Kronika OSP

“..a ósmego dnia Bóg stworzył Strażaka..” czyli kronika OSP…

Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach została założona 15 lutego 1924 roku. Założycielem był Chrapkiewicz Jan.
Skład zarządu:

prezes: Chrapkiewicz Jan
z-ca pr: Talar Władysław
naczelnik: Borgosz Franciszek
z-ca nacz: Kudłacik Wicenty
kom. sekcji: Bury Antoni
sekretarz: Gieruszczak Franciszek

Członkowie:
-Kalęba Józef
-Marczyński Stefan
-Mrawczyński Franciszek
-Mrawczyski Jan
-Chowaniec Wojciech
-Sordyl Jan
-Curzydło Józef
-Matuszkiewicz Stanisław
-Matuszkiewicz Franciszek
-Stawowy Franciszek
-Pietera Stefan
-Kołodziejczyk Jan
-Drąg Franciszek
-Drąg Jan
-Osowski Jan
-Mieszczak Antoni

Na początku straż nie posiadała umundurowania, posiadali tylko czapki. Ówczesny rząd nie dawał żadnych dotacji pieniężnych na ten cel. Pieniądze na zorganizowanie straży zbierane były za składek ludności oraz innych imprez organizowanych przez straż. W roku 1925 ze składek społeczeństwa zakupiono pompę ręczną (sikawkę).

W roku 1926 zbudowana została remiza do powstania której przyczynił się Chrapkiewicz Jan, ówczesny prezes, dając pod budowę plac i część materiałów.

Pełne umundurowanie dla straży zakupiono w roku 1927-1928. Ochotnicza Straż Pożarna była już dobrze zorganizowaną jednostką, posiadającą pełne umundurowanie, sprzęt p.pożarowy oraz własne pomieszczenie.

W 1932 roku społeczeństwo Sułkowic za ofiarną pracę strażaków ufundowało sztandar. Pierwszym chorążym był Talar Władysław.

W latach 1933-35 ochotnicy strażacy byli aktywnymi członkami budowy Domu Ludowego (Lepianki), który służył społeczeństwu do różnych imprez artystycznych, zebrań oraz zabaw ludowych.

W roku 1939 po wybuchu II wojny światowej nadeszły ciężkie chwile dla organizacji, ponieważ okupant narzucił swego komendanta, który kontrolował pracę ochotników. Życie kulturalne przestało istnieć. Ochotnicy strażacy narażając własne życie starali się pomagać ludności w różnych klęskach i sprawach życiowych. Część strażaków została wywieziona przez okupanta na przymusowe roboty. Pozostali zachowując swą wierność organizacji przechowywali przed okupantem sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej jako symbol polskości. Największy trud w ukryciu sztandaru włożyli Jan Pietraszek i Wicenty Kudłacik.

W roku 1945 po nadejściu upragnionej wolności druhowie przystąpili do życia organizacyjnego, powołano nowy zarząd w skład którego wchodzili:

prezes: Pietraszek Jan
z-ca pr: Mrzygłód Adolf
komendant: Kudłacik Wicenty
skarbnik: Drąg Franciszek
sekretarz: Mrzygłód Franciszek

Komisja Rewizyjna:
-Antecki Franciszek
-Kolęba Józef
-Mrawczyński Franciszek
-Ćwiertnia Józef

Członkowie O.S.P. zabezpieczyli przed kradzieżą sprzęt pozostawiony przez okupanta, motopompę M 800 marki DKW oraz pojazd jednoosiowy. W latach 1947-48 ochotnicy strażacy zajęli się pracą profilaktyczną oraz życiem kulturalnym w celu zdobycia funduszy. Strażacy organizowali zabawy oraz przedstawienia pt. “Kubuś podlotkiem” i “Stryj przyjechał”, które prowadził Talar Władysław.

W roku 1953-54 zakupiono nowy wóz konny na resorach pod motopompę i drabiny.

W 1956 roku biorąc pod uwagę teren górzysty i rozległe budownictwo zarząd O.S.P. wystąpił z inicjatywą do mieszkańców Sułkowic Bolęciny do zorganizowania jednostki O.S.P. w Bolęcinie dla której została przekazana ręczna pompa wraz z wężami i podwoziem.

Przy pomocy społeczeństwa ze zbiórek pieniężnych oraz zabaw w 1963 roku zakupiono nowy wóz konny na kołach ogumowanych, oraz przystąpiono do budowy zbiornika wodnego przy pomocy P.Z.U. i Komendy Powiatowej. Zbiornik został wybudowany do celów gaśniczych do którego strażacy włożyli duży wkład pracy społecznej, a obywatel Mieszczak Franciszek odstąpił plac pod budowę zbiornika bezpłatnie.

W 1964 roku zakupiono motopompę M 400 oraz 100 m węża tłoczonego.
Na walnym zebraniu w dniu 14 III 1964r naczelnik Wicenty Kudłacik składa rezygnację z powodu choroby i podeszłego wieku, pozostając honorowym naczelnikiem dożywotnie.
Skład nowego zarządu:

prezes: Pietraszek Jan

naczelnik: Polak Tadeusz

z-ca: Mazgaj Józef

skarbnik: Lachendro Jan

gospodarz: Ćwiertnia Józef

sekretarz: Kudłacik Wicenty

Członkowie zarządu:
-Kalęba Józef
-Oboza józef
-Drąg Franciszek

Komisja rewizyjna:
-Orlicki Antoni
-Kołodziejczyk Jan
-Kruczek Władysław
-Rokowski Jan

W roku 1956 za dwudziestoletnią pracę w organizacji zarząd O.S.P. wystąpił z wnioskiem o odznaczenia dla druhów:
-Pietraszek Jan
-Bury Antoni
-Kalęba Józef
-Kołodziejczyk Jan
-Mieszczak Antoni
-Drąg Franciszek
-Ćwiertnia Józef
-Mrzygłód Stanisław
-Orlicki Antoni
-Kudłacik Jan
-Mazgaj Józef
-Antecki Tadeusz

6 maja 1966 roku na posiedzeniu zarządu uchwalono zakup samochodu zastępczego marki “Dodge”, który został zakupiony za kwotę 16.200 zł na potrzeby tego został sprzedany wóz konny ogumiony.
W tymże roku strażacy ochotnicy włączyli się aktywnie do budowy szkoły. W tym celu zorganizowali zabawę i przekazano 5 000 zł dla Komitetu Budowy. Z inicjatywy przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej Kruliczka Bronisława oraz ob. Walusiaka Józefa zwołano nadzwyczajne zebranie w dniu 6 lipca 1969r na którym uchwalono wykupić parcele od obywateli:
-Ćwiertni Józefa
-Orlickiego Antoniego
-Marka Józefa
pod budowę Domu Kultury wraz z remizą strażacką.
Zebrani jednogłośnie upoważnili druhó prezesa Jana Pietraszka naczelnika Polaka Tadeusza skarbnika Lachendro Jana na pełnomocników z ramienia organizacji do kupna i przekazania w czynie społecznym pod budowę Domu Kultury wraz z garażami nr. kontraktu.

Po kupnie w miesiącu wrześniu Gromadzki Zakład Usługowy przystąpił do prac budowlanych.
W organizacji zaczyna się okres wytężonej pracy społecznej. Druhowie w czynie robią wykopy pod fundamenty budynku. Staraniem członków zarządu zostaje zmieniony plan piwnic budynku o dodatkowo dwa pomieszczenia pod świetlicą i dyżurką O.S.P.

W roku 1970 28 lutego na walnym zebraniu z powodu rezygnacji naczelnika Polaka Tadeusza zostaje wybrany nowy zarząd:
prezes: Pietraszek Jan
naczelnik: Kudłacik Jan
z-ca: Pietera Leon
skarbnik: Lachendro Jan
sekretarz: Rokowski Jan
gospodarz: Ćwiertnia Józef
członek: Kalęba Józef
członek: Talar Stefan

Skład komisji rewizyjnej:
-Oboza Józef
-Kruczek Władysław
-Marczyński Józef

W dalszym ciągu zebrania uchwalono prace społeczne przy budowie wysokości 4 dni roboczych przez każdego druha.
W okresie czteroletniej budowy był ciężki okres dla organizacji ponieważ nie posiadali żadnej świetlicy. Nie było możliwości zrobienia żadnej imprezy kulturalnej. W miesiącu lipcu otrzymaliśmy z O.R.N. nową motopompę M 800, zorganizowano uroczystość przekazania wraz z zabawą.

Druhowie w dalszym ciągu pracują społecznie przy budowie. Ich wartość pracy sięga kilkuset tysięcy złotych.
W dniu 27 października 1973 roku zostaje przekazany do użytku społeczeństwa Wiejski Dom Kultury.

Otwarcia dokonuje przewodniczący PRN w Wadowicach. W listopadzie 1973 roku Ochotnicza Straż Pożarna przenosi się do nowo wybudowanych pomieszczeń strażackich.

Jednostka nasza zostaje wyposażona w nowe ubrania nieprzemakalne do akcji przeciwpowodziowych.

W dniu 24 lutego 1974 roku podjęto uchwałą poczynić starania o zakup typowego sztandaru i przekazania na uroczystości jubileuszu 50 lecia istnienia O.S.P. w Sułkowicach Łęg.

Zgodni z uchwałą z dnia 23 lutego 1974r staraniem Zarządu O.S.P. przy dużej pomocy Naczelnika Gminy Ćwiertni Józefa sztandar został zakupiony za kwotę 17 150zł.

W dniu 21 lipca 1974r odbywa się uroczystość jubileuszowa 50 lecia istnienia naszej jednostki O.S.P. Uroczystość miała doniosły charakter ponieważ wiązała się z jubileuszem 30 lecia Polski Ludowej.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych naszego środowiska, oraz jubilaci:
I sekretarz PZPR Urzędu Gminy – Stanisław Dej
Naczelnik Urzędu Gminy – Józef Ćwiertnia
I sekretarz PZPR Gromady – Władysław Osowski
Komendant Powiatowy Z.S.P. – mgr. Tadeusz Biskup
Z-ca komendanta – por. Józef Leśniakiewicz
Prezes O.S.P. Urzędu Gminy – Józef Bury
Komenant Gminy O.S.P. – Jan Żywioł
Oraz jubilaci naszej jednostki.
W czasie uroczystości został przekazany sztandar 50 lat w służbie Ojczyzny. Przekazania dokonał Naczelnik Gminy Ćwiertnia Józef.
Dla pocztu sztandarowego:
Dowódca pocztu: Kudłacik Jan
Chorąży: Pietera Leon
Asysta: Góra Edward, Chowaniec Stanisław.
Komendant Powiatowy Z.S.P. mgr Tadeusz Biskup udekorował druhów Kalembe Józefa, Anteckiego Franciszka odznaką 50 lat w służbie pożarnictwa.
Na walnym zebraniu w dniu 25.01.1975r prezes Jan Pietraszek składa rezygnację z powodu wieku i złego stanu zdrowia, proponując na prezesa druha Leona Pietera, który zostaje wybrany jednogłośnie.
Skład zarządu:
prezes: Pietera Leon
naczelnik: Kudłacik Jan
z-ca: Bury Bolesław
sekretarz: Rokowski Jan
skarbnik: Lachendro Jan
gospodarz: Ćwiertnia Józef

Skład komisji rewizyjnej:
-Oboza Józef
-Rajda Karol
-Marczyński Józef

Strażacy biorą żywy udział w życiu kulturalnym wioski współpracując z innymi organizacjami. Organizują zabawy, dożynki, festyny, ćwiczenia pokazowe dla ludności.

Rok 1976 sprzyja marzeniom druhów, przyjmują bowiem wóz bojowy z Bystrej – Star 21 – przydzielony im przez Komendę Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Stają się silną jednostką bojową, uczestniczą w ważniejszych wydarzeniach sąsiadujących jednostek. Biorą udział w uroczystym oddaniu do użytku Domu Kultury i remizy w Inwałdzie, wozu bojowego w Targanicach Dolnych, remizy i wozu bojowego w Roczynach i sztandaru w Głębowicach.

W czynie społecznym budują boisko na kamieńcu.
W 1976r opuścił szeregi Antecki Tadeusz.

Uchwałą zarządu na walnym zebraniu 21.01.1978r ustalono wybór druha Edwarda Góra na naczelnika. Ustępujący naczelnik Jan Kudłacik zachowuje stopień oficerski.

Skład zarządu:
prezes: Pietera Leon
naczelnik: Góra Edward
z-ca: Bury Bolesław
sekretarz: Marek Zdzisław
skarbnik: Lachendro Jan
gospodarz: Ćwiertnia Józef

Skład komisji rewizyjnej:
-Rajda Karol
-Rokowski Jan
-Mrzygłód Stanisław

Na zjeździe, który odbył się w Sułkowicach honorowy prezes Jan Pietraszek został odznaczony najwyższym odznaczeniem strażackim.
Uchwałą zarządu 31.10.1979r powołano drużynę młodzieżową, która złożyła egzamin I – stopnia M.D.P.

Odtąd też dotuje się ścisła współpraca za Szkołą Podstawową.
Organizowane są co roku konkursy o wiedzy przeciwpożarowej pod hasłem “Młodzież zapobiega pożarkom”. Dzieci zwiedzają remizę, zapoznają się ze sprzętem i ze sposobem alarmowania na wypadek pożaru. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza na zawodach w Brzeźnicy zajmuje I miejsce.

Następuje wymiana samochodu na bardziej nowoczesny, posiadający beczkowóz o poj. 2 000l,co stanowiło szybkie natarcie na źródło ognia, a także 500l środka pianotwórczego posiadające auto-moto-pompę co usprawnia akcje gaśnicze. GBAM na podwoziu Star 25. Samochód będący w naszym posiadaniu przekazaliśmy do Targanic Dolnych.

11.09.1983r zmarł zasłużony, długoletni prezes Jan Pietraszek.

Na zawodach Miejsko-Gminnych w latach 1983-1985 nasza sekcja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zajmowała czołowe lokaty.

Współpraca z zarządem Miejsko-Gminnym układa się bardzo dobrze. Jednostka jest prężna i dość dobrze wyszkolona bojowo. Dba o sprzęt, poświęca czas ćwiczeniom, pracy z młodzieżą, profilaktyce i aktywności kulturalnej.

W 1988r zmarł prezes, długoletni druh Leon Pietera – odszedł w pełni sił twórczych.

Na walnym zebraniu został wybrany na prezesa Zbigniew Pietera.
Skład zarządu:
prezes: Pietera Zbigniew
naczelnik: Góra Edwar
z-ca: Lachendro Krzysztof
sekretarz: Góra Andrzej
gospodarz: Marek Zdzisław
skarbnik: Lachendro Jan

Skład komisji rewizyjnej:
-Rokowski Jan
-Bury Bolesław
-Kruczek Władysław

Jednostka przystąpiła do rozbudowy i modernizacji dyżurki.

Odszedł z naszych szeregów długoletni druh, chorąży pocztu sztandarowego Kalemba Józef.

W 1993 r w zawodach rejonowych w Kętach, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła III miejsce.

Sekcja naszej jednostki brała udział w gaszeniu wielkiego pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej. Naczelnik Edward Góra został odznaczony złotym medalem.

W 1995 r na wniosek Zarządu Miejsko-Gminnego w Andrychowie otrzymaliśmy nowoczesny dwu napędowy samochód na podwoziu Star 244, GBA 2,5/16 z JRG PSP w Andrychowie.

W dniu 10.02 1996r został wybrany nowy zarząd w składzie:
prezes: Pietera Zbigniew
naczelnik: Góra Edward
z-ca: Góra Andrzej
sekretarz: Matejko Marek
skarbnik: Ryłko Wiesław
gospodarz: Zaremba Stefan

Skład komisji rewizyjnej:
-Bury Bolesław
-Rokowski Jan
-Walczak Stefan

Na zawodach rejonowych w Andrychowie MDP zajęła I miejsce.

Odszedł z naszych szeregów przedwcześnie zmarły gospodarz Marek Zdzisław.

Zlikwidowano zbiornik przeciwpożarowy usytuowany na Brzegach (z powodu zainstalowanych hydrantów) i oddano teren właścicielowi.

Strażacy w swojej działalności zawsze kierują się najszczytniejszymi ideałami służenia społeczeństwu i niesienia pomocy poszkodowanym w czasie pożaru i innych klęsk żywiołowych, oraz kultywowaniu tradycji strażackiej. Umacniają tradycję floriańską i wychowują wiele kadr strażaków.

15 maja 1997r nasza jednostka została przyłączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wniosek z tego że spełnia wysokie wymagania w wyszkoleniu i w wyposażeniu. Dodać wypada, że w rejonie miasta i gminy Andrychów na 9 jednostek włączono 4. Zainstalowano urządzenie do selektywnego wywoływania jednostki.

Z własnych funduszy i przy wydatnej pomocy sponsorów zakupiliśmy samochód marki Żuk – przerobiliśmy go na lekki samochód pożarniczy służący do celów szkoleniowych i przewożenia sprzętów p.poż. Komitet Gazyfikacyjny podarował pieniądze za które kupiliśmy nowoczesne światła sygnalizacyjne, a wcześniej radiostację samochodową. Leszek Łysoń podarował pieniądze na zakup piły spalinowej.

W lipcowej powodzi tysiąclecia druhowie wykazali duże zaangażowanie a prezes Lemarpolu – Leszek Łysoń zakupił nowoczesną pompę pływającą “Niagara” tak bardzo potrzebną w tej sytuacji, gdyż zalanych było mnóstwo domów.

Nasza jednostka bierze udział nie tylko w gaszeniu pożarów ale również w usuwaniu skutków natury, czy zabezpieczeniu rejonu na wezwanie JRG. Bierze również udział w “Turnieju Wiosek”: w nagrodę z inicjatywy p. sołtys U.M. i G. wyasygnowano pieniądze za które kupiono mundur galowy. Druhowie uczestniczą w świętach kościelnych i państwowych.

Odszedł z naszych szeregów długoletni gospodarz, druh Ćwiertnia Józef.

Oddano straży po wieloletnim użytkowaniu przez WDK świetlicę, która na życzenie zarządu będzie służyć nie tylko starzy ale wszystkim organizacjom na naszym terenie. Z funduszu Wojewódzkiej Komendy z tyt. uczestnictwa w systemie krajowym za uzyskane pieniądze zakupiono agregat prądotwórczy.

24 maja 1998r odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie społeczeństwu Sułkowic-Łęg samochodu pożarniczego – Żuk.

Wydarzeniem we wrześniu 1998r było nawiedzenie naszej parafii przez kopię obrazu Jasnogórskiej Madonny. W tej wielkiej chwili druhowie cieszący się szacunkiem i poważaniem uczestniczyli w przyjęciu obrazu.

Odszedł z naszych szeregów druh naczelnik Jan Kudłacik, długoletni strażak.

Od nowego 1999r nasza jednostka wróciła pod zarząd powiatu Wadowice.

Jednostka bierze udział w zawodach Miejsko-Gminnych. Drużyna młodzieżowa do lat 15 zajęła I miejsce, seniorzy IV. Strażacy aktywnie uczestniczą w gaszeniu traw wypalanych przez rolników, mimo apelu władz lokalnych o zagrożeniu.

Braliśmy udział w zabezpieczeniu pielgrzymki papieża Jana Pawła II w Wadowicach.

Urząd Miasta i Gminy zakupił radiotelefon przenośny i stacjonarny “Motorola”.

Ze składek społeczeństwa całej wsi zakupiono nowy sztandar z okazji 75-lecia istnienia naszej straży. Obecny sztandar, bardzo sfatygowany ma 67 lat. Uroczystości jubileuszowe wraz z przekazaniem odbyły się 18 lipca 1999 r.
Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia i miłe słowa pochwały od władz Związku i władz Gminy. Złoty medal otrzymali:
-Lachendro Zenon
-Stefan Walczak

W 1999r jednostka wyjeżdżała do 9 pożarów, 5 interwencji powodziowych, oraz 9 miejscowych zagrożeń. Miały miejsce także 4 fałszywe zgłoszenia.

5 lutego 2000 roku odbyło się walne zebranie na którym uczczono minutą ciszy byłego naczelnika – dh Jana Kudłacika. Padły słowa podziękowania za zakup drabiny oraz wyasfaltowanie placu przed remizą. Burmistrz Tadeusz Woźniak gratulował siedemdziesięciu pięciu lat istnienia naszej jednostki.

W 2000r Ochotnicza Straż Pożarna liczyła 25 druhów i 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Podczas walnego zebrania 20. stycznia 2001r wybrano nowy zarząd w składzie:
- prezes: Pietera Zbigniew
- naczelnik: Góra Edward
- z-ca naczelnika: Góra Andrzej
- skarbnik: Ryłko Wiesław
- sekretarz: Noga Paweł
-gospodarz: Ryłko Andrzej

Komisja rewizyjna:
- Bury Bolesław
- Rokowski Jan
- Walczak Stefan

Omówiono zasady uczestnictwa w Halowym Turnieju Drużyn Młodzieżowych, który odbyć się miał w Witanowicach, a także uchwalono ważne uchwały, min:
- Upoważniono dh prezesa Zbigniewa Pietera i dh naczelnika Edwarda Góra do załatwiania wszelkich formalności z uzyskaniem numerów NIP i Regon.
- Rozpoczęto poczynania odpowiednich kroków celem odzyskania piwnicy pod świetlicą OSP.

Realizując uchwałę z walnego zebrania wyremontowano dyżurkę oraz hol do świetlicy.

Podczas zebrania 15 lutego 2004r zaprezentowano nowo zakupiony zestaw ratowniczy – torbę PSP R1, oraz pompę szlamową. Uchwalono także, że dh Stefan Zaremba zostaje przyjęty do pocztu członków honorowych naszej jednostki.

Zebranie walne z dnia 28. stycznia 2006r wybrało nowy zarząd OSP w osobach:
- prezes: Pietera Zbigniew
- naczelnik: Góra Andrzej
- z-ca naczelnika: Góra Edward
- skarbnik: Matejko Marek
- sekretarz: Noga Paweł
- gospodarz: Pietera Ryszard

Oraz Komisję Rewizyjną:
- przewodniczący: Rokowski Jan
- członek: Bury Bolesław
- członek: Walczak Stefan

A także delegację na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
- Góra Edward
- Lachendro Zenon
- Walczak Stefan
- Pietera Ryszard

Przedstawicielami do Zarządu Gminnego ZOSP RP zostali:
- Pietera Zbigniew
- Góra Andrzej

Podczas zebrania głos zabrał ustępujący naczelnik dh Edward Góra, dziękując za zaufanie oraz 28 letnią pracę na stanowisku naczelnika obiecując, że nadal będzie udzielał się w jednostce. Komendant Miejsko – Gminny Jan Żywioł, dziękował oraz gratulował ustępującemu zarządowi. Chwalił w szczególności długoletniego naczelnika dh Edwarda Góra, który przejął jednostkę bardzo słabo wyposażoną, a przekazał ją wyposażoną w najlepszy możliwy sprzęt. Podkreślił, że za jego kadencji wymieniono trzy samochody gaśnicze, zakupiono samochód lekki Żuk, pompy, agregat prądotwórczy i inny sprzęt potrzebny do akcji. Między innymi dzięki Jego staraniom jednostka w 1997 r została wprowadzona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W 2008 r zakupiono suszarnię do ubrań, piłę do betonu i stali, aparaty powietrzne, oraz został zamontowany terminal GSM usprawniający powiadamianie strażaków o wezwaniu do akcji ratowniczej.

W dniach 13–14 listopada 2008 roku odbyły się powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe, o kryptonimie „Świnna Poręba 2008”. Tematem manewrów była organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej przy zdarzeniu masowym, z dużą liczba poszkodowanych w katastrofie drogowej oraz działań ratownictwa-ekologicznego na wodach śródlądowych. Wśród 200 osób i 50 pojazdów była również nasza jednostka.

Zdjęcia z manewrów

W 2009 r dh Franciszek Maśka objął funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

26. grudnia 2009 r niespodziewanie opuścił nasze szeregi wieloletni naczelnik dh Edward Góra. W pogrzebie uczestniczyły poczty sztandarowe z okolicznych jednostek OSP, a także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej.

Dołącz do nas
Google+