OSP Modliszewice
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Niedziela 21.02.2015

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
W dniu 21 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej w Modliszewicach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze podsumowujące działalność za rok 2015. Zebranych druhów i gości powitał Prezes OSP - dh Grzegorz Chrabąszcz. Na zebranie przybyli: Burmistrz Miasta i Gminy Końskie - Krzysztof Obratański oraz jego zastępca - Krzysztof Jasiński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Końskich - mł. bryg. Bogusław Jakóbczyk, Radny Powiatu Koneckiego - Stanisław Haraziński, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Końskich
- dh Jerzy Rąbalski wraz z Komendantem Gminnym - dh Janem Chrabąszczem.
Po przywitaniu gości wybrano przewodniczącego zebrania, którym został - dh Jerzy Rąbalski i protokolanta - dh Izabelę Szmit. W następnej kolejności zostały przeczytane sprawozdania za 2015 rok. Sprawozdanie
z działalności jednostki przedstawił prezes - dh Grzegorz Chrabąszcz,
w którym wyróżnił kilkoro druhów za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych wraz z kierowcą konserwatorem, który dba o naszego wysłużonego Stara 244. Sprawozdanie finansowe przedstawiła – skarbnik dh Monika Rożnowska, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przeczytał - dh Łukasz Kowalski. Po tych wystąpieniach przewodniczący zebrania - dh Jerzy Rąbalski postawił pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP Modliszewice za okres sprawozdawczy. Absolutorium zostało jednogłośnie udzielone. Jednogłośnie przyjęto również uchwałę zatwierdzającą plany jednostki na rok 2016, między innymi budowę nowej remizy oraz zakup średniego samochody ratowniczo-gaśniczego. Kolejnym punktem było wybranie nowego zarządu OSP oraz komisji rewizyjnej.

W skład zarządu wchodzą:
•Grzegorz Chrabąszcz - Prezes
•Krzysztof Szmit – I Wiceprezes - Naczelnik
•Marcin Rożnowski – II Wiceprezes
•Dariusz Kijewski – Zastępca naczelnika
•Izabela Szmit – Skarbnik
•Łukasz Kowalski – Sekretarz
•Sebastian Giermak – Gospodarz
Następnie wybrano Komisję Rewizyjną:
•Monika Rożnowska – Przewodnicząca
•Daniel Węgierek – Sekretarz
•Paweł Łyczek – Członek
Na delegatów na Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP wytypowano :
•dh Grzegorza Chrabąszcza
•dh Krzysztofa Szmita
•dh Marcina Rożnowskiego
•dh Łukasza Kowalskiego
Przedstawicielami OSP do Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP zostali:
•dh Grzegorz Chrabąszcz
•dh Krzysztof Szmit
Następnie zaproszeni goście zabrali głos. Pan Burmistrz przedstawił wstępny plan budowy naszej nowej remizy. Zastępca Komendanta PSP oraz Komendant Gminny OSP podziękowali nam za dobrą współpracę oraz za mobilność naszej jednostki. Po przemówieniach gości prezes OSP zakończył zebranie po czym zaprosił wszystkich na poczęstunek.

Dołącz do nas
Google+