Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach

Bulowice były wsią, w której niezwykle często wybuchały pożary. Dlatego też w miarę formowania się straży pożarnych w sąsiednich miejscowościach, ten sam zamiar został podjęty w Bulowicach. Bardzo mu sprzyjał miejscowy proboszcz ks. Maciej Warmuz. Uchwałę o zorganizowaniu OSP podjęto w 1912.

Pierwszymi założycielami OSP byli Klemens Matusiak, Józef Szpila, Franciszek Zaremba, Piotr Kobielus, Franciszek Matusiak, Józef Matusiak. Pierwszym Prezesem OSP w Bulowicach był aż do roku 1918 Dh Franciszek Zaremba. Natomiast pierwszymi druhami OSP byli: Franciszek Zaremba, Piotr Kobielus, Franciszek Matusiak, Józef Szpila, Antoni Kobielus, Franciszek Węglarz, Jan Ogórek, Maciej Wieroński, Józef Pietras, Jan Kanty Dybał, Tomasz Zięba, Ludwik Michałowski, Jan Mamica, Klemens Mamica, Antoni Gałuszka, Piotr Rusin, Andrzej Buziński, Wojciech Kajor, Jan Gałuszka, Jan Kocemba, Antoni Wieroński.

Początki działalności były trudne. Brak było odpowiedniego wyposażenia, nie było także remizy strażackiej. Miejsce pod budowę remizy przekazał Stefan Wieroński. Pierwsza remiza była konstrukcji drewnianej, obita deskami o wymiarach ok. 8x4 m z odpowiednią wieżą obserwacyjną, oraz urządzeniami do rozwieszania węży do suszenia po akcji.

W wewnątrz remizy znajdowała się sikawka na którą składało się podwozie czterokołowe, w którym umiejscowiona była pompa ssąco- tłocząca o napędzie ręcznym w postaci odpowiednich dźwigni. Sikawka zaprzęgana była parą koni lub w terenie ciężkim dwoma parami koni.

Rok 1914 przerwał działalność OSP ponieważ prawie wszyscy mężczyźni zostali wzięci do wojska. Powrót druhów wznowił działalność OSP i kolejnym prezesem został wybrany Stefan Wieroński który pełnił tą funkcję do roku 1922.W czasie trwania jego kadencji zostaje ufundowany sztandar. Strażacy brali udział w różnego rodzaju uroczystościach o charakterze patriotycznym, przedstawieniach, festynach, zabawach z których dochód przeznaczony był na potrzeby OSP w Bulowicach.

W latach 30- tych podjęto inicjatywę w sprawie zorganizowania orkiestry dętej przy OSP Bulowice. Inicjatorem był druh kapelmistrz Franciszek Ziemba. Orkiestra brała udział we wszystkich imprezach ulicznych jaki i w samej remizie.

W tym okresie postanowiono o budowie nowej remizy gdzie istniała stara. Potrzebna na ten cel, parcela została zakupiona od Franciszka Hałata za kwotę 1000 zł, którą w całości zapłacili rodacy z Ameryki. Głównym inspiratorem realizacji budowy był Klemens Matusiak. Do opracowania koncepcji na wykonanie projektu budowy nowej remizy został wybrany Paweł Mleczko, posiadający uprawnienia budowlane. Dużej pomocy przy budowie udzielili Ludwik Larish który dostarczył drewno do budowy remizy, Adamaszek z Kęt który zobowiązał się nieodpłatnie pociąć we własnym tartaku dostarczone mu drzewo. Poważnej dotacji udzielił również Arcyksiążę Żywiecki, a także emigranci powracający z Ameryki. Również obywatele podjęli zobowiązanie uczestnictwa w budowie poprzez zadeklarowanie trzech dniówek w czynie społecznym. Natomiast gospodarze posiadający konie zadeklarowali się przewieść wszystkie potrzebne materiały budowlane. Prace przy budowie OSP zostały przerwane z chwilą wybuch ll wojny światowej. Do tego momentu wybudowano stan surowy wraz z dachem. Dalsze prace kontynuowane były przez osadników niemieckich, którzy budynek ukończyli i przystosowali do własnych celów na miejsce zebrań i szkoleń. Budynek remizy został uszkodzony w trakcie działań wojennych.

W 1945 roku zorganizowane zostało Walne Zebranie na którym prezes Stanisław Gronner przedstawił ogólny stan w jakim znajdowała się OSP. Postanowiono urządzić zabawę w sali bez okien i drzwi. Z uzyskanych dochodów przystąpiono do remontu budynku.

W 1947 roku odbyło się poświęcenie budynku przez ks. Jana Pitalę przy udziale władz zwierzchnich. Była to wielka uroczystość z zabawą i wpisem do księgi pamiątkowej.

W latach po ll Wojnie Światowej od 1945 r kolejnymi prezesami OSP byli: Dh Stanisław Gronner, który funkcję tę pełnił przez 27lat to jest od roku 1922 do 1959. Następnym prezesem był Kazimierz Koziołek funkcje tę pełnił przez 2 lata tj. do roku 1961 w tym okresie zostaje rozbudowy budynek remizy o wieżę obserwacyjną, świetlicę i scenę na sali widowiskowej.

Kolejnym prezesem zostaje wybrany Dh Jan Kanty Mamica który te funkcję pełnił do roku 1968. Z kolei następnym prezesem został Karol Petkowski pełni tę funkcje do roku 1970. Po tej kadencji ponownie wybrano prezesem Dh Jana Kantego Mamicę pełnił tę funkcję do roku 1981.

Do ważniejszych wydarzeń w okresie powojennym należy zaliczyć to że w roku 1948 została zakupiona pierwsza motopompa. Pierwszym zakupionym samochodem był samochód terenowy „Łazik”. Który sprzedano i zakupiono inny stary samochód typu Renault. Samochód ten też zostaje sprzedany, a z uzyskanych pieniędzy zakupiony został samochód typu STAR za kwotę 300 000 zł. Ten samochód został przekazany do użytku w 1949 r.

Pierwsza syrenę o napędzie elektrycznym zakupiono i uruchomiono w 1951r. Syrena mogła być uruchomiona dzięki temu, że w tym czasie w czynie społecznym przez społeczeństwo została przeprowadzona elektryfikacja wsi Bulowice. Należy tu jeszcze wspomnieć o tym, że społeczeństwo doceniając tak owocną działalność druhów OSP w dowód wdzięczności za ten społeczny i patriotyczny wysiłek ufundowało i przekazało w 1963r sztandar strażacki co było wielkim zaszczytem i chlubą wszystkich druhów. W tym też czasie przekazano nową motopompę dla jednostki.

Jednym z ważnych momentów w działalności OSP to rocznica 30-lecia istnienia drużyny żeńskiej którą obchodzono w 1975r . Drużyna żeńska żyła nie tylko zagadnieniami OSP ale i sprawami społecznymi, sprawami kulturalno- oświatowymi i gospodarczymi.

W roku 1979 na zebraniu aktywu wiejskiego przy udziale druhów postanowiono wygospodarować w budynku remizy OSP pomieszczenie na KLUB ROLNIKA. W tym celu wybrany komitet uzyskał osobowość prawną w Urzędzie Miasta i Gminy Kęty równocześnie uruchomiono rachunek w Banku Spółdzielczym Kęty na który zostało przekazane 250 tyś. zł od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bulowicach, w ramach świadczeń na rzecz środowiska. Klub Rolnika został oddany w 1981r.

W roku 1981 prezesem zostaje Eugeniusz Matejko. Do jednych z ważniejszych prac przy budynku OSP, było wykonanie kapitalnego remontu pokrycia dachu. W tym tez czasie opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową instalacji centralnego ogrzewania. W 1982 przystąpiono do realizacji tego zadania. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był druh prezes Eugeniusz Matejko. Tu należy zaznaczyć że od dnia 1 marca 1982r została reaktywowana Orkiestra Dęta Strażacka przy OSP Bulowice. W dniu 5 listopada 1982 rok wymieniono samochód bojowy. Samochód ten został przydzielony przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Bielsku - Białej. W 1983r postanowiono przeprowadzić kapitalny remont sali widowiskowej , sceny oraz wymienić wszystkie okna.

Dnia 27 kwietnia 1983r został zorganizowany IV Walny Zjazd OSP Zarządu Miasta i Gminy Kęty. W czasie obrad IV Zjazdu OSP podsumowane zostały wyniki z działalności poszczególnych OSP. OSP Bulowice uzyskało najlepsze wyniki z pośród wszystkich OSP Zarządu M.i.G Kęty.

Wręczony puchar i dyplom uznania odebrany został przez prezesa OSP Dh Eugeniusza Matejkę.

W roku 1991 prezesem zostaje wybrany Dh Eugeniusz Kajor. W tym roku nasza OSP otrzymała z Komendy Rejonowej w Oświęcimiu nowy samochód bojowy typu „Star”, najnowszej generacji. W ramach czynów społecznych wykonane prace w budynku remizy OSP- ułożona została podłoga w kuchni, szatni i w magazynach. W 1992 wykonano 150mb ogrodzenia obiektu OSP. Dla estetycznego wyglądu klatki schodowej, korytarzy i ubikacji wymieniono posadzkę na lastrykową.

1993r jednym z najważniejszych przedsięwzięć to poważna praca przy wymianie podłogi parkietowej na głównej sali i scenie. Obicie ścian na sali boazerią drewnianą, obłożenie schodów na scenie drewnem i wykonanie barierki na tych schodach. Wymalowanie ścian na sali, scenie, przybudówce, kuchni i przyległych pomieszczeń. W następnych latach wykonano kapitalny remont dachu na budynku remizy i wieży, oraz doprowadzono gaz do budynku remizy, kuchni i kotłowni.

W 1996r wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuował się nowy zarząd OSP i komisja rewizyjna. Wybrano także delegatów na Gminny Zjazd OSP w Kętach. Prezesem OSP Bulowice zostaje Dh Sylwester Wojtyła.

W 1997r w lipcu jednostka bierze czynny udział w działaniach związanych z powodzią i zalaniem osiedla „Nad Soła” w Kętach, oraz na terenie Nowej Wsi i Bielan. Lipcową powódź w Polsce określono jako największą od ok. 500 lat. Zbiorniki retencyjne w Czańcu, Porąbce i Tresnej były pełne, przyjęły ogromną ilość wody. Gdyby ich nie było, Kęty i wioski leżące w dolinie Soły pewnie przestały by istnieć.

Uroczystość 85-lecia OSP i uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się 17.08.1997r

Na tej uroczystości strażakom przekazano nowy sztandar w imieniu społeczeństwa Bulowic i Gminy Kęty. Sztandar przekazał Burmistrz Gminy Kęty mgr inż. Roman Olejarz. Na sztandarze po raz pierwszy pojawia się herb Bulowic.

Staraniem Zarządu Gminnego i Komendant Gminnego zorganizowano w dniach od 6-10 lipca 1998r szkolenie dowódców MDP. Zajęcia zorganizowane były w formie półkolonii którą prowadził mgr Jan Kościelnik – dyr. SP Bulowice. Kurs zakończył się egzaminem z udziałem przedstawiciela Komendy Rejonowej PSP w Oświęcimiu. Z naszej jednostki kurs ukończyli Dh Łukasz Matyszkowicz, Dh Kazimierz Nycz i Dh Wojciech Wojtyła.

W roku jubileuszowym 2000 jednostka liczyła 84 druhów w tym 32 seniorów, 27 zespół orkiestry, 13 członków wspierających, 3 członków honorowych, 9 członków MDP.

W listopadzie 2000r podjęto dawno oczekiwaną decyzję o rozpoczęciu remontu kapitalnego kuchni w remizie. Prace przygotowawcze przygotowali druhowie własnymi siłami. Prace fachowe wykonała już firma specjalistyczna. Zainstalowano nowe kuchenki poszerzono powierzchnię kuchni o przyległy magazyn lokalizując tam myjnię. Remont zakończono w grudniu.

4 listopada 2005r. w Częstochowie przedstawiciele naszej jednostki odebrali nowy lekki samochód marki „FORD” . Radość druhów jest ogromna nowy sprzęt to wyzwanie dla członków straży, a szczególnie drużyny bojowej.

Dnia 25 lutego 2006r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawco- wyborcze. W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem został Dh Józef Spila.

Uroczystość 95-lecia OSP i przekazania samochodu pożarniczego odbyła się 9 lipca 2006r.

Jednym z ważniejszych zadań za kadencji Dh Józefa Spili była wymiana okien w remizie OSP, remont komina, odnowiono parkiet świetlicy. Do kuchni zakupiono i podłączono 2 kuchni gazowo- elektryczne. Został zamontowany system Selektywnego Wywoływania.

Historia przygotowana w oparciu o Kroniki OSP spisane przez P. Wł. Gawędę i P. J. Kościelnika oraz sprawozdania OSP.

Dołącz do nas
Google+