Historia Miejscowości Charbinowice oraz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Poarnej


        Pierwsza wzmianka o Charbinowicach pochodzi z 1278 roku. Książę Leszek Czarny potwierdził wówczas zakup wsi przez miecznika sandomierskiego Klemensa, za sumę 150 grzywien. Wieś została zwolniona z prawa polskiego, a Klemens otrzymał prawo do odprawiania na miejscu sądów. W źródle z 1386 roku miejscowość występuje pod nazwą Charbinowicze. Do połowy XV wieku
wieś była własnością rycerskiego rodu Charbinowskich herbu Sulima. Kolejnym właścicielem był Stanisław z Tęczyna herbu Topór. Według „Liber beneficiorum” Jana Długosza wieś miała 5 i pół łanów kmiecych oraz karczmę. Dziesięcinę
pobierał z nich scholastyk wiślicki. Znajdował się tu również folwark oddający dziesięcinę parafii w Sierosławicach. W 1579 roku właścicielką wsi była Jadwiga Dębicka. W źródle z 1787 roku wieś występuje już pod nazwą Charbinowice. Spis z 1827 roku wykazał tu 35 domów i 209 mieszkańców. Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego wydanego w latach 80. XIX wieku we wsi znajdował się folwark oraz 42 osady włościańskie. Funkcjonował tu młyn wodny oraz wydobywano torf. Wieś wchodziła wówczas w skład gminy Bejsce i podległa pod sąd gminny w Koszycach. 

        W 1928 roku przy wspomnianym wcześniej dworze, powołano straż przyfolwarczną, która zajmowała się utrzymaniem porządku i zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Lata okupacji i czas powojenny nie sprzyjały jednak jednostce. Drużyna zaprzestała działalności, a reaktywowano ją na przełomie lat 50 i 60. W latach 1955–56 po rozparcelowaniu dworu pozostał czworak, w którym wcześniej zamieszkiwali pracownicy wraz z rodzinami, obsługujący majątek. Budynek ten dzięki zaangażowaniu Adama Adamczyka zaadaptowano na remizę, która służy strażakom do dnia dzisiejszego. Wśród osób zaangażowanych w remont obiektu należy wymienić takich druhów jak: Stanisław Szumilas, Stanisław Bądkowski, Tadeusz Kowynia, Jan Cieśniarski, Bronisław Łuckiewicz, Stefan Piwowarczyk, Stanisław Kowalski, Stanisław Stokłosa, Jan Regdosz, Stanisław Chałon, Jan Wójcik, Stanisław Bezak, Mieczysław Wróbel, Stanisław Jach, Józef Czubala. Pierwszym prezesem reaktywowanej OSP został Stanisław Bądkowski, natomiast naczelnikiem Mieczysław Wróbel. W późniejszych latach funkcję prezesa pełnili kolejno: Józef Czubala, Stefan Adamczyk; naczelnikiem nadal pozostał Mieczysław Wróbel. W 1964 roku druhowie otrzymali pierwszą motopompę, a do obsługi tego sprzętu zarząd wyznaczył Stanisława Stokłosę syna Jana. Trzy lata później członkowie OSP podjęli decyzję o budowie garażu, a obiekt powstał jeszcze tego samego roku. W 1971 roku jednostka wzbogaciła się o elektryczną syrenę alarmową, która została zamontowana na dachu remizy. Ważną datą w historii straży jest 1979 rok. Wówczas to właśnie OSP Charbinowice otrzymała sztandar ufundowany z własnych środków, które pochodziły z licznych imprez organizowanych przez członków jednostki. Ceremonia zgromadziła wielu gości. W 1982 roku wysłużona motopompa została zastąpiona przez nowocześniejszy model PO-5. Dwa lata później druhowie przeprowadzili generalny remont remizy, m.in. więźby dachowej, a cały budynek otynkowano. W 1993 roku dzięki staraniom druha Mariana Michalca, który jednocześnie pełnił funkcję radnego gminnego wybudowano w Charbinowicach zbiornik przeciwpożarowy. Trzy lata później prezesem został Stanisław Szumilas, funkcję naczelnika nadal pełnił Mieczysław Wróbel. W 2000 roku na prezesa wybrano Mariana Michalca. W 2006 roku zmarł zasłużony dla strażackiej formacji w Charbinowicach – Mieczysław Wróbel, który obowiązki naczelnika pełnił nieprzerwanie przez 48 lat! Na tym stanowisku zastąpił go Piotr Zborowski. W 2008 roku miał miejsce ponowny remont remizy. Odnowiono wnętrze budynku, część więźby dachowej oraz pomalowano elewację. Trzy lata później dzięki staraniom zarządu oraz wsparciu finansowym sponsorów, jednostka wzbogaciła się o samochód Ford Transit, który przy zaangażowaniu druhów przystosowano do celów pożarniczych. W tym samym roku pozyskano umundurowanie ochronne oraz sportowe.  Z najważniejszych akcji ratowniczych, w których miejscowi strażacy brali udział należy wymienić: pożar zabudowań gospodarczych pod koniec lat 90., pożar stodoły w 2008 roku czy walkę z żywiołem ognia trawiącym las w Charbinowicach (także w 2008 roku). Druhowie włączają się w życie społeczne swojej miejscowości. Urządzili boisko do siatkówki, biorą udział w rozgrywkach sportowych.

Jednostkę w Charbinowicach tworzą obecnie:
Dawid Bojko, Rafał Kowynia, Piotr Zborowski, Daniel Soja, Krystian Soja, Radosław Chałon, Paweł Łudzik, Szczepan Zamojski, Jarosław Piwowarczyk, Mateusz Piwowarczyk, Dawid Kowynia, Grzegorz Sroga, Waldemar Chałon, Leszek Kowynia, Stanisław Poraszka, Roman Bojko, Kamil Bojko.

 


Zasłużonymi druhami są: Marian Michalec,Stanisław Stokłosa
syn Stanisława, Stanisław Szumilas, Stefan Stokłosa,
Stanisław Stokłosa syn Jana, Henryk Gołębiowski,
Stanisław Rumas, Stefan Adamczyk, Stanisław
Bądkowski syn Franciszka, Jerzy Kowynia, Wiesław
Szumilas.

Nieżyjący już druhowie to: Adam Adamczyk,
Stanisław Bądkowski, Tadeusz Kowynia, Bronisław
Łuckiewicz, Stanisław Kowalski, Stanisław Bezak,
Stanisław Mucha, Mieczysław Wróbel, Jan Cieśniarski,
Mieczysław Cieśniarski, Jan Wójcik, Stanisław
Jach, Stanisław Chałon, Ryszard Lepiarz, Jan Regdosz,
Stefan Piwowarczyk, Stanisław Stokłosa.

Dołącz do nas
Google+