W roku 1910, po pożarze w Górze, rajcy Przeciszowa postanowili utworzyć Obywatelską Straż Pożarną. Jej założycielami byli miejscowi działacze wraz z księdzem proboszczem, wójtem gminy i pozostałymi członkami tzw. Zwierzchności Gminnej oraz działaczami funkcjonującej od kilku lat wcześniej Kasy Stefczyka i Kółka Rolniczego. Wnieśli pismo do władz austriackich w Wadowicach o zezwolenie na utworzenie straży i o przydział urządzeń gaśniczych. Zezwolenie i wyposażenie dostali i na pustkach wbudowali szopę na te urządzenia. W 1911 roku powstała w Przeciszowie Ochotnicza Straż Pożarna, a jej pierwszym naczelnikiem był p. Józef Matlak.

W 1924 roku pan Franciszek Wójcik sprzedając dom urzędowi gminy przeznaczył część pieniędzy na mundury dla Ochotniczej Straży Pożarnej i na zakup instrumentów dla orkiestry Związku Młodzieży Wiejskiej, a sam z rodziną wyjechał do Stanów Zjednoczonej Ameryki.

W dniu 26 maja 1926 roku miała miejsce wielka uroczystość. Społeczeństwo Przeciszowa przekazało Ochotniczej Straży Pożarnej sztandar. Uroczystość ta miała miejsce na dziedzińcu szkoły, trybuna była ładnie udekorowana, orkiestra koła młodzieży odegrała hymn narodowy. Uroczystość otworzył wójt gminy pan Franciszek Oleksy, referat wygłosił pan Józef Pawela, chór młodzieży w strojach krakowskich śpiewał pieśni patriotyczne, a mniejsze dzieci powiewały chorągiewkami. Na ręce naczelnika OSP pana Józefa Matlaka sztandar przekazał były wójt pan Władysław Sanak. Z kolei naczelnik przekazał go swojemu zastępcy panu Stanisławowi Paweli. Po tych uroczystościach pochód przeszedł pod kościół, gdzie z procesją czekał ks. Dziekan Jan Szewczyk, a po poświęceniu sztandaru wszyscy weszli do kościoła na sumę. Po sumie pochód ruszył pod budynek urzędu gminy, gdzie odbył się festyn. Naczelnik powiatowy OSP w Wadowicach powiedział że tak pięknego sztandaru jeszcze nie widział.

Po wybuchu wojny w 1939 roku sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej został przekazany do przechowania strażakom z Przeciszowa, a byli to pan Jan Bartuś, pan Ludwik Wójcik, pan Adolf Madeja i pan Władysław Całus. Sztandar ten był przenoszony do kilku miejsc i dzięki temu ocalał.

Niestety podczas dwóch kolejnych Wojen Światowych dokumenty z dokładnymi danymi personalnymi założycieli zaginęły. Jednakże rok założenia naszej jednostki potwierdzają niezbicie dwa dowody:

- Księga Pamiątkowa z 1951 roku, zawierająca wpisy mieszkańców Przeciszowa i zaproszonych gości z okazji 40 – lecia OSP

- Wpis w Księdze Pamiątkowej z okazji 60 – lecia i nadania sztandaru z datami 1911-1971.

Od lat 20 – stych do II wojny światowej liczba wyjazdów zawierała się w granicach 5 – 10 rocznie, zdarzały się również lata, w których OSP Przeciszów nie było wzywane do żadnych interwencji ( np. rok 1932, 1935 lub 1936). W tym okresie najczęstszymi formami powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach były:

- wiadomość ustna,

- sygnały optyczne,

- trąbka lub dzwonek

Podczas trwania II wojny światowej działalność naszej jednostki została zawieszona, przywrócono ją w roku 1946. Strażaków w tym okresie wzywano najczęściej do pożarów gospodarstw na terenie Przeciszowa. Środki jakimi dysponowano do walki z pożarami znacznie różniły się od obecnie posiadanych. Opierając się na Księdze Pożarów z lat 1928 – 1947 można stwierdzić, że używano przede wszystkim wiader z wodą, z biegiem czasu pojawiły się również motopompy oraz węże. W wyżej wymienionych latach liczba strażaków aktywnie działających w jednostce wynosiła od 11(początkowe lata działania) do 28 (według wpisów do Księgi Ewidencyjnej Członków OSP po drugiej wojnie światowej)

Od początku istnienia OSP Przeciszów działała prężnie i skutecznie. Świadczą o tym m.in. ufundowane przez miejscowe społeczeństwo sztandary z 1925 i 1971 roku oraz rozpoczęta w 1968 budowa strażnicy, którą wraz z bogatym wyposażeniem w sprzęt pożarniczy oddano do użytku w 1971 roku.

Pierwszy samochód „pożarniczy” trafił do nas w 1946 roku. Samochód marki ZIS w 1948 roku został przerobiony we własnym zakresie na samochód bojowy.

W następnych latach do OSP trafiały kolejno:

- Ford w roku 1960

- Star w roku 1971

- Żuk

- Jelcz przekazany z Zawodowej Straży Pożarnej w roku 1989

- Żuk rok 1990

W roku 1998 dzięki zaangażowaniu druhów i władz gminnych do OSP trafił samochód marki Mercedes model 913. Samochód ten wyprodukowany w roku 1977 na potrzeby ówczesnych zachodnich właścicieli doskonale sprawdził się przez wiele lat w działaniach naszej jednostki.

Zakres obowiązków ciągle się powiększał, prócz prowadzenia akcji typowo gaśniczych doszły interwencja przy wypadkach drogowych jak również, co z tym związane Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

W tym okresie OSP dysponowało trzema samochodami gaśniczymi GCBA Jelcz, GBA Mercedes i GLM Żuk. Liczba podejmowanych interwencji w latach 1995 – 2003 wynosiła 30÷50 z wyjątkiem roku 1997 i roku 2001. W tych latach Gminę Przeciszów jak i większość kraju nawiedziły ulewne deszcze, co spowodowało na terenie gminy wylanie potoku Bachórz, potoku Łowiczanka i zalanie znacznych terenów przy przepompowni w sołectwie Las. Druhowie OSP Przeciszów w tych okresach na zmianę przez blisko miesiąc czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy.

W 2001 roku OSP Przeciszów została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Rosnąca liczba interwencji przy wypadkach komunikacyjnych skłoniła zarząd do starań o pozyskanie niezbędnego sprzętu do skuteczniejszego podejmowania działań w tym zakresie.

W roku 2005 w urzędzie gminy zostały wygospodarowane środki na gruntowną modernizację samochodu Jelcz. Kabinę z dotychczasowych 4 członków załogi powiększono do 6, przebudowie została poddana także cała zabudowa pożarnicza. W roku 2006 z JRG w Oświęcimiu dzięki KW PSP do naszej OSP trafił samochód Volkswagen z podstawowymi narzędziami hydraulicznymi. Szybko doposażony przez jednostkę został wprowadzony do podziału ze sprzętem umożliwiającym podejmowanie działań z zakresu ratownictwa technicznego, drogowego, podstawowego medycznego.

Wciąż zmieniające się potrzeby podczas akcji ratowniczo-gaśniczych wymuszają potrzebę pozyskania samochodu średniego. Rok 2009 spełnił te zamiary. Wójt Gminy Józef Klimczyk wygospodarował 100 000 zł, zarząd OSP 45 000 zł i końcem roku trafił do nas Renault Midliner. Samochód wyposażony w sprzęt ratownictwa technicznego ze zbiornikiem na wodę i armaturą wodno pianową w pełni zastępuje dwa samochody. (Mercedesa, który zostaje sprzedany przez gminę Przeciszów jak również Volkswagena, który zostaje przerobiony na busa 9 osobowego).

Rok 2010 nie był szczęśliwy dla naszej gminy, intensywne opady deszczu w miesiącach maj, czerwiec i wrzesień spowodowały miejscowe podtopienia. Druhowie na zmiany spędzili na walce z żywiołem wiele dni, pomagając mieszkańcom Przeciszowa, Zatora, Graboszyc, Oświęcimia, Brzezinki, Babic i Dworów początkowo w ewakuacji, a później w osuszaniu terenów i domostw. Urząd gminy zakupił pompy szlamowe z wyposażeniem dwie z nich trafiły do OSP Przeciszów, a końcem roku zakupiono przyczepkę 2-u osiową, na której zostały zamontowane.

Rok 2011

Rok ten obfitował w wiele ciekawych i ważnych inicjatyw. Początek wybraliśmy nowe wladze naszej "instytucji" i tak:
Prezes - Puziak Józef
Naczelnik - Bartuś Jerzy
Z-ca naczelnika - Kaczmarczyk Rafał
Skarbnik - Gajewski Kazimierz
Sekretarz - Piętka Ryszard
Gospodarz - Dudziak Sebastian (zawieszony w swoich obowiązkach i członkowstwie na okres 5 miesięcy)
Członek - Wójcik Marcin
Nowe władze nowe obowiązki, a tych w roku 2011 był ogrom. Dzieki ogromnemu zaanagażowaniu druha Ryszarda Piętka zostało odnalezione a następnie udokumentowane 100 lecie działalności OSP w Przeciszowie. Termin obchodów ustalono na datę 11.09.2011 rok. Ogromna determinacja druha Michała Curlej (członka OSP w Przeciszowie jak również Prezes Gminny ZOSP) pozwoliły na przystąpienie OSP do programu 'Małopolskie Remizy' remont zakonczony na kilka dni przed 100 leciem sprawił ogromne wrażenie na zaproszonych gościach. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem było zgłoszenie OSP do MAŁOPOLSKIEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO. Piecze nad tym projektem piastował druh Wojcik Marcin. Dzieki KG PSP (MSWiA) pozyskaliśmy fundusze w kwocie 25 000.00zł na zakup narzędzi hydraulicznych. MRPO poprzez biuro ZWZOSP ogłosiło przetarg na dostarczenie narzędzi hydraulicznych do 9 OSP z woj. Małopolskiego przy dofinansowaniu 60 do 40%. Tym sposobem przy znikomych środkach własnych pozyskaliśmy nowoczesny ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych w technoligii jednowężowej. Koncem 2011 roku UG zakupił sprężarkę/kompresor, ta inwestycja pozwoliła rozprowadzić instalację powietrzną po boksach garażowych. Podłączono 2 samochody gaśnicze, dzięki temu w ukladzie panuje stałe ciśnienie co pozwala na natychmiastowy wyjazd do akcji.

Na chwile obecna jednostka w Przeciszowie liczy:

- 46 członków czynnych

- 2 członków honorowych

- 2 członków wspierających

- młodzieżową drużynę pożarniczą składającą się z 2 sekcji męskich i jednej sekcji żeńskiej

Nasi strażacy chętnie uczestniczą w uroczystościach zarówno państwowych jak i kościelnych. Średnia ilość rocznych interwencji oscyluje w granicach 60 – 80.

Dołącz do nas
Google+