OSP Skalbmierz
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

26 stycznia w sali konferencyjno – widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2012 rok. Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności statutowej jednostki za miniony rok oraz przedstawiono główne kierunki działalności w 2013 roku.

Zebranie rozpoczęło się od złożenia raportu przez Naczelnika jednostki Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej, o gotowości druhów do zebrania sprawozdawczego za 2012 rok. Nastęnie przy akompanamencie Orkiestry Dętej uroczyście wprowadzony został sztandar jednostki i odegrany Hymn.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu druh Wojtasik Dariusz, dziękując wszystkim druhom za przybycie oraz serdecznie witając przybyłych gości.

W krótkim przemówieniu podsumował miniony rok druh wiceprezes Jan Szczygłowski, kierując do członków jednostki wiele ciepłych słów uznania za okazywane zaangażowanie w działanie na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa. W kilku krótkich, ale dosadnych słowach przedstawił też problemy, z jakimi przyszlo się borykać jednostce w 2012 roku, a dotyczące między innymi okresowych braków w podstawowym wyposażeniu jednostki, na które to druhowie musieli się sami składać, aby utrzymać pełną gotowość operacyjną. A jednostka przecież nie realizuje zadań tylko dla członków, ale dla całego społeczeństwa.

Zebranie sprawozdawcze to także doskonały moment do wręczenia wyróżniajacym się druhom odznaczeń. I tak odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymał druh Kucharski Karol, którą wręczył mu Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Odznaki „Za Wysługę Lat” otrzymali:
- druh Jan Szczygłowski za wysługę 65 lat,
- oraz Druhowie Białczyk Krzysztof i Mateusz Zając za wysługę 5 lat. Odznaczenia wręczył Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Skalbmierzu.
Jednocześnie druhowie złożyli najserdeczniejsze życzenia druhowi Janowi Szczygłowskiemu, który nie dawno obchodził 80 urodziny.

Następnie w związku ze zmianami personalnymi na stanowiskach wręczone zostały oficjalne nominacje na pełnione funkcje w Zarządzie jednostki oraz Komisji Rewizyjnej.
Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powierzono druhowi Karolowi Kucharskiemu.
Do pełnienia funkcji zastępcy naczelnika powołany został druh Dębowski Piotr, a do pełnienia funkcji Sekretarza druh Krzysztof Konewecki. Nominacje wręczyli Prezes Zarządu oraz wiceprezes Szczygłowski.

Za wszelką okazaną pomoc i wsparcie, wręczone zostały także skromne podziękowania:
- dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za nieodpłatne użyczenie zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych, który zastąpił dotychczasowy zestaw,
- dla Dyrekcji Banku Spółdzielczego w Proszowicach – za pomoc w zakupie 20 krzeseł na wyposażenie remizy, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy,
- dla Kadry Kierowniczej Urzędu Miasta i Gminy, które wręczono na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej jednostki, w 2012, które w formie prezentacji multimedialnej przedstawił naczelnik, druh Adam Dębowski.
Sprawozdanie finansowe przedstawił druh Marek Gala, a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Przedstawił druh Kucharski Karol.
Następnie przedstawiono projekty planów działalności na 2013 rok, które zostały poddane pod głosowanie. Członkowie OSP przyjęli w głosowaniu sprawozdania z działalności, na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili Zarządowi za rok 2012 absolutorium oraz przyjęte zostały projekty planów działalności do realizacji w roku bieżącym. W dyskusji poruszono między innymi temat obiecywanego od kilku lat remontu obiektu, który nadal się nie rozpoczął. Druhowie cały czas czekają na rozpoczęcię inwestycji. Poruszonch też zostało kilka innych kwestii, mających na celu wyjaśnienie okresowych braków w wyposażeniu.

Po zakończeniu zebrania, wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez wspierające naszą działalność żony oraz sympatie strażaków.

Z zebraniu udział wzięli między innymi:

  • Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Skalbmierzu – Michał Markiewicz,
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej st. kpt. Kazimierz Zabłotny,
  • Radni Rady Miejskiej Jerzy Włosowicz, Tadeusz Wójcik,
  • Sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Skalbmierzu Robert Różycki,
  • Dyrektor Banku Spółdzielczego w Skalbmierzu Józef Komoniewski,
  • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu Piotr Binkowski,
  • przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji aspirant Szczepan Bała,
  • członek Zarządu Miasta Skalbmierz Kazimierz Bartosik.

Zarząd jednostki składa serdeczne podziękowania za trud włożony w przygotowanie zebrania wszystkim tym, którzy pomogli w zorganizowaniu tegoż zebrania.

Dołącz do nas
Google+