OSP Kęty

Ćwiczenia PSP/ OSP w Grupie Kęty

W dniu 24-09-2013 ok. godz. 12.00 w instalacji chłodniczej anodowni dochodzi do rozszczelnienia zbiornika, w którym magazynowany jest amoniak. Magazynowana substancja wydostaje się na zewnątrz budynku. Powstaje strefa skażenia, która zagraża osobom znajdującym się w okolicach instalacji. W następstwie zdarzenia pracownik zakładu zgłasza zdarzenie do stanowiska kierowania komendanta powiatowego na numer alarmowy 998. Uruchomione zostają procedury obowiązujące w trakcie powstania zagrożenia na terenie firmy.

W trakcie prowadzenia działań na miejscu zdarzenia w budynku zakładu stopów twardych, dochodzi do zapłonu oleju (w wyniku wpadnięcia gorącego wlewka) w okolicy prasy. Rozwój pożaru oleju w budynku powoduje powstanie silnego zadymienia wewnątrz hali.

To scenariusz organizowanych ćwiczeń. Strażacy muszą się zmierzyć zarówno z prowadzeniem działań ratowniczych w trakcie awarii przemysłowej, w trakcie której uwolniona zostaje niebezpieczna substancja, jak również z równoczesnym gaszeniem pożaru w hali przemysłowej o znacznej powierzchni.

Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu corocznie organizuje ćwiczenia o randze powiatowej, w których uczestniczą siły Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym oraz inne służby współdziałające jak: Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, zarządzania kryzysowe szczebla gminnego i powiatowego, a szczególnie również pracownicy poszczególnych obiektów. Dodatkowo w naszych ćwiczeniach udział biorą samochody PSP spoza terenu powiatu – ościennych Komend Powiatowych PSP, tj. Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Andrychowie, Chrzanowie i Wadowicach. W ćwiczeniach udział weźmie ok. 50 strażaków oraz ok. 30 osób innych służb współdziałających.

Ćwiczenia mają na celu:

doskonalenie procedur ratowniczych w zakładzie, jak również sprawdzenie umiejętności i możliwości pracowników,
doskonalenie współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami w zakresie współdziałania w trakcie działań ratowniczych oraz likwidacji zagrożeń oraz skutków ewentualnych zdarzeń,
doskonalenie umiejętności ratowników w zakresie dowodzenie, łączności, procedur ratowniczych,
zapoznanie wszystkich uczestników z warunkami ochrony przeciwpożarowej oraz możliwymi utrudnieniami w obiekcie.

Autor:
kpt. Zbigniew Jekiełek

 

To już jutro, nie zabraknie tam i nas :)

Dołącz do nas
Google+