarz- Tadeusz Chrabąszcz
Skarbnik - Stanisław Kania
Gospodarz - Józef Kania
Już na początku swego działania jednostka otrzymała od miejscowego społeczeństwa będący w budowie budynek z pierwotnym przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
Po niewielkich przeróbkach dostosowano go do potrzeb jednostki. Dużą pomoc otrzymano od przewodniczącego gromadzkiej rady narodowej w Modliszewicach –Stanisława Kani, który pełnił funkcję sekretarza OSP. Oddanie budynku do użytku odbyło się w jubileuszowym roku 1000 –lecia państwa Polskiego tj. 1966r.
Niezbędny sprzęt potrzebny do gaszenia pożarów jednostka otrzymała od Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Końskich.
Przystąpiono do intensywnego szkolenia, aby zdobyć niezbędną wiedzę
z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obsługi otrzymanego sprzętu.
Członkowie OSP podejmowali również czyny społeczne na rzecz miejscowego społeczeństwa. Do pożarów członkowie OSP jeździli wozem konnym, a później przygodnymi samochodami dostawczymi.
8 grudnia 1980 roku - jednostka otrzymała z CPN Barycz wysłużony już samochód gaśniczy Star 25 GSBM -2/8. Na stanie jednostki były już 2 motopompy M800, odpowiednia ilość węży, ubrania ochronne, uzbrojenie osobiste i inny sprzęt potrzebny do gaszenia pożarów, umundurowanie wyjściowe.
Oprócz prac na rzecz jednostki i miejscowego społeczeństwa strażacy uczestniczyli w kontrolach indywidualnych gospodarstw rolnych w swojej jak i innych miejscowościach oraz we wszystkich uroczystościach regionalnych i państwowych.
Obowiązkiem i honorem strażaków był udział w organizowanych zawodach sportowo - pożarniczych i ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Rejonową Straży Pożarnych i komendanta gminnego.
Przy jednostce w 1985 roku utworzono młodzieżową drużynę pożarniczą.
W trzydziestą rocznicę powstania jednostki w 28 maja 1989r. jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo.
W 1990 roku do budynku strażnicy doprowadzono wodę.
W czerwcu tego samego roku z podziału bojowego wycofany został wyeksploatowany już samochód gaśniczy i skasowany. W zamian jednostka otrzymała z OSP Nieświn samochód Żuk GLM 8.
W miesiącu maju 1991 roku nasi druhowie uczestniczyli w pierwszej powojennej pielgrzymce strażaków na Jasną Górę.
Systematycznie braliśmy i bierzemy udział w uroczystościach państwowychi religijnych.
W 1991 roku w budynku strażnicy wykonano kanalizację, a przewody ściekowe podłączono do instytucji ściekowej WOPR Modliszewice.
Odzyskano również pomieszczenia po byłym klubie ,,RUCH”.
Nowy samochód gaśniczy Jelcz 005 GBA-2,5/16 o wartości 700 milionów (na ówczesne pieniądze) odebrano z Kielc w miesiącu wrześniu 1993 roku, a jego uroczyste przekazanie jednostce odbyło się 17 października 1993 roku przez władze samorządowe miasta i gminy Końskie, które sfinansowały jego zakup.
29 sierpnia 1994 roku pożegnaliśmy na zawsze zmarłego druha Czesława Źółkowskiego – długoletniego naczelnika i prezesa, jednocześnie inicjatora powołania jednostki OSP w Modliszewicach.
W czerwcu 1995 roku jednostka włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od tego czasu corocznie jednostka po kilkadziesiąt razy uczestniczy w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
Po przejściu na początku lat 90-tych jednostek OSP na tzw. ,,garnuszek gmin”, zaopatrywanie w sprzęt i umundurowanie realizowane jest przez władze samorządowe miasta i gminy.
Dzisiaj jednostka liczy 36 członków.
Obecny skład zarządu przedstawia się następująco:
Prezes – Grzegorz Chrabąszcz,
Naczelnik , I w-ce prezes - Krzysztof Szmit
II w-ce prezes – Marcin Rożnowski,
Z-ca naczelnika – Dariusz Kijewski
Sekretarz – Łukasz Kowalski
Skarbnik – Izabela Szmit
Gospodarz - Sebastian Giermak
Skład Komisji rewizyjnej:
Przewodniczący – Monika Rożnowska
Sekretarz –Daniel Węgierk
Członek –Paweł Łyczek
Przez 55 lat swojego istnienia w szeregach naszej jednostki pełniło i pełni służbę wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym jednostka istnieje i działa nadal.

Dołącz do nas
Google+