OSP Nagłowice
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Dnia 27 lutego 2016 r. w Sali kinowej GOK w Nagłowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze OSP Nagłowice

Dnia 27 lutego 2016 r. w Sali kinowej GOK w Nagłowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze OSP Nagłowice.
Na sali GOK zebrali się członkowie straży i zaproszenia goście: Prezes Gminnego Związku OSP RP mgr Elżbieta Frejowska, , zarząd OSP Nagłowice, Wójt Gminy Nagłowice Pani mgr inż. Monika Bolewska , Przewodnicząca rady gminy Nagłowice Pani Urszula Wojtasik-Kaczmarek , radna Nagłowic Pani Elżbieta Zygmunt, sołtys Nagłowic Dziambor Agnieszka , druhowie OSP Nagłowice oraz mieszkańcy Nagłowic.
Zebranie odbyło się według następującego porządku:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta .
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Wybory Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej.
10. Przerwa w zebraniu dla ukonstytuowania się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.
11. Wybory Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
12. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
13. Wolne wnioski.
14. Prezentacja podsumowująca działalność OSP NAGŁOWICE w 2015 r.
15. Zakończenie zebrania.

Zebranie poprowadził Prezes OSP Nagłowice Poczęty Robert oraz z-ca prezesa Żytniewski Piotr.
W dalszej części zebrania odczytano sprawozdania za 2015 rok i plany na 2016r. Sprawozdania zostały przyjęte i na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał od zebranych absolutorium za okres sprawozdawczy.
Ważnym punktem zebrania było zaproponowanie radzie gminy sposób pozyskania środków na zakup nowego samochodu pożarniczego GBA.
Kolejnym punktem zebrania były wybory które zakończyły się następująco :
Prezes Treter Szczepan
V-ce Prezes (Naczelnik) Zapart Przemysław
- II V-ce Prezes Piotr Żytniewski
Sekretarz – Jacek Lato
Skarbnik - Koczanoski Wiktor
Członkowie Zarządu Dziambor Mariusz
Gospodarz - Bała Ryszard
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Bała Damian
Członek Bała Adam
Członek Bała Kamil

Następnie druh Treter Szczepan były kronikarz OSP Nagłowice zaprezentował krótką prezentacje która podsumowała wyjazdy oraz ważne wydarzenia OSP NAGŁOWICE w 2015r.
Po obejrzeniu prezentacji zaproszono wszystkich uczestników na poczęstunek.

Dołącz do nas
Google+