OSP Nawojowa Góra

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Jak co roku, zgodnie ze Statutem OSP Nawojowa Góra, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP.

Zebranie rozpoczął druh Prezes Wacław Sobczyk. Na wstępie powitał wszystkich obecnych członków naszej OSP, a także zaproszonych gości: członków Zarządu Oddziału Gminnego w Krzeszowicach dh Tadeusza Odrzywołka z OSP Siedlec, dh Adama Tarnowskiego z OSP Żbik, dh Andrzeja Klocka z OSP Paczółtowice oraz Radnego Rady Miejskiej w Krzeszowicach oraz członka naszej OSP, Jana Kantego Wójcika. Dodał też, że jak co roku, zaproszono na zebranie również Panią Sołtys Klaudię Węgrzyn i Radnego Rady Powiatu Krakowskiego Jana Węgrzyna, jednak wcześniejsze zobowiązania nie pozwoliły im się zjawić. Mimo to, zaszczycili nas swoją obecnością, jednak trochę później. Następnie Prezes Sobczyk poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłych strażaków, a w szczególności dh Stanisława Wasia i dh Stanisława Matysika, którzy odeszli na wieczną wartę w roku 2012. 

Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego, komisji ustaw i wniosków oraz protokolanta zebrania. Prezes Sobczyk na przewodniczącego zebrania zaproponował dh Jana Kantego Wójcika. Druh Wójcik wyraził zgodę na kandydowanie, a Walne Zebranie jednogłośnie przegłosowało tę kandydaturę. W komisji uchwał i wniosków znaleźli się: Kisielak Łukasz, Matysik Dominik  i Zientara  Bartłomiej, natomiast protokolantem wybrano Tomasza Karcza.

Następnym punktem zebrania było odczytanie sprawozdań z roku 2012 i planów na rok 2013. Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2012 odczytał dh Sylwester Nawała. Sprawozdanie finansowe za rok sprawozdawczy odczytał skarbnik naszej jednostki, druh Krzysztof Gędłek. Plan działalności OSP na rok 2013 przedstawił dh Wacław Sobczyk. W sprawie planu finansowego na rok 2013 ponownie głos zabrał druh skarbnik Krzysztof Gędłek. Następnie do odczytania sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej przystąpił jej członek, dh Kamil Kozioł. 

Kolejnym punktem Zebrania było wybranie brakującego członka Komisji Rewizyjnej. Poprzednio, funkcję Przewodniczącego KR pełnił druh Stanisław Matysik, jednak w obliczu jego śmierci powstał wakat w szeregach Komisji Rewizyjnej. Z sali zostały zgłoszone kandydatury: Matysik Dominik, Karcz Tomasz i Sobczyk Damian. W wyniku głosowania jawnego funkcję członka Komisji Rewizyjnej powierzono dh Matysikowi. Następnie Komisja w trzyosobowym składzie udała się na naradę, gdyż zgodnie ze Statutem, Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

W tym czasie Przewodniczący Zerbania, dh Jan Kanty Wójcik przeszedł do kolejnego punktu, czyli dyskusji. Po ustaleniu zasad przebiegu dyskusji oddał on głos pozostałym członkom. W czasie dyskusji poruszano przede wszystkim kwestie bieżącego funkcjonowania jednostki, zasad rozliczania odśnieżania dróg w sołectwie, przygotowania kierowców do obsługi sprzętu pożarniczego itp. W czasie dyskusji z narady powróciła Komisja Rewizyjna, która poinformowała, że nowym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został druh Łukasz Kisielak. W czasie dyskusji Zebranie doszło do kilku konstruktywnych wniosków i podsumowań, które zostały odnotowane przez Komisję Uchwał i Wniosków. Na końcu głos zabrali zaproszeni członkowie Zarządu Oddziału Gminnego, dziękując za zaproszenie, udzielając swoich rad i dzieląc się spostrzeżeniami na tematy poruszone na zebraniu oraz składając życzenia pomyślności i strażackiego "tyle powrotów, ile wyjazdów".

Po zakończeniu dyskusji przyszedł czas na udzielenie absolutorium Zarządowi OSP. Co prawda, obligatoryjnie absolutorium udziela się jedynie ustępującemu Zarządowi, jednak w naszej jednostce przyjęło się corocznie, jako wyraz zaufania i poparcia w trwającej kadencji. Po udzieleniu absolutorium przez Walne Zebranie przyszedł czas na przegłosowanie planów naszej jednostki na rok 2013 uzupełnionyh o wnioski wyciągnięte z dyskusji. 

Na zakończenie Zebrania Przewodniczący podziękował uczestnikom za sprawny przebieg, konstruktywne uwagi i zaangażowanie, w imieniu Zarządu podziękował wszystkim członkom za współpracę w roku sprawozdawaczym i prosił o dalsze zaangażowanie.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek, którego głównym punktem był sławnetny już żurek przygotowany przez druha Stefana Pałkę, naszego nadwornego kucharza. Część nieoficjalna przebiegła pod znakiem dyskusji, rozmów i wspominek, integracji wszystkich członków, zarówno tych starszych jak i młodszych. Należy tutaj dodać, że często pojawiającym się pomysłem była częstsza organizacja tego typu spotkań, nie tylko z okazji Walnego Zebrania, gdyż na codzień spotykamy się  tylko w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń i szkoleń, bądź prac gospodarczych przy remizie. 

Dołącz do nas
Google+