Nasza historia

Przełom wieków XVIII i XIX, to na ziemiach dawnego Księstwa Oświęcimskiego okres w którym powstawały różne grupy samoobrony mieszkańców, łączące w pewien sposób ówczesnych Polaków żyjących w zniewolonej Ojczyźnie. Do organizacji tych należy zaliczyć także Ochotnicze Straże Pożarne, których powstało w tym czasie bardzo dużo. Pierwsza wzmianka o naszej jednostce znajduje się w protokole z posiedzenia Wydziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu z dnia 19 kwietnia 1907r , w którym zapisano między innymi uchwałę mającą na celu zorganizowanie uroczystości z okazji dnia Św. Floriana i zaproszenie sąsiednich Straży Pożarnych ze wsi Babice, oraz Brzezinka. Faktyczną działalność interwencyjno - prewencyjną rozpoczęto w roku 1908, gdyż wtedy jednostka nasza została wyposażona w ręczną sikawkę i sprzęt do podawania wody, dlatego ta data została ostatecznie przyjęta jako rok w którym powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince. Założycielem i długoletnim Prezesem nowo powstałej straży, był druh Krzemień Marcin ówczesny wójt gminy. W roku 1913 w dowód uznania społeczeństwa Brzezinki otrzymujemy pierwszy sztandar namalowany przez Pana Stankiewicza.

Burzliwe dzieje pierwszego 20 - lecia XX wieku spowodowały, że od roku 1918, jednostka nasza kontynuowała swoją działalność w wolnej Polsce. Jubileusz 25-lecia odbył się w dniu 16 sierpnia 1933r. Według zachowanej księgi pamiątkowej i zapisków z tego dnia wynika że, w tym czasie Prezesem był druh Krzemień Marcin, Wiceprezesem druh Przykryl Edward , Naczelnikiem druh Matyja Józef, z-ca Naczelnika druh Bielas Karol , Gospodarzem druh Nagi Józef, Chorążymi druhowie: Krzemień Stanisław i Małysiak Franciszek, trębaczem druh sierżant Kołodziej Rudolf. Pozostali druhowie to: Kubala Franciszek, Paszek Józef, Hodór Józef, Grzybek Józef, Nagi Julian, Bielas Wawrzyniec, Gretka Józef, Czuwaj Franciszek i wielu innych.

W dwudziestoleciu między wojennym wybudowana została pierwsza strażnica w której przechowywano sprzęt stanowiący etatowe wyposażenie jednostki. Prężna działalność prewencyjno-ratownicza OSP w Brzezince, po raz kolejny zmobilizowała społeczeństwo do ufundowania drugiego już sztandaru, którego uroczyste wręczenie zaplanowano na jesień 1939. Niestety wybuch drugiej wojny światowej pokrzyżował te plany, a wykonany sztandar przez całą okupację przechowywały Siostry Serafitki w Oświęcimiu, które go dla naszej jednostki haftowały. Ludobójcza działalność faszyzmu niemieckiego doprowadziła do utworzenia na terenie wsi Brzezinka i miasta Oświęcim Obozu Koncentracyjnego AUSCHWITZ - BIRKENAU , co spowodowało miedzy innymi wysiedlenie mieszkańców naszej, oraz okolicznych sąsiednich wsi i zawiesiło działalność jednostki OSP Brzezinka. Pierwsza strażnica została zajęta przez obsługę obozu na szpital dla psów SS-mańskich, zaś sprzęt pożarniczy okupant zagarnął i przeznaczył dla zabezpieczenia obozu. Sytuacja taka trwała aż do wyzwolenia obozu przez armię radziecką tj. do 27-01-1945 roku. Wycofujący się okupant zabrał lub zniszczył zagarnięty wcześniej sprzęt pożarniczy. Udało się jednak ocalić najcenniejszą pamiątkę naszej jednostki, czyli ufundowany 1913 roku pierwszy sztandar, który druh Józef Nagi odnalazł na wysypisku śmieci w stosie szmat, na terenie byłego obozu. W roku 1945 powracający z wysiedlenia druhowie natychmiast przystąpili do reaktywowania OSP Brzezinka. Przechowywany u Sióstr Serafitek sztandar został wykupiony i wraz z pierwszą motopompą, poświęcony i przekazany w dniu 12-08-1945 naszej jednostce. Pierwszym Prezesem OSP Brzezinka w okresie powojennym został druh Józef Grzybek, a Naczelnikiem druh Stanisław Krzemień. 20 Lipca 1952 dokonano uroczystego wręczenia naszej jednostce drugiej już motopompy, co w znacznym stopniu wzmocniło naszą gotowość operacyjną. W 1957 roku podczas walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego , wybrano nowy Zarząd na czele, którego stanęli: Prezes druh Stanisław Bulik, Naczelnik Prygiel Marian. Zarząd ten wraz ze wszystkimi druhami organizuje w dniu 6-07-1958 jubileusz 50-lecia OSP, a po tych uroczystościach rodzi się pomysł zmotoryzowania naszej jednostki i wybudowania nowej strażnicy. Nie winy z pozoru pomysł okazała się głównym celem ówczesnego Zarządu, który był konsekwentnie realizowany. I tak oto w dniu 7 listopada 1958 zostaje zakupiony samochód ciężarowy Ford V8, który jest dostosowany do celów pożarniczych, a 7 lipca 1963 dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budynek nowej strażnicy. Jednak trudności finansowe i organizacyjne powodują przedłużenie budowy o kilka lat.

Dzięki zaangażowaniu Zarządu i pełniącej wówczas funkcję Przewodniczącej Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzezince druhnie Izabeli Krzemień, oraz Stanisławowi Zgłobickiemu, wielkiemu sympatykowi pożarnictwa, który to podjął się dokończenia budowy strażnicy, udaję się zorganizować w dniu 18 maja 1969 uroczystości przekazania nowej remizy strażackiej do użytku. Dodatkowo jednostka otrzymuje trzeci sztandar (zgodny z ówczesnym regulaminem) przydzielony przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oświęcimiu i samochód marki Żuk G4 M-8. W dniu 8-03-1970 Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze wybiera nowy Zarząd, w którym to ponownie Prezesem zostaje Stanisław Bulik, a Naczelnikiem Marian Prygiel. W dniu 17-11-1970 Zarząd podejmuje uchwałę o przeniesieniu syreny alarmowej ze starej strażnicy na nową, a w dniu 25-06-1972 uchwałę o przekazaniu budynku starej remizy Kółku Rolniczemu w Brzezince za symboliczną odpłatnością 10 000 zł ( według ówczesnej wartości pieniędzy). 12 lutego 1981r umiera długoletni i zasłużony dla naszej straży Prezes druh Bulik Stanisław, pełniący wówczas także funkcję Komendanta Gminnego Straży Pożarnych. Dla uczczenia pamięci zmarłego Prezesa Zarząd pracuje w niezmienionym składzie aż do Walnego Zebrania w 1982r, kiedy to Prezesem wybrano Nowaka Józefa. Nowy zarząd wybrany na kolejnym walnym zebraniu w dniu 26-02-1983 organizuje uroczystość 75-lecia istnienia naszej jednostki które odbywają się 14 sierpnia 1983. Na tej wspaniałej imprezie sztandar nasz zostaje odznaczony " Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa" Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 25-02-1984 ze względu na zły stan zdrowia z funkcji Naczelnika rezygnuje druh Marian Prygiel, który piastował to stanowisko nie przerwanie przez 27 lat! Nowym naczelnikiem wybrano druha Barana Jana. Staraniem Zarządu w dniu 28-04-1986 otrzymujemy nowy samochód bojowy " Star 200 GBM " dzięki któremu jednostka nasza w znaczący sposób podnosi swoją sprawność operacyjną. W dniu 1 lutego Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze wybiera nowy Zarząd, którego prezesem zostaje Jan Baran , a Naczelnikiem Nowak Józef. Główne zadanie jakie stawiają przed sobą nowe władze to wykonanie ogrodzenia w około remizy, uzupełnienie stanu wyszkolenia druhów strażaków. oraz reaktywowanie drużyny młodzieżowej. Wszystkie te cele zostały osiągnięte, ale niestety na skutek poważnej choroby w dniu 15 lutego 1990 umiera zdolny młody, dobrze pracujący Prezes Jan Baran. Zarząd pracuje w niezmienionym składzie do końca swojej kadencji i na Walnym Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 23-02-1991 zostają wybrane nowe władze na czele których staje jako Prezes Józef Nowak, a Naczelnik Roman Pabian. Jednym z celów nowego Zarządu jest posiadanie mocnej i licznej drużyny młodzieżowej, dlatego na walnym zebraniu wybrano po raz pierwszy opiekuna do spraw młodzieży 18-letniego wówczas druha Dariusza Korczyka, który wtedy był najmłodszym członkiem 9-cio osobowego zarządu. Ruszają mocno do przodu prace remontowe wokół remizy, zostaje odnowiona elewacja zewnętrzna, wyremontowano część pomieszczeń wewnątrz budynku, wybudowany zostaje magazyn paliw. Jeżeli chodzi o akcje ratowniczo - gaśnicze, to między innymi bierzemy udział w działaniach podczas dużego pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej. W dniu 15-05-1994 Zarząd organizuje uroczystość przekazania i poświęcenia fabrycznie nowego samochodu Żuk A06 GLM, oraz obrazu naszego patrona Św. Floriana namalowanego przez mieszkańca naszej wsi Pana Franciszka Pilcha. Posiadając dwa samochody tj. Star 200 GBM, oraz Żuk GLM stajemy się jednostką typu S-2, dobre wyszkolenie naszych druhów i ich odpowiednia ilość skutkuje tym, że w dniu 29 kwietnia 1995 rozkazem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zostajemy wcieleni do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Widząc mocny rozwój naszej jednostki społeczeństwo wsi Brzezinka powołuje Komitet Fundacji Sztandaru i na wspaniałej uroczystości w dniu 26-05-1996 zostaje poświęcony i przekazany nam, piękny IV już z kolei nowy sztandar. Rozpoczyna się także w tym okresie dalsza rozbudowa naszej remizy zostają postawione w surowym stanie zaplecza warsztatowe, kolejny garaż (3), nowe pomieszczenia socjalne dla naszych druhów, oraz na piętrze nowe aneksy kuchenne, oraz nowa jadalnia przy sali tanecznej. Na Walnym zebraniu sprawozdawczym z funkcji Prezesa rezygnuje Józef Nowak, na jego miejsce zostaje wybrana druhna Elżbieta Waluszek. Nowa Pani Prezes osoba wielce oddana OSP Brzezinka rozpoczyna remont naszej remizy miedzy innymi zostaje wymieniony cały dach, wyremontowane ubikacje, instalacja elektryczna, wodna , CO, oraz sala taneczna. W dniu 20-01-2000 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

Prezesem została ponownie druhna Elżbieta Waluszek, a Naczelnikiem Baran Piotr, były Naczelnik druh Pabian Roman ze względu na stan zdrowia odmówił przyjęcia tego stanowiska ponownie, ale należy wspomnieć że to za jego "rządów" nastąpił znakomity rozwój naszej jednostki, między innymi przyczynił się do: przekazania nowego samochodu Żuk GLM, motopompy Tohatsu, piły do cięcia drzewa Husqvarna, piły do cięcia betonu Husqvarna, pompy pływającej Niagara, dużej ilości sprzętu ochrony osobistej, aparatów powietrznych Drager, oraz znakomitemu rozwojowi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zarząd pod dowództwem Pani Prezes przyczynia się do oddania w użytkowanie nowej sali konsumpcyjnej, oraz aneksu kuchennego, jednocześnie jednostka zostaje doposażona w agregat prądotwórczy, pompę szlamową Robin. Z inicjatywy Pani Prezes zostają sfinansowane z budżetu gminy nowe drzwi garażowe dla naszych pojazdów bojowych, są to elektrycznie podnoszone rolety. W dniu 18-09-2002 rezygnacje z funkcji Naczelnika na ręce Pani Prezes składa Piotr Baran. Obowiązki po nim obejmuje jego zastępca druh Korczyk Dariusz członek Zarządów i Komisji Rewizyjnych na różnych stanowiskach od roku 1991. Zmiana Naczelnika owocuje ponownym rozwojem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na Powiatowych Zawodach sportowo - pożarniczych drużyna dziewcząt do lat 15-tu zajmuje II miejsce. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 18-1-2003 do zarządu zostaje dokooptowany druh Witold Rydzoń i obejmuje stanowisko zastępcy Naczelnika. Niespodziewana choroba Pani Prezes uniemożliwia jej branie czynnego udziału działalności naszej jednostki, jej obowiązki przejmuje na czas choroby Naczelnik Korczyk Dariusz. Zostaje zakupiony nowy sprzęt ochrony osobistej, ubrania UPS, koszarowe, drużyna MDP dziewcząt do lat 15-tu zajmuje I Miejsce na Gminnych Zawodach sportowo - pożarniczych, natomiast drużyna seniorów wygrywa pięć konkurencji IV Miejsko - Gminnej Spartakiady Sportowo - Pożarniczej co przyczynia się do zajęcia I Miejsca w klasyfikacji generalnej i awansu do drużyny reprezentującej Oddział Gminny ZOSP RP w Oświęcimiu, na I Spartakiadzie Powiatowej Sportowo - Pożarniczej. Niestety choroba okazała się silniejsza od naszej Pani Prezes i nie mogła ona z nami świętować naszych sukcesów , a 23-09-2003 mieliśmy wszyscy smutny obowiązek pożegnania się z nią na ceremoni pogrzebowej. Straciliśmy jednego z najlepszych naszych Prezesów, jacy byli na czele Zarządów OSP Brzezinka. W październiku drużyna Oddziału Gminnego ZOSP RP w Oświęcimiu zajmuje pierwsze miejsce na I Powiatowej Spartakiadzie Sportowo - Pożarniczej w jej składzie była oczywiście nasza drużyna wygrywając wszystkie swoje konkurencje czym przyczyniła się do sukcesu całej reprezentacji. W styczniu 2004 roku rozpoczynamy odnawianie naszej sali tanecznej, ubikacji, sali jadalnej. Szóstego marca 2004 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym do składu Zarządu OSP zostaje wybrany w miejsce naszej zmarłej Pani Prezes druh Tomasz Podbiał i obejmuje jej stanowisko. Wiosną część naszego terenu przeznaczamy na parking alarmowy dla naszych druhów przyjeżdżających na alarm własnymi pojazdami. Wszystkie prace przy budowie parkingu wykonujemy sami. Malujemy całe ogrodzenie naszego terenu oczywiście we własnym zakresie. Z dotacji Urzędu Gminy w Oświęcimiu zostaje położona nowa elewacja na dobudowanej nowej części naszego budynku, a trzeba dodać że jest to przybudówka pokaźnych rozmiarów. W październiku 2004 jesteśmy współorganizatorami Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych , w których miłym dla nas akcentem było zwycięstwo w swojej grupie naszej drużyny kobiecej. Obecnie Zarząd działa w niezmienionym składzie od ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego i dopiero rozpoczynamy rok 2005 , a więc CDN........

Dołącz do nas
Google+