OSP Tuchów
Gotowi by służyć - NIE WYPALAJ TRAW!!! [film]

Gotowi by służyć - NIE WYPALAJ TRAW!!! [film]

Prośba i apel o rozwagę wraz z kolejnym filmem prezentującym służbę naszych druhów. Tym razem fragment pokazujący pożary traw i nieużytków oraz ich potencjalne skutki.

Wcześniejsze niż zazwyczaj wiosenne ocieplenie spowodowało, że po kilkunastu tygodniach 2014 roku w strażackich statystykach rośnie w zatrważającym tempie ilość wyjazdów do zdarzeń związanych z wypalaniem traw i nieużytków.

Każda prognoza pogody przynosząca informacje o ociepleniu, nadejściu wiosny czy wysokich temperaturach z całą pewnością poprawia humor i pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Jednak oprócz tych optymistycznych informacji, w głowie niejednego strażaka, pierwszym skojarzeniem związanym z takim rodzajem informacji, jest pytanie - kiedy zaczną wypalanie?” a chwilę potem pojawia się następne … „czy w tym roku będzie spokojniej niż w poprzednich latach?”

Od początku roku strażacy, zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i ochotnicy wyjeżdżali już ponad 14 tysięcy razy do zdarzeń związanych z tym bezmyślnym procederem. Niejednokrotnie głupota i ludzka bezmyślność doprowadzała do tragedii, gdy w pożarach wywołanych przez podpalaczy ginęli ludzie, zwierzęta a także ulegało zniszczeniu mienie ogromnej wartości. Nie można tutaj zapomnieć również o zniszczonym czy uszkodzonym sprzęcie służb ratowniczych a także ogromnych kosztach podejmowanych przez strażaków interwencji. Ogólnopolskie kampanie, apele, akcje społeczne nie są w stanie przekonać … NIEPRZEKONANYCH, że wypalanie traw i nieużytków nie użyźnia gleby, nie jest najprostszym sposobem na przeprowadzenie porządków pozimowych a wręcz przynosi sporo strat i niekorzystnie wpływa na samą przyrodę. I chociaż, na przestrzeni lat, na ten temat, napisano już pewnie tysiące artykułów to wciąż apele, prośby i komunikaty są jedyną formą, którą strażacy mogą stosować aby zapobiec tej formie ludzkiej głupoty. Żeby nie było, że nie mówiliśmy, że nie ostrzegaliśmy …

PRZYPOMINAMY I APELUJEMY
UWAGA!!!

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 pkt 3 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej – art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami). Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze (Dz. U. nr 65, poz. 600 ze zmianami), między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych (§3 ust. 2) skutkować powinno działaniami kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej formy pomocy finansowej.

O FILMIE

Materiał do projektu "Gotowi by służyć" gromadziliśmy od czerwca 2012r. do sierpnia 2013r.
Na szczęście dla nas (a na nieszczęście dla filmu) okres ten był w naszej gminie wyjątkowo spokojny jeżeli chodzi o zdarzenia typu pożary traw i nieużytków. Dzięki temu (mała ilość materiału z akcji), w tej konkretnie części, prócz prowadzonych działań ratowniczych i skutków wypalania traw, mogliśmy zaprezentować również ogół czynności, które strażacy wykonują po zakończeniu akcji i po powrocie do remizy.

Dla "zwykłego śmiertelnika" powrót samochodu do remizy to koniec akcji, ale nie dla strażaków. To właśnie w tym momencie rozpoczyna się kolejny etap, polegający na wykonaniu szeregu prac takich: jak mycie węży, czyszczenie użytego podczas akcji sprzętu, uzupełnianiu go na samochodzie czyli tzw. "uzbrajaniu" pojazdu.

Zapraszamy na film

 

www.osptuchow.pl

Dołącz do nas
Google+