OSP Małogoszcz
Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu.

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu.

Zebranie rozpoczęło się o godz.17 od wprowadzenia Sztandaru OSP w Małogoszczu przez Poczet Sztandarowy w składzie: dh Dawid Malmur, dh Marcin Jakubus - sztandarowy oraz dh Rafał Bazylewicz. Po czym nastąpiło odegranie hymnu związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Nieodzownym punktem zebrania było oddanie hołdu druhom, którzy odeszli na wieczną służbę poprzez minutę ciszy.

W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jędrzejowie Pan kpt. Sylwester Delipacy, Burmistrz miasta i gminy Małogoszcz Pan Jan Głogowski, Prezes honorowy OSP Małogoszcz dh Zdzisław Bień, Komendant Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Małogoszczu dh Marian Dudek, prezes ZOMG ZOSP RP w Małogoszczu dh Piotr Malinowski, jak również pan Stanisław Biskupski - członek honorowy OSP Małogoszcz oraz Pan Dariusz Strychalski - radny gminy Małogoszcz.

Prezes dh Tomasz Skrobot zaproponował na prowadzącego obrady dh Kamila Bazylewicza - naczelnika OSP Małogoszcz, który przedstawił program Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Zebrani jednogłośnie zaaprobowali proponowany program obrad. Na protokolanta został zaproponowany dh Marek Wierzbicki. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Agnieszkę Czerwińską, dh Marcina Treffona, dh Tomasza Bugajniaka. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu. W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Kamilowi Bazylewiczowi.

Jako pierwszy głos zabrał dh Grzegorz Czerwiński - Z-ca prezea OSP Małogoszcz przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej jednostki.
W następnej kolejności dh Mateusz Pakaszewski - sekretarz OSP Małogoszcz przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz plan finansowy na rok 2018.
Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Piotr Nowaczek, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2017 rok.
Plan działalności na rok 2018 przedstawił dh Grzegorz Czerwiński.
Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący zebrania otworzył dyskusje.
Dotyczyła ona przede wszystkim budowy nowej remizy w naszej miejscowości. Głos zabrał pan burmistrz Jan Głogowski, który podziękował wszystkim strażakom za ich ofiarną pracę podczas akcji ratowniczych, jak również innych działań na terenie gminy. Pan burmistrz przekazał nam też informację, że jeszcze w tym roku ruszy budowa nowej remizy dla druhów z OSP Małogoszcz, natomiast planowane zakończenie prac przypada na rok 2019. Budynek ma się znajdować pomiędzy Miejsko-Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia, a Urzędem Miasta i Gminy w Małogoszczu.
Jest to najlepszy przykład, że wspólnymi siłami i sumienną pracą w tym kierunku udało nam się zdziałać wiele. Na rok 2020 przypada 115 rocznica założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu i wszystko wskazuje na to, że w tak piękną rocznicę spełni się nasze wspólne marzenie.
Wkładamy serce i całe zaangażowanie w pracę dla naszej straży i dla Was, aby później móc cieszyć się właśnie z takich chwil.
Kolejnym punktem dyskusji była ilość wyjazdów, które miały miejsce w 2017 roku.
Nasza jednostka uczestniczyła 68 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 26 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 39 razy, alarmy fałszywe 1 raz oraz 19 wyjazdów gospodarczych i zabezpieczających imprezy. Dwa wyjazdy poza teren gminy na ćwiczenia w miejscowościach Michałów i Klemencice.
Dh kpt. Sylwester Delipacy przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu, a także pochwalił wykonaną przez nas pracę w 2017 roku.
W skali powiatu jesteśmy jedną z najbardziej prężnych jednostek straży pożarnej.
Przewodniczący zebrania dh Kamil Bazylewicz przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. W głosowaniu wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.
W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2017r., za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2018 r.
W punkcie porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.
Głos zabrał dh Marcin Jakubus, zaproponował on prezesowi OSP Małogoszcz dh Tomaszowi Skrobotowi rozważenie utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, gdyż jest z Nami młodzież na różnych uroczystościach i godzi się taką Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oficjalnie zaaprobować.
Kolejny głos zabrał Pan Stanisław Biskupski, aby zawnioskować po budowie remizy o kupno nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małogoszcz.
Co roku dołącza do nas nowa grupa członków, w razie wyjazdu alarmowego zastęp liczy 6 osób i ciężko jest wybierać kto ma pojechać a kto nie, a wiadomo że każdy w naszych szeregach chce nieść pomoc. Z pewnością taki samochód do naszej dyspozycji pomógł by w rozwiązaniu tego problemu.
Natomiast jak będzie czas pokaże, trzeba być cierpliwym i robić swoje.
Podczas zebrania ślubowanie złożyło 5 nowych członków: Kinga Zaława, Michał Nowaczek, Artur Grochocki, Marcin Treffon oraz Marek Wierzbicki.
Nowo zaprzysiężonym druhnie i druhom życzymy satysfakcji z pełnienia tej zaszczytnej służby.
Zebranie zakończyliśmy w bardzo dobrych nastrojach i miłej atmosferze. Dziękujemy Wszystkim przybyłym na zebranie. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie wiele dobrych wiadomości o których będziemy mogli Wam wszystkim opowiadać.

Dołącz do nas
Google+